План

1. Поняття розвитку і формування особистості. Рушійні сили

2. Сучасний учень і література. Вікові особливості сприймання учнями художніх творів

3. Принципи навчання іноземних мов

4. Вплив спадковості на розвиток і формування особистості. Вплив виховання на розвиток і формування особистості

5. Урок як основна форма навчально-виховної діяльності

6. Навчання читанню

7. Класний керівник, його функції та напрямки роботи

8. Наочність та ТЗН на уроках зарубіжної літератури

9. Структура кабінету іноземних мов у базовій та профільній школі

10. Позаурочні форми організації навчання

11. Оглядові теми та їх вивчення на уроках зарубіжної літератури

12. Методика проведення позашкільної роботи з іноземних мов

1. Поняття розвитку і формування особистості. Рушійні сили розвитку особистості. Вікові періоди розвитку особистості

Розвиток це специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний процес сходження від нижчого до вищого, від простого до складного.Основними рушійними силами розвитку особистості вихованця є: рівень розвитку особистості та її ідеали, життєві цінності й настанови;потреби, мотиви, мотивації особистості та моральний обов'язок;

життєві домагання особистості та її можливості; спадкові дані та потреби виховання;

емоційно-почуттєва сфера особистості; особливості протікання нервово-психічних процесів особистості тощо.Вікова періодизація є умовним поділом цілісного життєвого циклу на вікові періоди, що вимірюються роками.Цілком обґрунтованою вважається вікова періодизація В. Крутецького: новонароджений (до 10 днів); немовля (до року); ранній дитячий вік (1—3 роки); переддошкільний період (3—5 років); дошкільний (5—6(7) років); молодший шкільний (6(7)—11); підлітковий (11 —15 років); вік старшокласників (15 —18 років). Перехід від попереднього періоду до наступного часто має кризовий характер. Вікова криза — нетривалий за часом (до 1 року) період розвитку людини, що характеризується бурхливими психологічними змінами.


2. Сучасний учень і література. Вікові особливості сприймання учнями художніх творів

За спостереженнями психологів, учень у своєму розвитку проходить ряд стадій: молодший (ранній) підлітковий вік (10-12 р.); старший (зрілий) підлітковий (13-14) і період ранньої юності (15-17). Таким чином, вікові етапи розвитку дитини майже співпадають з етапами розвитку учнів в певних класах:

- молодший підлітковий - 5-6 класи.Вони говорять про героїв як про своїх знайомих або як про ворогів.Дітям цього віку власний моральний максималізм, і тому вони бувають дуже категоричні. Це виливається часто або у повне сприйняття, або у повне запереченняУчень цього віку рідко коли критикує твори або самого письменника, але в оцінці вчинків героїв буває часто безпосереднім і прямолінійним.

- старший підлітковий - 7-9 класи;вони формуються як кваліфіковані читачі.Учень у цьому віці переходить від чисто моральних оцінок вчинків до естетичного сприйняття мистецтва.

- період ранньої юності - 9-10-11 класи.Рання юність - це пора духовного і фізичного розвитку людини, пора особливо інтенсивного формування світогляду. Складається система поглядів, переконань.У юних складається критерії підходу до себе і навколишнього світу, це відбивається і на ставленні до мистецтва.


3. Принципи навчання іноземних мов

Принципи навчання дають відповідь на запитання „Як організувати навчальний процес?” Навчання іноземної мови здійснюється на основі дидактичних та методичних принципів.До дидактичних принципів відносяться:

Принцип наочності забезпечується у навч процесі з іноземної мови створенням відповідних умов для чуттєвого сприймання іншомовного оточення.Принцип посильності передбачає ретельний відбір навчального матеріалу і видів вправ з цим матеріалом з урахуванням рівня підготовки учнів.Принцип міцності. Міцність засвоєного мовного та мовленнєвого матеріалу може бути забезпечена у навчальному процесі шляхом, здійснення яскравого першого знайомства з новим матеріалом для створення живих образів, пошуку асоціаційПринцип свідомості цей принцип передбачає цілеспрямований відбір навчального мовного та мовленнєвого матеріалу, який забезпечує розвиток пізнавальних здібностей учнів.Принцип науковості навчання означає, що учням пропонуються для засвоєння надійно обгрунтовані в сучасній науці положення.Принцип активності передбачає мовл - розумову активність учнів в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю.

Принцип індивідуалізації- урахування індивідуально-психологічних особливостей учня.До методичних принципів:Принцип комунікативності

Принцип домінуючої ролі вправ передбачає таку організацію навчальної діяльності учнів, при якій можуть бути успішно сформовані навички та вміння іншомовного мовлення. Принцип урахування рідної мови дає можливість спрогнозувати труднощі у навчанні вимовної, лексичної і граматичної сторін іншомовного мовлення у навчанні графіки, орфографії, при семантизації мовного матеріалу.Перелічені принципи взаємопов’язані

Усі засоби мають бути представлені в навчально-методичному комплексі.


4. Вплив спадковості на розвиток і формування особистості. Вплив виховання на розвиток і формування особистості

Спадковість — відновлення в нащадків біологічних особливостей батьків.

.Людина успадковує передусім тип нервової системи, темперамент, конституцію тіла.Особливу роль у формуванні особистості відіграють власне людські задатки (високоорганізований мозок, задатки до мовленн). Усе ж від природи різні діти мають неоднакові інтелектуальні задатки. Тому, організовуючи навчально-виховний процес у школі, слід здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня, тобто впроваджувати диференційоване навчання..Можна виокремити такі функції виховання у формуванні особистості: організаційна – організація діяльності, в якій розвивається і формується особистість; ціннісно-орієнтаційна – визначення життєвих цінностей, настанов, змісту для розвитку та саморозвитку особистості вихованця; профілактична – профілактика негативних впливів на розвиток і формування особистості; попереджувальна – ізолювання особистості від несприятливих умов її розвитку.


5. Урок як основна форма навчально-виховної діяльності

Урок — це «відрізок» навчального процесу, який є викінченим у смисловому, часовому й організаційному відношенні,урок включається в розклад і регламентується в час,є постійною формою, що забезпечує систематичне засвоєння учнями знань, умінь і навичок;

Кожний урок реалізує завдання: навчити, розвинути, виховати. За цим критерієм загальні вимоги до уроку конкретизуються дидактичними, розвиваючими і виховними вимогами.

До дидактичних (освітніх) вимог належать:чітке визначення освітніх завдань кожного уроку впровадження новітніх технологій пізнавальної діяльності тощо;До розвиваючих вимог належать:формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності, творчої ініціативи й активності тощоВиховні вимоги до уроку включають: формування в учнів життєво необхідних якостей,формування світоглядної, моральної, та ін. культури;

Є такі основні типи уроків:Урок засвоєння нових знань.Урок формування умінь, навичокУрок повторення і закріплення Узагальнюючий урок. Контрольний урок. Комбінований урок.


6. Навчання читанню

Читання –це вид мовленнєвої діяльності, який включає техніку читання і розуміння

того, що читається.Щоб вільно читати, необхідно легко і швидко розпізнавати букви і співвідносити їх із звукамиІснують такі методи навчання читання:

Фонетичний підхід заснований на алфавітному принципі.

Лінгвістичний методпропонує починати навчання на тих словах, які часто використовуються, а також на тих, які читаються так, як пишуться.

Метод цілих слівУ цьому методі не вчать ні назв букв, ні звуків. Дитині показують слово і вимовляють його.

Види:

а)Ознайомлювальне читання(читання з розумінням основногозмісту тексту).

У процесі роботи над текстом потрібно навчити учнів виконувати такі дії:прогнозувати зміст за заголовком або початком тексту;здогадуватися про значення незнайомих слів по контексту;

б)Вивчаюче читання (читання з повним розумінням тексту. Матеріалом для читання служать нескладні автентичні або адаптовані тексти різних жанрів (науково-популярні, публіцистичні, художні,), що містять мовні і смислові труднощі. Учні виконують дії:

розуміння прочитаного тексту з достатньою повністю та глибиною;зіставлення здобутої інформації зі своїм досвідом висловлювання власної думки про прочитане;

в)Вибіркове/переглядове читання (читання з метою пошуку необхідної інформації.

Мета цього виду читання – навчитися швидко переглянути текст для того, щоб знайти конкретну інформацію

Труднощі навчання читання іноземною мовою.Об’єктивні труднощі:кількісна неадекватність між буквами та звуками у слові,різночитання однакових букв та буквосполучень, наявність “німих” букв у словахСуб’єктивні труднощі:недостатньо сформовані, навички техніки читання.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Основы педагогики 16

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.