План

1. Поаналізуйте сутність соціальної роботи як нового виду соціальної роботи

2. Етика соціальної роботи

3. Консультативна бесіда

Список використаної літератури

1. Проаналізуйте сутність соціальної роботи як нового виду соціальної роботи

Соціальна робота - цілеспрямована діяльність в суспільстві через уповноважені органи, спрямована на забезпечення соціального, культурного та матеріального рівня життя всіх членів суспільства та спрямована на надання допомоги різним категоріям населення.

Об’єктом соціальної роботи може бути будь-яка людина, яка добровільно звернулася за допомогою і потребує її. В ролі об’єкта може виступати одна особа, група людей, сім'я, незалежно від їх відмінностей (раса, стать, релігія, національні переконання і соціальне положення).

За характером потреб об’єкти соціальної роботи можна розділити на три групи: перша – соціально незахищені люди, друга маргінальні і третя – особи з відхиленням у поведінці. Можна сказати, що об’єкт за своїм складом є досить неоднорідним. Ним може бути не лише жебрак чи людина без постійного місця проживання, які з певних причин і їхньої поведінки іноді втрачають людську подобу. А може бути цілком забезпечена людина, яка страждає від самотності чи не може перебороти в собі якісь негативні (на її думку) прояви).

Що стосується суб’єктів соціальної роботи, то вони також є неоднорідними. Адже кожен із фахівців, який здійснює роботу з клієнтами, що належить до певного соціального інституту, і спеціалізується з надання того чи іншого виду допомоги, організовує свою діяльність на основі законів і законодавчих актів, визнаних державою.

Звичайно, головним об’єктом у цій структурі виступає держава, уряд, а потім державні організації та установи, які працюють під юрисдикцією держави (міністерства, комітети, управління, місцеві органи управління). Сюди можна віднести й окремі установи, які діють в ієрархічній системі різних сфер життя суспільства (лікарні, школи-інтернати, притулки), а також велику кількість доброчинних фондів, добровільних організацій, об’єднань. Хоча при всьому розмаїтті цих об’єктів головною складовою в них є соціальний педагог та соціальний працівник. Виконуючи часто основну функцію – допомога людині, - ці спеціалісти можуть мати різні спеціалізації, які дають змогу більш ефективно вирішити ту чи іншу проблему і організувати професійну діяльність.

Предметом соціальної роботи виступають закономірності, що обумовлюють характер та спрямованість соціальних процесів.

Основні методи, які використовуються для написання курсової роботи:

- збір інформації – емпіричний метод (використовуються методичні і навчальні посібники, листівки та брошури);

- на основі методу синтезу було об’єднано суттєві зв’язки між виокремленими елементами цієї теми;

- за допомогою методу класифікації було розроблено ціннісну картину

- відомостей з цієї проблематики, а також на основі методу узагальнення зроблено певні висновки.

Отже, постає велика необхідність розглянути тему сутність та визначення напрямів соціальної роботи, на основі аналізу взаємозв’язків соціального працівника і клієнтів.

Мета курсової роботи полягає у дослідженні теми сутність і визначення напрямів соціальної роботи.

Завдання роботи – висвітлити такі поняття як соціальна робота в сільській місцевості, з інвалідами, зрізними категоріями сімей з людьми похилого віку.

В.А.Сауратівський так трактує поняття “соціальна робота”: У системі соціального захисту соціальна робота є ланкою, що поєднує адміністративно-правову систему соціального захисту з тими, для кого вона призначена – з населенням. А взагалі під сутністю соціальної роботи треба розуміти її внутрішній зміст, що виявляє себе в єдності всіх багатоманітних і суперечливих форм її існування або буття. При цьому соціальна робота – це те або інше вираження соціального явища – родового життя людини, - зовнішні, безпосередньо дані форми його існування. У попередньому підрозділі ми навели її різноманітні визначення, які свідчать, з одного боку, про складність явища, а з другого, - про відносно низький рівень теоретичного вивчення його сутності, змісту та форми.

При цьому зазначимо, що у мисленні людини категорії сутності і явища висловлюють перехід від розмаїття наявних форм соціального явища до його внутрішнього змісту і єдності, до поняття. Оскільки соціальна робота являє собою толерантність планетарного масштабу, то осягнення її сутності становить специфічну проблему, яку треба розглянути окремо. Смисл її проблеми, полягає в уточненні ознаки “соціальне”, яке має, на нашу думку, вирішальний вплив на визначення сутності і умов здійснення соціальної роботи. Пояснимо це більш детально.

Сучасна філософська думка довела, що “соціальне” не є синонімом “суспільного”. Це вже достатньо строго зафіксовано в науковій літературі. 1 Для відтворення процесів даного походження у практику введено термін “соцієтальне”. Даний факт слід визнати позитивним. Однак на практиці, на жаль, дуже часто названі поняття все ще неправомірно ототожнюються, а це закономірно породжує логічні помилки і непорозуміння.

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що існує, як мінімум, два підходи до визначення суті “соціального” – широкий та вузький.

Широкий підхід до визначення сутності соціального полягає у тому, що соціальними вважаються відносини, у яких бере участь особистість. Так, наприклад, Ф.Гіддінс з цього питання пише: “Професор Людвіг Гумпилович зробив спробу довести, що істинні елементарні соціальні явища, є конфлікти, змішування і асиміляції різнорідних етнічних груп.

Немає чіткого пояснення з даного питання і серед сучасних авторів, що намагаються його розглянути через призму предмету соціології. Так, наприклад, У.Аутвейду соціальне вбачається в понятті “суспільна реальність”; Н.Смелзеру – у феномені “суспільства і суспільних відносин”; В.Іванов його пов’язує з поняттям “соціальні відносини”; В.Ядов – з категорією “соціальні спільності”; Ж.Тощенко і В.Бойков вважають головним об’єктом соціології “громадське суспільство”; а М.Комаров взагалі абстрагується від об’єктивного змісту соціальних зв’язків і вважає, що вихідними соціальними елементами виступають “тривкі форми цих відносин, точніше – типізовані чи стандартизовані аспекти соціальних відносин, у яких немовби усталюється плиння та змінювана соціальна реальність”.2

Первинний вклад у виявлення окремих рис “соціального” внесли сучасні дослідження. Серед них слід назвати: монографії і статті Є.Ануфрієва, Г.Арефської, В.Андрущенка, В.Беха, І.Бичка, В.Мулчви та багато інших.

У тлумаченні “соціального у вузькому сенсі слова. З філософсько-економічної спадщини К.Маркса і Ф.Енгельса ясно випливає, що причиною виникнення “соціального” є суспільний розподіл праці, в якому вони спочатку знайшли ключ до розуміння всієї історії суспільного розвитку, а після і пояснення походження соціальних або “особистих відносин”. Саме у їхніх працях “соціальне” постає як, перш за все, “людське відношення людини до людини.

За таких обставин сутність соціальної роботи у будь-якому суспільстві має загальну рису, завдяки якій вона відрізняється від економічної, політичної та ідеологічної складової у соціальному організмі країни, - це творення і відтворення людини як єдиного джерела соціального світу і головного суб’єкта соціального життя. Як слушно писав з цього приводу К.Маркс, у суспільстві “необхідна ще особлива праця, що безпосередньо модифікує саму робочу силу, яка розвиває її до здатності займатись якою-небудь певною професією... вона представляє собою затрачену безпосередньо на робітника, витрачену на його виробництво працю».

Отже, соціальна робота є необхідною працею для творення особистості у загальному контексті аналізу, а відтворення робітника в аналізі виробничого процесу має далекосяжні теоретичні та практичні наслідки.

По-перше, тому, що соціальна робота у такому випадку теоретично визнається частиною загальнолюдської діяльності.

По-друге, вона повинна співвідноситись з енергією, яку витрачає робітник під час виробництва і яку йому треба поновити під час відпочинку.

По-третє, вона повинна стати предметом державної уваги, в першу чергу нормативного регулювання, фінансової підтримки, кадрового забезпечення і не тільки з етнічних причин, скільки з причин суспільної необхідності творення та відтворення цілісності соціального організму країни.

По-четверте, вона забезпечує такий рівень розвитку особистості людини або пересічного громадянина країни, який здатен не тільки підтримувати процес відтворення сукупності суспільних відносин, що є однією з базових вимог до існування механізму самовідтворення родового життя, але й виступати ініціатором, атрактором інновацій, що рухають соціальний прогрес уперед. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 19

Бесплатная работа

Закрыть

Основы профмастерства социального педагога 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.