План

1. Мета і завдання практичної підготовки студентів.

2. Мета і завдання самостійної роботи студентів.

3. Форми активізації навчального процесу.

4. Дистанційне навчання.

5. Програмоване навчання.

6. Теорія поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна.

7. Теорія управління процесом засвоєння знань Н.Ф. Тализіної.

8. Психологічні особливості алгоритмічного процесу у педагогіці.

9. Проблемно-пошукові методи навчання.

10. Ігрове проектування.

11. Операційно-рольові і ділові ігри.

12. Методика розроблення та організація проведення ділових ігор.

1. Мета і завдання практичної підготовки студентів.

Першим етапом на шляху до самостій­ної, творчої діяльності майбутніх керівників та спеціалістів є ви­робнича практика.

Виробнича практика (грец. «praktikos» — дієвий, активний) — це процес застосування та закріплення теоретичних знань на ви­робництві з метою набуття науково-виробничого досвіду, при­дбання практичних навичок, а також відпрацювання основних питань дипломного проектування. Студентам видаються індивідуальні завдання з відпрацювання навичок творчого наукового характеру в умовах виробництва. Вони впроваджують нові методи досліджень, розробляють раціо­налізаторські пропозиції, використовують методичні розробки окремих процесів за фахом, удосконалюють організацію і методи управління підприємством та його структурними підрозділами тощо. Виконані індивідуальні завдання оформляються у вигляді звітів з виробничої практики і захищаються перед комісією або на звітній конференції. Повне виконання програмних завдань до­поможе студентам заглибитися у зміст дисципліни, що вивчаєть­ся; сприятиме їх успішній підготовці до професійної управлінсь­кої діяльності на виробництві.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної дія­льності під організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу і фахівця з виробництва. Програма практики та її терміни визначаються навчальним планом. Органі­зація практики регламентується «Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвер­дженим постановою Міністерства освіти і науки України. Прак­тика студентів передбачає безперервність і послідовність її про­ведення при одержанні достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня. Залежно від спеціальності і спеціалізації студентів практика може бути: виро­бничою, навчальною, технологічною, економічною, науково- дослідною та ін. На молодших курсах одним з можливих завдань практики може бути оволодіння студентами робочою професією, що відповідає спеціальності навчання.

Заключною ланкою практичної підготовки є преддипломна практика студентів, що проводиться перед завершенням дипло­много проекту. Під час цієї практики поглиблюються і закріп­люються теоретичні знання з всіма дисциплінами навчального плану, підбирається фактичний матеріал для виконання диплом­ного проекту (роботи).

Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на відповідних базах практики, що повинні відповідати необхід­ним вимогам програми.

За наявності у вищих навчальних закладах державних (регіо­нальних) замовлень на підготовку фахівців, перелік баз практики надають галузеві органи, які готували замовлення на спеціалістів.

Стажування магістрантів — це комплексний процес актив­ного, дієвого засвоєння виробничого досвіду шляхом виконання відповідних функцій і прийняття управлінських рішень на поса­дах, передбачених освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр». У процесі стажування магістранти виконують види діяльності, які визначаються освітньо-професійною програмою підготовки і освітньо-кваліфікаційною характеристикою відповідної спеціа­льності

Мета стажування — в системі виробничого середовища на­бути вміння і навички самостійно приймати науково обґрунтова­ні рішення на основі пізнання об'єктивних законів і закономірно­стей виробництва, застосування наукових принципів менеджмен­ту, опрацювати методологію процесу управління виробничою і обслуговуючою сферами з активною роллю магістранта.

Стажування надає можливість слухачам магістратури мати ре­альну практичну взаємодію у системі управління господарських формувань на основі активного самостійного набуття умінь і на­вичок управлінської діяльності, засвоєння виробничого досвіду і втілення у життя сучасних принципів суспільного життя.


2. Мета і завдання самостійної роботи студентів.

Методологія організації самостійної та індивідуальної роботи за кредитно-модульною технологією передбачає переоріє­нтацію із лекційно-інформативної на індивідуально-диференці­йовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоос­віти студента. За таких умов викладач має стати каталізатором на­вчання, генератором ідей, забезпечити професійну самореалізацію особистості і формування її кваліфікаційного рівня.

За Болонською угодою навчальний час самостійної і індивіду­альної роботи регламентується і повинен становити не менше ніж 50 % загального обсягу трудомісткості навчання.

Самостійна робота студентів

Основне завдання навчального процесу у вищому навчально­му закладі — навчити студентів працювати і поповнювати свої знання самостійно. Самостійна та індивідуальна робота студе­нтів — це форми навчального процесу у ВНЗ, що є основним за­собом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Студенти повинні не тільки засвоїти відповідну навчальну програму, а й набути навички самостійної роботи. Студенти ма­ють можливість планувати і проводити самостійну роботу в ши­роких межах. Її частка підвищується від перших до старших кур­сів. Щодня потрібно витрачати на самостійну роботу 3—4 го­дини.


3. Форми активізації навчального процесу.

Багатьма дослідженнями в галузі педагогіки доведено, що тільки активний навчений процес є базовою основою форму­вання висококваліфікованих спеціалістів. Дидактичними форма­ми, що найбільше сприяють активізації навчального процесу, є ігрові форми — ігрове проектування, навчальна гра. Крім того, досить висока активність студентів може бути реалізована (при вмілій організації) за індивідуально-самостійною навчально- творчою діяльністю. Кожну з форм навчання можна зробити до­сить активною, якщо викладач розглядає організацію навчально­го процесу з точки зору принципів стимулювання активності студентів і бінарності (участі в процесі навчання двох сторін — викладача і студента). Вважається, якщо 50 % часу на заняттях студент проводить активну навчально-творчу діяльність, тобто виконує індивідуальну роботу, то таку форму навчання можна вважати активною.

Методи навчання — це система способів, прийомів, засобів, послідовних дій викладача і студентів на заняттях, спрямована на досягнення навчальних, дидактичних і виховних цілей і завдань, тобто оволодіння знаннями, уміннями, навичками і досвідом ви­ховання.

У дидактиці розрізняють загальні і спеціальні методи навчан­ня. Загальні методи (розповідь, лекція, ілюстрація, бесіда) засто­совують при вивченні різних дисциплін. Спеціальні методи за­лежать від специфіки вивчення дисципліни. Це методи різнома­нітних досліджень пошукового змісту.

Залежно від джерел одержання знань методи навчання поді­ляються на словесні (інформаційні), наочні і практичні. Словесні методи розділяють на монологічні (пояснення, лекція, інструк­таж) та діалогові (бесіда, семінар, диспут, дискусія). Наочні ме­тоди включають ілюстрацію (плакат, діапозитив); демонстрацію (відеофільм, мультимедійний файл); спостереження (технологія, операція). До практичних методів відноситься самостійна робота, моделювання, виконання розрахункових завдань.

Проблемно-пошуковими методами є: дійові (рішення задач, побудова графіків); евристичні (бесіда, обговорення, дискусія); пошуковий (курсове проектування); дослідницькі (наукова праця, дипломне проектування); методи проблемного викладу навчаль­ного матеріалу.

Логічні методи включають індуктивний (від часткового до за­гального); дедуктивний (від загального до часткового); аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, абстрагування.


4. Дистанційне навчання.

ДН- сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інф. В інтерактивному режимі за допомогою ІКТ, від викладачів до студентів. Використовіється під час підготовки яу у ВУЗ так і в бізнес-школах. Основний принцип дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання студентам самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності.

Перше дистанційне навчання здійснилося у формі письмового спілкування, завдання надсилалися поштою.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Педагогика высшей школы 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.