План

1. Роль кафедри психології в управлінні навчальним процесом.

2. Лекція, її функції і класифікація.

3. Етапи підготовки лекції та композиційна структура доповіді.

4. Робота з науковою та навчальною літературою, інформаційними та довідковими матеріалами.

5. Систематизація матеріалів і підготовка моделі тексту лекції.

6. Вибір остаточного варіанта плану лекції. Робота над формою викладу.

7. Підготовка наочних матеріалів.

8. Оформлення тексту лекції за існуючою формою. Затвердження тексту.

9. Підготовка до лекції як до акту публічного виступу.

10. Особливості використання лектором лінгвістичних, паралінгвістичних і кінетичних способів впливу на аудиторію.

1. Роль кафедри психології в управлінні навчальним процесом.

Основними структурними підрозділами вищого навча­льного закладу III—IV рівнів акредитації є інститути, факульте­ти, кафедри. Кафедра є основним структурним навчально-науковим підрозділом вищого навчального закладу, що прово­дить навчальну, методичну, науково-дослідну і виховну роботу з підготовки кадрів відповідної спеціальності. Кафедра створюєть­ся за рішенням ученої ради ВНЗ, погодженим з вищим органом управління (відповідним міністерством), у підпорядкуванні якого находиться вищий навчальний заклад. Однією з основних вимог створення кафедри є обсяг навчального навантаження, який до­зволяє працювати не менше ніж п'яти науково-педагогічним працівникам за відповідними штатними одиницями. Посаду завідувача кафедрою може займати, як правило, особа, що має вчене звання професора. Завідувач кафедри організовує і контролює:

 • навчальну роботу (лекції, практичні заняття, курсові і дипло­мні роботи, керівництво самостійною роботою студентів та ін.);
 • навчально-методичну роботу (підготовка робочих програм, методичне забезпечення навчального процесу);
 • Навчальна робота кафедри полягає у наступному:

 • організація читання лекції для студентів, магістрантів, аспі­рантів, слухачів підвищення кваліфікації;
 • проведення практичних занять, ділових ігор, колоквіумів, тестування й інших видів аудиторних занять;
 • керівництво курсовими, випускними і дипломними робота­ми студентів і магістрантів;
 • Методична робота кафедри включає:

 • комплексне методичне забезпечення всіх дисциплін кафед­ри: підготовка програм, навчальних посібників, практикумів, ме­тодичних посібників, що передбачають найбільш ефективне ви­користання сучасних форм і методів навчання;
 • розробку комплексних кваліфікаційних робіт і завдань за профілюючими дисциплінами кафедри;

 • підготовку методичних матеріалів до самостійної роботи студентів;
 • Наукова робота кафедри передбачає:

 • проведення наукових досліджень з найважливіших проблем за профілем кафедри та педагогічним питанням діяльності вищої школи;
 • робіт і впрова­дження їх результатів у практику;

 • публікація результатів наукових досліджень;
 • На завідувача кафедри покладаються такі завдання:

 • планування роботи кафедри, затвердження індивідуальних планів роботи викладачів і співробітників;

 • 2. Лекція, її функції і класифікація.

  Лекція — основна форма проведення навчальних за­нять у вищому навчальному закладі, яка призначена для засвоєн­ня теоретичного матеріалу. Як правило, лекція охоплює основ­ний теоретичний матеріал окремої чи декількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навча­льною програмою.

  Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний пе­ред початком відповідного семестру подати на кафедру конспект лекцій, контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для цієї дисципліни. Лектор зо­бов'язаний дотримуватися навчальної програми за темами лек­ційних занять, але не обмежуватися в питаннях трактування на­вчального матеріалу, формах і способах доведення його сту­дентам.

  Лекція з елементами проблемного навчання починається не з оголошення теми лекції, а зі створення перед студентами про­блемної ситуації, вирішуючи яку разом з аудиторією, лектор уво­дить своїх слухачів у світ знань нової інформації. Після того як удалося сформулювати проблему, її необхідно структурувати на 2—3 проблемні питання (у звичайних лекціях це еквівалентно основним питанням лекції). Тепер кожна проблема повинна бути сформульована самостійно. Кількість проблемних питань зале­жить від змісту проблеми та вміння педагога розчленити інфор­мацію на самостійні «порції» закінченої інформації. Кожна про­блема повинна бути чітко сформульована.

  Знайти альтернативу лекції вкрай важко, адже вона виконує ряд дуже важливих функцій, серед яких:

  -інформаційна функція - лекція дозволяє у найбільш концентрованій формі зосередити ту інформацію, що репрезентує зміст освіти;

  - методологічна функція лекції забезпечує вироблення певного наукового підходу до предмета, що полягає у вивченні предмета у русі й розвитку.

  -виховна функція

  -розвивальна

  - орієнтуюча функція Здійснюючи огляд наукової літератури, розкриваючи сутність наукових шкіл, аналізуючи теоретичні положення, лектор виділяє основне, істотне, вказує на правильний шлях вирішення поставлених завдань. - організуюча функція лекції надзвичайно значуща, саме вона робить лекцію незамінною, найважливішою ланкою навчального процесу. діагностична функція проявляється у тому, що, читаючи лекцію, викладач водночас при здійсненні зворотного зв’язку.

  - стимулююча функція

  -систематизуюча функція полягає у тому, що саме лекція дозволяє найбільш наочно продемонструвати місце навчальної дисципліни у системі наук.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 13

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Педагогика высшей школы 1

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.