План

1. Профільне навчання як форма диференційованого навчання учнів.

2. Різновиди читання студента під час навчання у ВНЗ. Раціональні види записів прочитаного матеріалу.

3. Особливості особистості школяра. Його права та обов’язки.

4. Стилі педагогічного спілкування.

5. Виховна робота у ВНЗ.

6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання як вид позаудиторної роботи студента.

7. Хто такий учитель і педагог?

5. Виховна робота у ВНЗ.

Концепція виховної роботи у ВНЗ України повинна будуватися аналогічно концепції, прийнятій в розвинених країнах світу. До того ж Україна ставить перед собою стратегічну мету інтегруватися у світове співтовариство. Така концепція є концепцією гуманізму. Сучасний світ розвивається у напрямі все більшої гуманізації суспільного життя і перш за все його основи - суспільного виробництва. У сучасному виробництві акцент все більше зміщується з техніки і технології на людину. Це істотно підвищує рівень ефективності виробничих процесів, але водночас ставить підвищені вимоги до людини як суб’єкта виробництва. Ці вимоги знаходять концентроване відображення в розумінні особистості як всебічно та гармонійно розвинутої людини, зацікавленої в позитивних наслідках своєї діяльності. Вихованням такої людини і повинна займатися система освіти вищого навчального закладу. Метою виховної роботи ВНЗ є підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості, професійно грамотного, творчого фахівця, який поєднує в собі високу духовність, моральну чистоту, громадянську позицію і фізичну досконалість.

Основними принципами виховної роботи є:1. Гуманізм як об’єднуючий принцип системи виховання; 2. Системність, що пов’язує всі елементи виховної роботи в одне ціле;3. Безперервність і наступність у виховній роботі, що передбачає логічний зв’язок і послідовність у викладанні навчальних дисциплін, проведенні виховних заходів протягом усього періоду навчання;4. Універсальність - єдність логічного, історичного, національного та загальнолюдського у вихованні.

Завдання виховної роботи:

- формування висококваліфікованого фахівця, здатного до постійного самовдосконалення, підвищення своєї кваліфікації;

- виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості;

- виховання національно свідомого громадянина України.

Основні напрями виховної роботи у ВНЗ

1. Національно-патріотичне виховання являє собою широкий комплекс заходів, які формують світогляд студентської молоді, її патріотизм, життєву позицію, любов до рідної землі, до українського народу, його мови, історії, культури і традицій, повагу до інших народів і до надбань світової цивілізації.

2. Морально-етичне виховання - процес формування моральних цінностей і переконань, які відповідають гуманістичному національно-державному світогляду і забезпечують активну громадянську позицію.Морально-етичне виховання повинно сприяти всебічному духовному розвитку загальнолюдських і загальнонаціональних цінностей особистості.Головною складовою морально-етичного виховання є: теоретичні знання про мораль, її принципи, норми, функції та їх практична реалізація у життєдіяльності особистості.

3. Правове виховання: - формування високої правової культури студентів;- виховання глибокої поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;- ознайомлення студентів з правами та обов’язками громадянина;- формування внутрішнього розуміння взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її обов’язками перед суспільством;- профілактика та запобігання девіантним формам поведінки молоді.

4. Трудове виховання - це формування творчої, працелюбної особистості, цивілізованого господаря на землі з відповідними навичками та вміннями, з професійною майстерністю, здатного до життєдіяльності в сучасних економічних умовах.

5. Екологічне виховання спрямоване на формування екологічної культури особистості, що регулює збалансованість раціоналістично-наукового і духовних засад у господарському ставленні до природи.

6. Естетичне виховання спрямоване формувати та розвивати естетично-художнє сприйняття світу, яке поєднує естетичну свідомість, здібності та активну естетично-художню діяльність.

7. Фізичне виховання - ствердження здорового способу і фізичного вдосконаленні життя як невід’ємного елементу загальної культури особистості. Заняття фізичною культурою.


6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання як вид позаудиторної роботи студента.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студента (надалі ІНДЗ) є видом позааудиторної самостійної роботи студента навчального чи навчально-дослідницького характеру, яке виконується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується разом із складанням підсумкового іспиту чи заліку із даної навчальної дисципліни.

Порядок подання та захисту ІНДЗ. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім заповненням із зазначенням всіх позицій змісту завдання (за об ємом до 10 арк.). ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни та приймає іспит або залік, не пізніше, ніж за 2 тижні до іспиту. Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті (практичному, семінарському, колоквіумі і т.п.) з курсу на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.). Оцінка за ІНДЗ є обов язковим компонентом іспитової оцінки і враховується при проведенні підсумкової оцінки з навчального курсу. Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни, залежно від складності та змісту завдання, може становити від 30% до 50%.


7. Хто такий учитель і педагог?

Учитель – це мислитель, громадський діяч, який формує погляди і переконання дітей і молоді, допомогає їм знайти провальний шлях у житті; людина, яка служіння заради вищих цілей людства, планетарної еволюції, прагне до виховання освіченої й високорозвиненої особистості, здатної випереджати суспільство й вести його за собою; людина, яка несе дітям вищу ідеологію служіння Батьківщині, людству.

Педагог- 1) особа, фахом якої є навчання і виховання: шкільний учитель, вихователь дошкільного закладу, дитячого будинку, школи інтернат, виховної колонії, працівник позашкільного закладу, викладач і вихователь середьнього спеціального навчального закладу, вузу; 2) науковий працівник, який досліджує проблеми педагогіки як науки.

Учитель — людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні — спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Педагог — особа, що займається викладацькою чи виховною роботою і має необхідну підготовку в цій області. Вчений, науковець що займається теоретичними проблемами педагогіки. Зміст професії у вихованні підростаючого покоління.

Слово «педагог» у Стародавній Греції означало дослівно «провідник дитини». Так називали не вчителів, а рабів, які відводили дитину до школи і забирали назад. Зазвичай у педагоги вибирали рабів, непридатних ні для якої іншої роботи, але тих, що були вірними домівці.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания и педагогика высшего образования 8

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.