План

1. Система освіти в Україні. Види освіти, їх взаємозв’язку

2. Монографічні теми та методика їх викладання на уроках зарубіжної літератури

3. Сугестопедична теорія Г. Лозанова

4. Зміст освіти. Навчальний план. Навчальна програма. Навчальні підручники та посібники

5. Міжлітературні та міжпредметні зв’язки на уроках зарубіжної літератури

6. Формування навичок техніки читання

7. Сутність процесу виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили.

8. Особливості вивчення біографії письменника в школі

9. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови

10. Урок – основна форма організації навчання.

11. Уроки розвитку зв’язного мовлення, методика їх проведення.

12. Характеристика практичних методів навчання

13. Лабораторний метод

14. Практичний метод

15. Пізнавальні ігри

7. Сутність процесу виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили.

Виховання — соціально і педагогічно організований процес формування людини як особистості.

Цей процес є двостороннім (обов'язкова взаємодія вихователя і вихованця), цілеспрямованим (наявність конкретної мети), багатогранним за завданнями і змістом, складним щодо формування і розкриття внутрішнього світу дитини, різноманітним за формами, методами і прийомами, неперервним (у вихованні канікул бути не може), тривалим у часі (людина виховується все життя). Ефективність його залежить від рівня сформованості мотиваційної бази.Структура процесу виховання охоплює такі етапи:1. Оволодіння знаннями, нормами і правилами поведінки2. Формування почуттів (стійких емоційних відношень людини до явищ дійсності). 3. Формування переконань (інтелектуально-емоційного ставлення суб'єкта до будь-якого знання як до істинного або неістинного). 4. Формування умінь і звичок. Формування умінь і звичок потребує поступовості й систематичності вправляння, посильності та доцільності поставлених вимог, їх відповідності рівню розвитку учнів.

Виховання є складним, багатогранним процесом, у якому тісно переплетені внутрішні (стосуються особи вихованця) та зовнішні (стосуються виховного середовища) суперечності.На процес виховання впливають (безпосередньо або опосередковано)об'єктивні (особливості суспільного устрою, політичного режиму, соціально-економічного розвитку, національна самобутність, природне середовище) тасуб'єктивні (соціально-педагогічна діяльність сім'ї, громадських організацій, навчально-виховних закладів, засобів масової інформації, закладів культури і мистецтва) чинники.

Структурними елементами процесу виховання є мета, завдання, закономірності, принципи, методи, засоби, результати виховання та їх коригування.


8. Особливості вивчення біографії письменника в школі

Біографія письменника традиційно розглядається на етапі підготовки до сприйняття художнього твору. У цей же час визначаються принципи відбору біографічного матеріалу,методи та прийоми його реалізації.

У 5 – 8 класах вивчаються лише біографічні епізоди,пов'язані з програмним твором. Методичні форми вивчення епізодів: слово(розповідь) вчителя про письменника,робота з портретом, екскурсія до музею,на виставку, до пам'ятника і т.д.; використовування фото, картин, ілюстрацій, що розкривають особистість письменника та допомагають відобразити колорит його епохи.

При вивченні біографії важко визначити якісь постійні методи,прийоми та форми роботи, бо кожний письменник є неповторно особистістю, яка потребує окремого підходу. 1.Портрет письменника2.Прізвище, ім'я, по-батькові. 3.Дати. 4.Епоха.5.Громадянська та політична діяльність письменника.6.Світогляд письменник 7.Автобіографія. 8.Літературний портрет. 9.Нагороди, преміювання письменника. 10.Бібліотека письменника. 11.Особисте життя, коло друзів12.Наочність, Т.З.Н.13.Письменник та Україна.


9. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови

Педагогічна наука розглядає урок як свідому й цілеспрямовану сумісну діяльність учителя та учнів. Урок іноземної мови є основною організаційною одиницею навчального процесу, його частиною і водночас самостійною, цілісною ланкою.До нього ставляться загально дидактичні й методичні вимоги, що й до кожного уроку. Але він має свою специфіку, яка зумовлена вимогами до уроку іноземної мови.Зміст уроку складають навчальний матеріал і дії з ним, спрямовані на вирішення запланованих задач. Розглянемо внутрішню організацію уроку ІМ. В цілісній структурі уроку виділяються початок, основна та заключна час­тини уроку. Початок уроку складається з організаційного момен­ту, мовленнєвої / фонетичної зарядки, повідомлення завдань уроку. Отже початок уроку має реалізувати такі функції: 1) організувати клас до активної роботи на уроці, до співпраці; 2) створити іншомовну атмосферу з метою переведення учнів на іншомовну мовленнєву діяльність; 3) "настроїти" артикуляційний апарат і спри­яти запуску іншомовного мовленнєвого ритму як перед­умови фонетично правильного оформлення наступних мовленнєвих дій учнів на уроці. Адже, за даними спеціальних досліджень, збудження мовленнєвого ритму є першим кроком до іншомовного мовлення.В основній частині уроку вирішуються заплановані практичні задачі (у взаємозв'язку з освітніми, розвиваючими та виховними). Отже ця частина уроку присвячена ознайомленню з новим мовним матеріалом, автоматизації дій його вживання на рівні фрази та понадфразової єдності, узагальненню вивченого, контролю мовленнєвих навичок і вмінь. Найбільший відсоток часу основної частини уроку, звичайно, займає вправляння, тобто тренування і практика в мовленнєвій діяльності. Характер тренування чи практики залежить від поставленої учителем задачі (задач) уроку.Кінець уроку повинен підсумовувати те, чого було досягнуто на уроці. Його компонентами є повідомлення домашнього завдання та підбиття підсумків проведеної роботи.Результативність уроку значною мірою зумовлена характером внутрішньої структури уроку, тобто поєднанням та координацією практичних задач в основній частині, що створює внутрішній стрижень уроку. Тому при визначенні внутрішньої структури уроку слід керуватися правилами, які відбивають психолого-дидактичні та лінгвометодичні закономірності навчання іноземної мови учнів початкових класів.


10. Урок – основна форма організації навчання.

Типи та структура уроківУрок— така форма організації навчання, при якій навчальні заняття проводяться вчителем з групою учнів постійного складу, одного віку і рівня підготовки протягом певного часу (45, 35 хвилин) і відповідно до розкладу. Типи уроків та їх структура. У педагогічній літературі зустрічаються різні класифікації типів уроків: за змістом; за дидактичними цілями; за місцем уроку в системі, уроків. Усвідомлення типу уроку полегшує побудову його структури. Структура уроку — це його склад елементів або етапів, їх послідовність і зв'язок. Є такі типи уроків: Урок засвоєння нових знань. Структура уроку: перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань, умінь і навичок, повідомлення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчання школярів; сприймання і усвідомлення учнями фактичного матеріалу; узагальнення і систематизація знань; підсумки уроку; повідомлення домашнього завдання.Урок формування умінь, навичок. Структура уроку: перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань, умінь, навичок; повідомлення учням теми, мети, завдань і мотивація навчання; вивчення нового матеріалу, вступні, мотиваційні, пізнавальні вправи; первинне застосування учнями знань (пробні вправи); самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням); творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи); підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.Урок повторення і закріплення. Структура уроку: перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань, умінь, навичок; повідомлення теми, мети, завдань уроку і мотивація учіння школярів, самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя; звіт учнів про роботу, одержані результати; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.Узагальнюючий урок. Структура уроку: повідомлення теми, мети, завдань уроку та мотивація навчання школярів; відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань; узагальнення та систематизація основних теоретичних положень, ідей науки; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.Контрольний урок. Структура уроку: повідомлення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчання школярів; перевірка знань учнів (усна, письмова, комп'ютерна); збирання виконаних робіт, їх перевірка, аналіз і оцінка; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.Комбінований урок. Структура уроку: перевірка домашнього завдання; перевірка знань учнів; повідомлення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчання школярів; сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу; осмислення, узагальнення і систематизація знань; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Основы педагогики 17

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.