План

1. Пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку вищої освіти в Україні.

2. Заходи з реформування системи освіти в Україні.

3. Навчально-методичний комплекс з психологічних дисциплін і його складові.

4. Методичні поради щодо розробки навчально-методичного комплексу (НМК) навчальної дисципліни

5. Навчальний план, його структура і порядок реалізації.

6. Графік навчального процесу, його роль і порядок складання.

7. Навчальна програма. Види навчальних програм.

8. Робоча навчальна програма та її складові.

9. Навчальне навантаження викладача і його види.

1. Пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку вищої освіти в Україні.

В сучасному світі освіта набуває все більш вирішального значення для визначення не тільки рівня освіченості і культури конкретної людини, а й суспільства в цілому.

Державна політика у галузі вищої освіти ґрунтується на принципах: доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним громадянином України; незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій; наступності процесу здобуття вищої освіти; державної підтримки підготовки фахівців для пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень.

В Україні, як і в інших розвинених країнах світу, вища освіта визнана однією з провідних галузей розвитку суспільства. Стратегічні напрямки розвитку вищої освіти визначені Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Національною доктриною розвитку освіти, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України.

Основною метою державної політики в галузі освіти є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень.

Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку вищої освіти є:

- особистісна орієнтація вищої освіти;

- формування національних і загальнолюдських цінностей;

- створення для громадян рівних можливостей у здобутті вищої освіти;

- постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;

- запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій;

- формування в системі освіти нормативно-правових і організаційно-економічних механізмів залучення і використання позабюджетних коштів;

- підвищення соціального статусу і професіоналізму працівників освіти, посилення їх державної і суспільної підтримки;

- розвиток освіти як відкритої державно-суспільної системи;

- інтеграція вітчизняної вищої освіти до європейського та світового освітніх просторів.


2. Заходи з реформування системи освіти в Україні.

Важливим завданням, яке стоїть перед державою стосовно покращення системи освіти, зокрема вищої, є розроблення національної системи оцінювання якості освіти, що полягає у впровадженні національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, забезпечення їх участі у міжнародних порівняльних дослідженнях з питань якості освіти, а також в основних міжнародних рейтингах найкращих університетів.

Також стоїть таке завдання як розподіл у вищих навчальних закладах навчальних програм академічного та практичного профілю, а також розвиток професійно-орієнтованої вищої освіти шляхом розроблення порядку стандартів вищої освіти.

З метою забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій Указом Президента України від 30 вересня 2010 року N 926 ( 926/2010 ) "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" 2011 рік в Україні оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства.

Відповідно до зазначеного Указу ( 926/2010 ) зусилля на реформування національної системи вищої освіти мають бути спрямовані на удосконалення структури освіти; надання провідним вищим навчальним закладам реальної автономії як засобу поліпшення якості вищої освіти, запровадження їх змагальності та відповідальності за результати роботи; оптимізації мережі вищих навчальних закладів та їх підпорядкування, створення укрупнених регіональних університетів; посилення інтеграції освіти, науки, виробництва, наукової та інноваційної складових у діяльності вищих навчальних закладів; розроблення проекту нової редакції Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), забезпечити організацію його громадського обговорення, доопрацювання з урахуванням результатів такого обговорення; стимулювання розвитку системи "освіти впродовж життя" тощо.

Слід зазначити, що реформування та модернізація вищої освіти в Україні є дійсно одним із актуальніших завдань на шляху до інноваційного, європейського розвитку українського суспільства, підвищення ролі вищої освіти у формуванні освіченого молодого покоління. Водночас, це має відбуватись шляхом поступового поетапного запровадження європейських норм та стандартів, з урахуванням вітчизняних традицій.


3. Навчально-методичний комплекс з психологічних дисциплін і його складові.

Навчально-методичний комплекс (НМК) визначає сукупність дидактичних і методичних документів, спрямованих на реалізацію освітніх послуг певної науки або галузі знань.

Мета НМК дисципліни полягає у забезпеченні цілісного навчального процесу з певної дисципліни, який включає визначені «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (наказ МОН України № 161 від 02.06.1993р.) форми, методи і засоби навчання у ВНЗ.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Педагогика высшей школы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.