План

1. Проаналізуйте шкільні програми вітчизняної та всесвітньої історії

2. Структура і функції історичних знань

3. Дайте характеристику комбінованому уроку історії

4. Визначте навчальні та виховні завдання шкільних курсів історії

5. З’ясуйте сутність загальної теорії між предметних і між курсових зв’язків. Вкажіть шляхи реалізації між предметних та між курсових зв’язків на уроках історії

6. Дайте характеристику словесних методів навчання історії

1. Проаналізуйте шкільні програми вітчизняної та всесвітньої історії

Вітчизняну і всесвітню історію представлено у вигляді двох курсів, що є важливим для цілісного уявлення про кожен із них. Разом з тим, процеси, події та явища вітчизняної історії висвітлюються у контексті загальноєвропейської та світової історії. Такий підхід учитель може за даною програмою реалізувати шляхом синхроністичного вивчення та узгодження матеріалу відповідних курсів української та всесвітньої історії, виходячи із можливостей міжкурсових зв’язків. При плануванні навчального процесу педагог може сам визначити оптимальну для конкретної педагогічної ситуації послідовність розгляду окремих тем і сюжетів, місце включення регіонального та локального матеріалу. Інколи доцільним є поєднане вивчення тем із курсів української та всесвітньої історії. Це стосується, наприклад, історії міжнародних відносин і зовнішньої політики у ХХ ст., історії Першої та Другої світових війн, окремих питань історії культури тощо. В темах “історія краю” передбачений насамперед розгляд історичного матеріалу місцевості, де розташована школа: міста, селища, села, району. Зміст відповідних тем передбачає як вивчення конкретних подій, явищ, історичних постатей краю, так і порівняння їх із подіями та явищами, що відбувались на території країни в цілому. Такі теми потребують широкого залучення учнів до самостійної пізнавальної діяльності, зокрема з елементами досліджень. Навчальний матеріал кожного курсу у програмі розподілений на теми, для кожної з яких визначені орієнтовні часові межі. Кожну тему завершує урок тематичного оцінювання, на який виділено окрему годину. У програмі передбачено вступні уроки до кожного курсу інтегрованого змісту, які сприяють формуванню в учнів цілісних історичних уявлень, встановленню наступності у вивченні української та всесвітньої історії, кращій організації пізнавальної діяльності учнів. На таких уроках учні мають познайомитись зі структурою та методичним апаратом відповідного підручника та іншими видами джерел інформації з курсу (текстами, фрагментами історичної літератури, письмовими та речовими історичними джерелами, ілюстраціями, фондами та експонатами музеїв, історичними пам’ятками).

Наприкінці кожного курсу передбачено години резервного часу, які вчитель використовуватиме на власний розсуд.

Методика перевірки знань, умінь та навичок має відповідати меті та методиці викладання курсу. Якщо для перевірки знань існують традиційні способи оцінювання, то перевірка умінь і навичок вимагає набагато більше часу, а оцінити виховний ефект програми безпосередньо на уроці, взагалі, навряд чи можливо. Цінності, особисте ставлення проявлятимуться в реальному житті; завдання ж учителя — надати учням можливість проявляти і захищати власну думку в будь-яких “навчальних ситуаціях” у класі та поза школою.

Оцінювання результатів навчання учнів історії за пропонованою програмою передбачає оцінювання засвоєних ними знань і сформованих умінь та навичок. Таке оцінювання можна провести, пропонуючи учням на уроках тематичного оцінювання усні запитання, письмові завдання, насамперед тестові.Для підсумкової атестації учнів потрібно використовувати також такі форми контролю, як розгорнуті усні та письмові відповіді, есе, твори, дослідження, проекти тощо.


2. Структура і функції історичних знань

Головний елемент змісту історичної освіти - це знання. історичних знань включає в себе пізнання самої історичної науки: її змісту, способів дії з історичним матеріалом, теоретичних і методологічних основ (вчення про принципи побудови, форми і способи наукового пізнання). У процесі навчання учні опановують елементами історичних знань, оперуючи такими категоріями, як факт, подія, явище, процес. Факти: Унікальний факт - унікальна подія прив'язане до часу і простору. Факти-свідоцтва, факти-інтерпретації. Факти першого порядку - великі (ВВВ), другого - дрібніше, третього - ще дрібніші (операція тайфун). З поєднання фактів різного порядку виникає уявлення. Тому при підготовці до уроків потрібен відбір основних і опорних фактів, виявлення тих з них, які учні повинні надовго запам'ятати. При відборі фактів для уроку потрібно враховувати також їх наукову достовірність; конкретність, образність і емоційність. Більшої образності вимагають факти для учнів середньої ланки, і більшої документальності, доказовості - для учнів старших класів. Події - це значні поодинокі факти. До них відносяться, наприклад, Льодове побоїще, повстання Степана Разіна Вивчення одиничних, неповторних фактів або подій допомагає зрозуміти і засвоїти типові явища. Явищами називаються загальні поняття (революція, повстання) безвідносно до конкретних фактів, У процесі пізнання історії факти цінні не тільки самі по собі, вони необхідні для визначення і зіставлення історичних зв'язків, для їх узагальнення та засвоєння в системі. Процес - це послідовна зміна станів у розвитку. В історії це ланцюга взаємопов'язаних у часі фактів; сполучною ланкою в них бувають причини і наслідку. Наприклад, промисловий переворот - це процес, що характеризується переходом від мануфактури до машинного виробництва.Оскільки історичне пізнання і знання є формами соціальної свідомості, то їх функції (тобто завдання, методи і результати) соціально обумовлені. До функцій історичного пізнання відносять: - Потреба формування соціальної самосвідомості, - Задоволення потреби в соціальному вихованні, - Потреби в політичній діяльності і самої політики, - Потреби пояснення, передбачення і передбачення майбутнього.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания истории 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.