План

1. Система освіти в Україні. Види освіти, їх взаємозв’язку

2. Монографічні теми та методика їх викладання на уроках зарубіжної літератури

3. Сугестопедична теорія Г. Лозанова

4. Зміст освіти. Навчальний план. Навчальна програма. Навчальні підручники та посібники

5. Міжлітературні та міжпредметні зв’язки на уроках зарубіжної літератури

6. Формування навичок техніки читання

7. Сутність процесу виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили.

8. Особливості вивчення біографії письменника в школі

9. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови

10. Урок – основна форма організації навчання.

11. Уроки розвитку зв’язного мовлення, методика їх проведення.

12. Характеристика практичних методів навчання

13. Лабораторний метод

14. Практичний метод

15. Пізнавальні ігри

11. Уроки розвитку зв’язного мовлення, методика їх проведення.

У системному курсі української мови особливого значення набирає розділ “Зв’язне мовлення”, основне призначення якого ― розвиток таких важливих психічних процесів, як мислення та мовлення учнів. Багате мовлення має базуватися на багатому словниковому запасі учнів.Результативність уроків розвитку зв’язного мовлення значною мірою залежить від визначення типу уроків. Ціль уроків розвитку мовлення - формування вмінь переказувати текст в усній і письмовій формах, формування вмінь становити текст по побаченому, почутому. Вони можуть припускати збагачення, активізацію словника, роботу над словосполученням, над конструюванням речення.Відмітною ознакою уроку розвитку мовлення є цілеспрямована робота над основними видами мовної діяльності – письмом, говорінням, читанням і слуханням. Мовлення це основа всякої усної діяльності, засіб комунікації.Відповідно до типу уроку відбувається його методична організація, підбирається дидактичний матеріал. Одним з найпростіших видів розвитку зв’язного мовлення учнів є диктант Успіх таких важливих робіт у системі роботи над розвитком зв’язного мовлення, як переказ, твір залежить на 2/3 від якісної, цілеспрямованої підготовки.

Підготовка до переказу залежить, передусім, від виду переказу. Зокрема, переказ творчий (за пропонованим початком), вимагає психологічного настрою, опори на певні знання (з історії тощо), готовності складати текст з розумінням “секретів” зв’язку речень у ньому, поняття ідеї, теми, єдності стилю та ін.Підготовка ж до твору вимагає цілої ш к о л и творчості ― інакше не чекати оригінальних, самостійних, своєрідних творів від учнів і в старших класах (у зв’язку з вивченням літератури).

3. Загальна характеристика рівнів володіння іноземною мовою за професійним спрямуванням

Під рівнем володіння мовою розумієтьсяступінь сформованості мовних навичок і умінь. Проблема рівня володіння мовою в методиці набула особливої актуальності в другій половині XX століття у зв'язку з розширенням міжнародного співробітництва та формуванням концепції «Європа без кордонів», в якій велика увага приділялася поширенню та вивченню іноземних мов у світі.

Система рівнів володіння мовою в процесі свого обговорення зазнала деяких змін і в остаточному вигляді в документі «Загальноєвропейськампетенція на практиці ті знання, якими вони вже володіють. На перший план висувається вміння використовувати на практиці теоретичні знання. Практичний метод сприяє поглибленню знань і умінь, покращує якість вирішення БІЛЕТ № 151. Характеристика практичних методів навчання

Практичні методи навчання використовують для пізнання дійсності, формування навичок і вмінь, поглиблення знань. Під час їх застосування використовуються такі прийоми: планування виконання завдання, постановка завдання, оперативне стимулювання, контроль і регулювання, аналіз результатів, визначення причин недоліків. Практичні методи навчання неможливо використовувати без інших, зокрема наочних і словесних, методів навчання.Практичні методи навчання бувають наступними: метод вправ, метод лабораторних робіт, метод практичних робіт, метод гри.


12. Характеристика практичних методів навчання

Метод практичного навчання має найбільшу ефективність. Під вправою розуміється організоване планомірне і повторюване виконання дію, метою якого є оволодіння цими дії або підвищення їх якості. Для того щоб учні добре оволоділи такими навичками і вміннями, потрібно правильно організовувати вправи.Вправи поділяються також на усні та письмові. Усні вправи найчастіше використовуються в процесі навчання, а головне їх призначення, це оволодінням культурою і технікою читання, розповіді, логічного викладу завдань і т.д. Письмові вправи також є важливим компонентом навчання. Це граматичні, стилістичні та орфографічні диктанти, конспекти, твори, описи дослідів і т.д. Вони допомагає формуватися і розвиватися необхідним умінням і навичкам.


13. Лабораторний метод

У його основі лежить самостійне проведення досліджень і експериментів учнями. Найчастіше він застосовується при вивченні таких предметів, як хімія, біологія, фізика. Лабораторний метод може проводитися як індивідуально, так і в групах. Найбільш ефективним вважається проблемний лабораторний метод, так як під час його проведення висувається гіпотеза, намічається її шлях, а також підбираються необхідні прилади та матеріали безпосередньо самими учнями.


14. Практичний метод

Такі практичні методи навчання, як лабораторний і практичний, дуже схожі, але практичний відрізняється від лабораторного тим, що учні застосовують завдань корекції та контролю, стимулює пізнавальну діяльність.


15. Пізнавальні ігри

Тут маються на увазі створені ситуації, які повністю моделюють реальність. Головне завдання учнів, знайти з такої ситуації вихід. Пізнавальні ігри сприяють стимулюванню пізнавального процессу

2. Вивчення теоретико-літературних понять на уроках зарубіжної літературиЗгідно з програмою із зарубіжної літератури в старших класах (9-11)починається системне вивчення курсу зарубіжної літератури. Учні маютьосягнути все розмаїття літературних напрямів, течій, стилів, опануватитвори різних митців — від античності до сьогодення. Важливу роль усистемному формуванні учнівських знань про літературу як ціліснеестетичне явище відіграють теоретико-літературні поняття. Вони сприяютьглибшому сприйняттю художніх текстів, зануренню в їх глибинні прошарки,формуванню в учнів читацьких навичок.Вчителі знають, що шкільна програма не може вмістити всітеоретико-літературні поняття, які стосуються певного періоду читворчості окремого митця. До того ж уроки літератури не слідперетворювати на нудне тлумачення термінів. Тому автори програми -рекомендують вивчати найпотрібніші, ключові поняття, що дають змогузрозуміти розвиток літератури від давнини до сучасності. У кожноговчителя й літературознавця може бути власна думка щодо доцільностіуведення того чи того поняття з теорії літератури до програми (втім, які щодо авторів і творів, котрі пропонуються для вивчення). Однакпрограма вже стала новим кроком у впровадженні предмета. Тому вартоподумати над тим, як її краще реалізувати. Зокрема, потрібно опрацюватита ввести в обіг ті літературознавчі поняття, які вже включені допрограми.

3. Метод активізації резервних можливостей особистості і колективу Г.О. Китайгородської

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Основы педагогики 17

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.