План

1. Педагогіка як наука про виховання. Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками

2. Методика викладання зарубіжної літератури як наука

3. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови

4. Предмет та завдання педагогіки. Внесок Я.А. Коменського, К.Д. Ушинського, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського в педагогіку

5. Взаємозв’язок методики літератури з суміжними дисциплінами

6. Система вправ для навчання іноземних мов

7. Управління загальноосвітнім закладом

8. Зміст і структура курсу літератури в школі

9. Цілі навчання іноземної мов

1. Педагогіка як наука про виховання. Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками

Педагогіка— наука про виховання людини. Вона виникла з появою людини. Перші джерела з педагогіки з'являються у Стародавній Греції. Тут педагогами називали рабів, завданням яких було супроводжувати дитину свого володаря до школи, доглядати за нею, прислуговувати й навчати. З часом поняття "педагогіка" утвердилося як наука про навчання, освіту й виховання не лише дітей, а й людини взагалі. До основних категорій педагогіки належать виховання, навчання й освіта.Виховання – цілеспрямований та організований процес формування особистості. Навчання - це цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння і навички.Результатом навчання виступає освіта.Освіта – процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвиток її творчих сил і здібностей.У давньому афоризмі: „Освіта є те, що залишається, коли все вивчене забувається” - велика доля істини. До педагогічних наук належать: загальна педагогіка, вікова педагогіка, корекційна педагогіка, галузеві педагогіки.Загальна педагогіка вивчає головні теоретичні й практичні питання виховання, навчання і освіти, досліджує загальні проблеми навчально-виховного процесу. Традиційно загальна педагогіка складається з 4-х великих розділів: загальних основ, дидактики (теорії навчання), теорії виховання, школознавства.Вікова педагогіка (дошкільна, шкільна, педагогіка дорослих) досліджує закони та закономірності виховання, навчання й освіти, організаційні форми й методи навчально-виховного процесу стосовно різних виховних груп.Корекційна педагогіка – вивчає і розробляє питання виховання, навчання та освіти дітей з різними вадами: сурдопедагогіка (навчання і виховання глухих і глухонімих), тифлопедагогіка (навчання і виховання сліпих і слабкозорих), олігофренопедагогіка

(навчання й виховання розумово відсталих і дітей із затримкою розумового розвитку), логопедія (навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення), виправно-трудова педагогіка (перевиховання неповнолітніх і дорослих злочинців).Галузеві педагогіки – військова, спортивна, вищої школи, профтехосвіти. Оскільки до розв’язання проблем виховання особистості причетні різні науки, педагогіка тісно пов’язана з ними. Зокрема, з філософією, соціологією, естетикою, психологією, анатомією, фізіологією, гігієною людини та ін.


2. Методика викладання зарубіжної літератури як наука

Методика викладання літератури як педагогічна дисципліна складалася історично, поступово відгалужуючись від педагогіки. Вже в стародавній Греції одним із елементів виховання дітей було виховання молодих громадян засобами художнього слова. (Наприклад, твори Гомера, що служили духовною окрасою еллінського періоду життя). На всіх етапах розвитку людства викладання літератури було безпосереднім зусиллям учителів у використанні творів тих чи інших письменників для досягнення конкретного навчально-виховного ефекту. Як наука методика викладання літератури почала своє існування з того часу, коли внаслідок розвитку практики відокремилась така галузь педагогіки, яка поставила собі за мету розробку системи літературних знань і засобів прищеплення їх учням.. Цегалузь педагогічної науки, яка досліджує зміст, форми, методи і прийомивиховання, навчання та освіти людей засобами художнього слова.


3. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови

Педагогічна наука розглядає урок як свідому й цілеспрямовану сумісну діяльність учителя та учнів. Урок іноземної мови є основною організаційною одиницею навчального процесу, його частиною і водночас самостійною, цілісною ланкою.До нього ставляться загально дидактичні й методичні вимоги, що й до кожного уроку. Але він має свою специфіку, яка зумовлена вимогами до уроку іноземної мови.Зміст уроку складають навчальний матеріал і дії з ним, спрямовані на вирішення запланованих задач. Розглянемо внутрішню організацію уроку ІМ. В цілісній структурі уроку виділяються початок, основна та заключна час­тини уроку. Початок уроку складається з організаційного момен­ту, мовленнєвої / фонетичної зарядки, повідомлення завдань уроку. Отже початок уроку має реалізувати такі функції: 1) організувати клас до активної роботи на уроці, до співпраці; 2) створити іншомовну атмосферу з метою переведення учнів на іншомовну мовленнєву діяльність; 3) "настроїти" артикуляційний апарат і спри­яти запуску іншомовного мовленнєвого ритму як перед­умови фонетично правильного оформлення наступних мовленнєвих дій учнів на уроці. Адже, за даними спеціальних досліджень, збудження мовленнєвого ритму є першим кроком до іншомовного мовлення.В основній частині уроку вирішуються заплановані практичні задачі (у взаємозв'язку з освітніми, розвиваючими та виховними). Отже ця частина уроку присвячена ознайомленню з новим мовним матеріалом, автоматизації дій його вживання на рівні фрази та понадфразової єдності, узагальненню вивченого, контролю мовленнєвих навичок і вмінь. Найбільший відсоток часу основної частини уроку, звичайно, займає вправляння, тобто тренування і практика в мовленнєвій діяльності. Характер тренування чи практики залежить від поставленої учителем задачі (задач) уроку.Кінець уроку повинен підсумовувати те, чого було досягнуто на уроці. Його компонентами є повідомлення домашнього завдання та підбиття підсумків проведеної роботи.Результативність уроку значною мірою зумовлена характером внутрішньої структури уроку, тобто поєднанням та координацією практичних задач в основній частині, що створює внутрішній стрижень уроку. Тому при визначенні внутрішньої структури уроку слід керуватися правилами, які відбивають психолого-дидактичні та лінгвометодичні закономірності навчання іноземної мови учнів початкових класів.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Основы педагогики 14

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.