План

1. Визначте методи та прийоми роботи вчителя з наочними засобами навчання

2. Визначте особливості підготовки і проведення уроку семінару

3. Охарактеризуйте основні види самостійних робіт учнів з історії

4. Визначте напрямки розвитку інтересу учнів до вивчення історії

5. Визначте основні методи та прийоми роботи вчителя для реалізації завдань розвитку учнів в процесі навчання історії

6. Визначте методичні особливості формування в учнів навичок здійснення порівняльно-історичного аналізу

7. Визначте особливості підготовки і проведення уроку систематизації і узагальнення

8. Охарактеризуйте проблемно-пошуковий метод навчання.

7. Визначте особливості підготовки і проведення уроку систематизації і узагальнення

Цей тип уроку використовують після вивчення важливих розділів програми. Його основним завданням є приведення засвоєних на попередніх уроках теоретичних положень в систему.Структура уроку повинна відповідати логіці процесу систематизації знань: від узагальнення окремих фактів до формування понять, їх систем і від них – до засвоєння провідних ідей і теорій науки. Урок узагальнення і систематизації має такі структурні етапи: Повідомлення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльності учнів1. Відтворення і корекція опорних знань.2. Повторення й аналіз основних фактів, явищ, подій.3. Узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань і їх застосування для пояснення нових фактів і для виконання практичних завдань.4. Засвоєння провідних ідей і основних теорій на основі широкої систематизації знань.5. Підсумок уроку і повідомлення д/з.


8. Охарактеризуйте проблемно-пошуковий метод навчання.

Перехідним від виконавської до творчої діяльності є метод проблемного викладу. Метод проблемного викладу - метод навчання, який передбачає постановку вчителем перед учнями проблеми і визначення шляхів її розв'язання з приховуванням можливих пізнавальних суперечностей. Його застосовують переважно для розвитку навичок творчої навчально-пізнавальної діяльності, осмисленого і самостійного оволодіння знаннями. Метод проблемного викладу має такі характерні ознаки:1) знання учням у "готовому" вигляді не пропонують;2) учитель показує шлях дослідження проблеми, розв'язує її від початку до кінця;3) учні спостерігають за процесом роздумів учителя, навчаються розв'язувати проблемні завдання. Проблемний виклад навчального матеріалу можна здійснювати в процесі проблемної розповіді, проблемно-пошукової бесіди, лекції, під час використання наочних методів проблемно-пошукового типу і проблемно-пошукових вправ. До нього вдаються в тих випадках, коли зміст навчального матеріалу спрямований на формування понять, законів чи теорій, а не на повідомлення фактичної інформації; коли зміст не е принципово новим, а логічно продовжує раніше вивчене і учні можуть зробити самостійні кроки в пошуку нових елементів знань. Водночас використання проблемного методу потребує великих витрат часу, не розв'язує завдань формування практичних умінь і навичок. Спостерігається слабка ефективність цього методу при засвоєнні учнями принципово нових розділів чи тем навчальної програми, коли немає змоги застосувати принцип аперцепції (опори на попередній досвід) і необхідне пояснення вчителя. Вищого рівня пізнавальної самостійності й активності вимагає від учнів частково-пошуковий метод навчання. Частково-пошуковий метод - метод навчання, за якого певні елементи знань повідомляє педагог, а частину учні здобувають самостійно, відповідаючи на поставлені запитання чи розв'язуючи проблемні завдання. Цей метод має такі характерні ознаки:1) знання учням у "готовому" вигляді не пропонують, їх необхідно здобувати самостійно;2) учитель організовує пошук нових знань за допомогою різних засобів;3) учні під керівництвом учителя самостійно розмірковують, розв'язують проблемні ситуації, аналізують, порівнюють, узагальнюють. Виклад навчального матеріалу може здійснюватись у процесі евристичної бесіди, коментованої вправи з формулюванням висновків, творчої вправи, лабораторної чи практичної роботи та ін.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания истории 6

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.