План

1. Навчальний підручник: структура, функції, вимоги.

2. Форми організації навчання, їх становлення.

3. Заняття як основна форма навчання для дітей дошкільного віку.

4. Урок як основна форма організації навчання учнів.

5. Вимоги до сучасного уроку в школі.

6. Типи уроків, їх структура. Дидактичні особливості уроків у першому класі. Підготовка учителя до уроку.

2. Дидактичні вимоги до уроку ґрунтуються на закономірностях процесу пізнання і передбачають організацію навчання на уроці з урахуванням таких чинників:

 • наявності рушійної сили навчання і необхідність створення ситуацій для її дії;
 • цілеспрямованої роботи з формування мотивів навчання;
 • моделювання процесу навчання на уроці відповідно до вимог логіки навчального процесу, оволодіння знаннями, уміннями та навичками;
 • реалізації на уроці принципів навчання залежно від змісту навчального матеріалу, віку учнів;
 • оптимального підходу до вибору методів і засобів навчання.
 • 3. Психофізіологічні вимоги до організації навчально-виховного процесу на уроці випливають із загальнопедагогічного принципу природовідповідності. Слід враховувати особливості психічного й анатомо-фізіологічного розвитку учнів певного віку, дбаючи про забезпечення умов для розвитку в них позитивних емоцій як передумови активності пізнавальної діяльності. Як підкреслював психолог С.Л. Рубінштейн, між емоціями людини і її власною діяльністю простежується дійовий зв'язок, емоційний стан особистості впливає на її діяльність. При організації навчального процесу йдеться про необхідність створення позитивних емоцій на основі демократичного стилю спілкування.

  4. Виховні вимоги зумовлені завданнями всебічного гармонійного розвитку особистості відповідно до вимог розумового, морального, фізичного, трудового й естетичного виховання. На кожному уроці необхідно актуалізувати ті чинники, які мають впливати на формування всебічно розвиненої особистості. Цього досягають через зміст навчально-виховного процесу на уроці. Тому вже на етапі планування уроку варто виділяти не тільки дидактичну, а й виховну мету.


  6. Типи уроків, їх структура. Дидактичні особливості уроків у першому класі. Підготовка учителя до уроку.

  Основними типами уроків, які проводяться в школі, є такі: 1) комбіновані (змішані); 2) уроки засвоєння нових знань;3) уроки засвоєння навичок і умінь; 4) уроки застосування знань, навичок і умінь; 5) уроки узагальнення і систематизації знань; 6) уроки перевірки, оцінки і корекції знань, навичок і умінь (В.О. Онищук, М.А Сорокін, М.І. Махмутов та ін.).

  Дидактичні особливості уроків у 1 класі: Розвиток • Загальнопізнавальний • Мовленнєвий • Вольовий • Фізичний Статус молодшого школяра. Дидактичні особливості уроків зумовлені: 1) Необхідністю широкого використання ігрових форм навчання; 2) Зменшенням тривалості уроку, який скорочено до 35 хвилин; 3) Обов'язковим проведенням на уроці динамічних пауз; 4) Відсутністю домашніх завдань; 5) Оцінюванням результатів навчальних досягнень тільки вербально; 6) Значними відмінностями в підготовці дітей до школи.

  Поради щодо заощадження часу:

  1. Кожний урок обов'язково розпочинати відразу після дзвоника.

  2. Майже всі записи робити на дошці заздалегідь.

  3. Усе обладнання для уроку має бути “під рукою”.

  4. Запитання до класу ставити однозначно, конкретно, не провокувати дітей на перепитування, негативні емоції, вигуки.

  5. Довести до мінімуму зауваження учням, що стосуються порушень дисципліни.

  6. Уникати багатослівних інструкцій щодо наступної роботи.

  7. Ретельно продумувати методику проведення дидактичних ігор, щоб не було потреби уточнювати правила й пояснювати використання реквізиту під час гри.

  Підготовка вчителя до уроку

  1.Успіх уроку значною мірою залежить від підготовки до нього вчителя. Така підготовка складається з двох етапів: попереднього і безпосереднього.

  2.Попередня підготовка до уроку

  3.Передбачає вивчення навчальної програми; її поясню­вальної записки, змісту самої програми, усвідомлення ме­ти і завдань навчальної дисципліни в цілому та мети і зав­дань, які вирішує кожна тема

  4.Перед початком навчального року вчитель розподіляє час на вивчення всіх тем програми, визначаючи відповідні ка­лендарні терміни з урахуванням кількості тижневих годин, відведених на цей предмет навчальним планом і розкладом занять.

  5.До початку вивчення розділу або великої теми він пла­нує систему уроків (тематичне планування), що забезпечує логіку вивчення змісту матеріалу, формування вмінь і на­вичок в учнів. Плануючи роботу з конкретної теми, вчи­тель визначає її місце в системі курсу.

  6.Під час попередньої підготовки до уроку вчитель пови­нен ознайомитися не лише з підручниками і посібниками, а й переглянути навчальні діафільми та кінофільми, про­слухати звукові посібники та ін.

  Безпосередня підготовка до уроку:

  1.Потребує глибокого продумування кожного його струк­турного елемента і може відбуватися в такій послідовно­сті:

  2.Формулювання мети і завдань уроку.

  3.Визначення обсягу і змісту навчального матеріалу.

  4.Вибір форм організації навчання.

  5.Вибір методів і прийомів навчання.

  6.Наочно-технічне оснащення уроку.

  7.Визначення змісту й методики виконання домашньо­го завдання.

  8.Складання плану-конспекту уроку

  9.Перевірка готовності вчителя до уроку.

  10.Перевірка готовності учнів до уроку.

  Для успішного щоденного і перспективного плануван­ня необхідно: 

  1) урахування того, який матеріал є най­складнішим для засвоєння; з окремих тем програми до­цільно мати резервні години за рахунок ущільнення дос­тупнішої для учнів інформації; 

  2) добрі знання учнів, щоб уявляти рівень їхньої підготовленості до оволодіння про­грамою курсу; 

  3) осмислення внутріпредметних і міжпредметних зв'язків явищ, що вивчаються; 

  4) добір навчаль­ного матеріалу, що дає змогу успішно формувати в учнів світогляд, творчу активність і пізнавальну самостійність; 

  5) пошук і систематизація в матеріалі програми інфор­мації, цікавої для учнів, яка б активізувала увагу, сприяла вихованню вольових зусиль; 

  6) продумування системи ви­користання наочних посібників і додаткової інформації на кожному уроці, системи практичних і лабораторних ро­біт згідно з вимогами навчальних програм; 

  7) визначен­ня системи категорій і понять, осмислення яких є підґрун­тям для оволодіння матеріалом програми (засвоєння ка­тегоріального апарату для осмислення та розв'язання практичних завдань); 

  8) визначення обсягу знань та умінь, якими повинні оволодіти слабкий, середній та сильний учні.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 16

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Основы педагогики 23

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.