План

1. Вкажіть основні вимоги до сучасного уроку історії та принципи побудови уроку

2. Охарактеризуйте основні типи уроків історії

3. Активні методи навчання історії

4. Визначте особливості організації та методики проведення навчальних екскурсій з історії

5. Факультативні заняття

6. Позакласна і позашкільна робота з історії

1. Вкажіть основні вимоги до сучасного уроку історії та принципи побудови уроку

І. Дидактичні вимоги до сучасного уроку:

- чітке формулювання освітніх завдань загалом і складових елементів уроку, їх зв’язок із завданнями уроку;

- визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимог програми і цілей уроку з урахуванням рівня підготовки учнів;

- прогнозування рівня засвоєння учнями знань, сформованості умінь і навичок, як на уроці так і на його певному етапі;

- вибір найоптимальніших методів, прийомів і засобів навчання;

- реалізація на уроці всіх дидактичних принципів;

- створення умов для успішного навчання учнів.

ІІ. Психологічні вимоги до уроку:

1. психологічна мета уроку

- розвиток учнів в межах певного уроку з історії;

- урахування у цільовій настанові уроку психологічної задачі вивчення теми і результатів, досягнутих у попередній роботі;

- передбачення окремих засобів психолого-педагогічно впливу, методичних прийомів розвитку учнів;

2. стиль уроку:

а) визначення змісту і структури уроку; співвідношення навантаження на пам’ять та мислення учнів; визначеня обсягу відтворювальної і творчої діяльності; планування засвоєння знань у готовому вигляді(підручник, посібник) і в процесі самостійного пошуку; використання вчителем і учнями проблемно-евристичного навчаня; облік контролю, аналізу діяльності вчителя та учнів; співвідношення спонукання учнів до діяльності і примусу.

б) особливості самоорганізації вчителя:

- підготовленість до уроку

- педагогічний такт

- психологічний клімат на уроці

3. організація пізнавальної діяльності учнів

а) визначення заходів до забезпечення умов продуктивної роботи, мислення і уявлення учнів:

- планування шляхів сприйняття учнями досліджуваних об’єктів і явищ;

- використання установок у формі переконання;

- планування умов стійкої уваги і зосередженості учнів;

- вправи

б) організація діяльності мислення і уваги учнів:

- визначення рівня сформованості в учнів знань і умінь

- планування підйомів і форм роботи

- керівництво підвищення рівня розуміння і формування умінь міркувати і робити висновки

- використання різних видів робіт

в) закріплення результатів роботи:

- формування навичок шляхом вправ

4. організованість учнів

а) становлення учнів до навчання, їхня самоорганізація і рівень розумового розвитку

б) урахування рівня навченості під час визначення групових і фронтальних форм роботи

5. урахування вікових особливостей учнів:

а) урахування уроку відповідно до вікових особливостей

б) проведення уроку з урахуванням сильних і слабких учнів

ІІІ. Гігієнічні вимоги до уроку

- температурний режим

- необхідність провітрювання

- освітлення

- попередження втоми

- чергування видів діяльності

- дотримання правильної робочої пози

- відповідність класних меблів росту школяра

IV. Вимоги до техніки проведення уроку

- урок повинен бути емоційним, сприяти до інтересу навчання

- темп і ритм повинні бути оптимальними, дії вчителя і учнів завершеними

- необхідний повний конспект у взаємодії вчителя і учнів

- треба змінювати види діяльності учнів

- учитель має забезпечити активне навчання кожного учня.


2. Охарактеризуйте основні типи уроків історії

Типи уроків:

уроки засвоєння нового навчального матеріалу;

уроки формування і вдосконалення умінь та навичок;

уроки закріплення та застосування знань, умінь та навичок;

уроки узагальнення та систематизації знань;

уроки контролю і корекції знань, вмінь та навичок;

комбіновані уроки.

Питання вибору типу і відповідно структури уроку (його складо­вих елементів, кроків, які треба здійснити для досягнення дидактичної мети) потребує ретельного обмірковування і врахування таких умов: змісту навчального матеріалу, віку учнів, місця конкретного уроку в системі уроків з певної теми, дидактичних можливостей і функцій різ­них методів та навчальних технологій. Тобто спочатку вчитель визна­чає,щопланує зробити, а потімяк і якими засобами.

Уроки вивчення нового навчального матеріалу.Метою цього типу уроків є оволодіння учнями новим матеріалом та новими способами ді­яльності. Найбільш ефективно процес засвоєння нових понять, умінь і навичок здійснюється учнями в ході активної діяльності, зумовленої застосуванням учителем різноманітних методів, засобів навчання та технологій.

Уроки формування і вдосконалення вмінь та навичок.На уроках цьо­го типу вирішуються такі дидактичні задачі:

а) повторення і закріплення раніше засвоєних знань із застосуван­ня вже сформованих умінь та навичок;

б) формування нових умінь та навичок;

в) контроль за вивченням нового навчального матеріалу і вдоско наленням знань, умінь та навичок.

Уроки закріплення та застосування знань, умінь та навичокпередба­чають наявність в учнів певної кількості попередньо засвоєних знань, умінь та навичок, які шляхом послідовного розв'язання учнями на­вчальних завдань ведуть до досягнення дидактичної мети.

Урокиузагальнення та систематизації знань.Уроки цього типу націлені на вирішення двох основних дидактичних завдань:

а) перевірку і встановлення рівня оволодіння учнями основами тео­ретичних знань і способами пізнавальної діяльності;

б) повторення, корекцію і більш глибоке осмислення навчального матеріалу.

Уроки контролю та корекції знань, умінь та навичок.Уроки цього типу призначені для:

а) контролю за рівнем засвоєння учнями теоретичного матеріалу, сформованістю вмінь та навичок;

б) корекції засвоєних учнями знань, умінь та навичок.

Структура уроку, тобто послідовність його частин і елементів, за­лежить передусім від мети та змісту уроку і не може будуватись стихійно. Проте не може бути й універсальних схем, придатних для всіх випадків організації навчання.

Комбінований уроктрадиційно переважає в навчанні, особливо в середніх класах. Такий урок поєднує дві-три провідних дидактичних цілі (наприклад, засвоєння і застосування знань). Тому він може містити в собі елементи інших типів уроку.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания истории 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.