План

1. Вкажіть основні вимоги до організації різних видів самостійної роботи учнів на уроках історії та принципи її проведення

2. Охарактеризуйте нові пріоритети шкільної історичної освіти в Україні

3. Вкажіть напрямки та прийоми формування в учнів почуття національної гордості та любові до Батьківщини на уроках історії

4. Визначте основні методичні прийоми впровадження народознавчих принципів в процес навчання історії в середній школі

5. Визначте особливості підготовки і проведення уроку систематизації та узагальнення

6. Визначте особливості підготовки і проведення уроку контролю і корекції знань

7. Визначте особливості підготовки і проведення уроку використання знань, навичок та вмінь учнів з історії

8. Визначте особливості підготовки і проведення уроку формування умінь

1. Вкажіть основні вимоги до організації різних видів самостійної роботи учнів на уроках історії та принципи її проведення

Самостійна робота на уроках історії має велике навчальне й виховне значення. Вона може дати бажані наслідки лише тоді, копи вчитель застосовує її у певній системі та послідовності; правильно керує нею; працює в тісному контакті з учителями інших предметів, особливо гуманітарного циклу.

Самостійною є та діяльність, яку учень здійснює без сторонньої прямої допомоги, спираючись на свої знання, мислення, вміння, життєвий досвід, переконання, і яка, через збагачення учня знаннями формує риси самостійності. Самостійна діяльність являє якість процесу пізнання, рису особистості учня і форму організації навчання.

Для того, щоб самостійна робота була ефективною важливо дотримуватись взаємозв’язку різних видів самостійної роботи учнів на уроці та урізноманітнювати їх, повинен існувати взаємозв’язок класної і домашньої самостійної роботи. Основною умовою самостійної роботи учнів з ілюстраціями було вміле поєднання слова вчителя з текстом підручника і малюнком. Ще одним з важливих видів самостійної роботи, яка сприяє розвитку логічного мислення, усної й писемної мови, творчості, активності й самостійності учнів є ведення словника.

Види самостійної роботи поступово ускладнюються, але треба також пам’ятати, що самостійна робота - не самоціль, а один із засобів поліпшення всієї навчально-виховної роботи, підготовки учнів до життя, до практичної діяльності.

Для підвищення активності і самостійності на уроках історії були використані такі форми самостійної словникової роботи:

1) самостійне з’ясування значення слова за допомогою словників, енциклопедій, довідників;

2) складання усно, а потім письмово оповідань-мініатюр з відомими уже словами і термінами;

3) рецензування цих оповідань учнями;

4) добір слів і термінів, що стосуються певної теми, розділу;

5) різноманітні форми роботи з картками.


2. Охарактеризуйте нові пріоритети шкільної історичної освіти в Україні

У програмі шкільних курсів історії закладено такі пріоритети:

1. Вивчення історії України.

2. Вивчення історії ХХ століття.

3. Вивчення історії сусідніх країн, що мали історично зумовлені зв`язки з Україною.

Матеріал у програмі згруповано відповідно до віку учнів. Програма позбавлена жорсткого поурочного поділу і не є поурочним плануванням, а лише окреслює необхідний навчальний матеріал. Такий підхід надає більшу свободу вчителю: дає змогу гнучкіше розподіляти навчальний матеріал, обирати оптимальні форми і методи навчання, рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів.

Програму розвантажено від надмірної деталізації. Залишено основні матеріали та усунуто докладні формулювання.

Визначено уміння та навички над формуванням яких слід працювати на уроці.

Програма в цілому має такий вигляд:

5 клас – вступ до історії України (34 год.).

6 клас – всесвітня історія (68 год.).

7 клас – всесвітня історія (34 год.) та історія України (34 год.).

8 клас – історія України (34 год.) та всесвітня історія (34 год.).

9 клас – історія України (68 год.) та всесвітня історія (34 год.).

10 клас – історія України (68 год.) та всесвітня історія (51 год.).

11 клас – історія України (51 год.) та всесвітня історія (51 год.).

На початку ХХІ століття шкільна історична освіта зазнала суттєвих змін у зв’язку із підготовкою до переходу на 12-річний термін навчання та 12-бальну систему оцінювання, що супроводжувало поширенням ідеї особистісно орієнтованого навчання та компетентнісного підходу до формування його змісту та організації.

З 2000 року починається новий етап формування системи поглядів на мету, завдання, принципи, зміст та структуру шкільної історичної освіти, що випливає з оприлюдненого в цьому році проекту Концепції 12-річної загальної середньої освіти.


3. Вкажіть напрямки та прийоми формування в учнів почуття національної гордості та любові до Батьківщини на уроках історії

Виховання в Українській державі на сучасному етапі має бути спрямоване на формування в молоді та дітей світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняної та світової духовної культури.

Процес формування особистості включає в себе взаємозв'язану діяльність учителів та учнів щодо розвитку моральних почуттів, особистісних якостей та рис поведінки, а саме: любові до Батьківщини, відданості їй, активної праці на благо Вітчизни, примноження трудових традицій, бережного ставлення до історичних пам'яток, традицій, звичаїв рідної України, прагнення до зміцнення честі та гідності своєї держави, прив'язаності та любові до рідного краю, мужності, готовності захищати Батьківщину.

Головною метою морального виховання на сучасному етапі є цілеспрямований свідомий процес формування гармонійної особистості, що включає гуманність, працелюбність, чесність, правдивість, дисциплінованість, почуття відповідальності, власної гідності, виховання патріотизму, любові до Батьківщини. На цій основі формуються особистісні риси людини, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

Позаурочна робота з патріотичного виховання допомагає учням свідомо включитись у громадянські справи, відчути себе громадянами України, виконувати свої обов’язки, виявляти наполегливість, працьовитість, толерантність тощо.

Позаурочна робота принесе бажаний результат, якщо вчителі, та організатори виховної роботи будуть дотримуватись принципів сучасного національного виховання, які мають забезпечити належний виховний та освітній ефект, - народності, природо відповідності, гуманізму, демократизму, етнізації та історизму.

Позаурочна виховна робота має такі форми: масову, групову, індивідуальну. До масових форм роботи вчителі залучають широку аудиторію учнів, до групових – лише деякі групи дітей, індивідуальні форми передбачають спілкування з окремими учнями.

Саме краєзнавча гурткова робота передбачає: вивчення історії свого міста (села), вулиці, біографій відомих людей, які вийшли з населеного пункту, де знаходиться школа; збір книг про рідний край; ведення літопису міста (села); опис творчості народних майстрів із біографіями авторів та оповідачів.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания истории 4

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.