План

1. Рівні акредитації сучасних вищих закладів освіти.

2. Процес навчання та його психолого-педагогічні основи. Функції викладача.

3. Поняття педагогічної діяльності; її структура. Мотив педагогічної діяльності.

4. Сутність і особливості педагогічної діяльності (педагогічні уміння, функціональні компоненти педагогічної системи).

5. Педагогічна майстерність і особистість педагога.

2. Процес навчання та його психолого-педагогічні основи. Функції викладача.

За багатовікову історію людина нагромадила величезний досвід. Суспільство зацікавлене в тому, щоб відібрати з нього найцінніше, необхідне для засвоєння молодим поколінням, щоб через засоби масової інформації, а головним чином вчителя, викладача, педагога трансформувати його у свідомості молоді. Нові покоління мають включитися у різні сфери життя (розвивати науку, мистецтво, виробляти продукцію, поширювати досвід). Саме в освіті у згорнутому вигляді молодь проходить попередній шлях людства і засвоює ті результати, яких воно досягло впродовж тисячоліть. Призначення педагога – бути ланкою у передаванні суспільного досвіду, сприяти соціальному прогресові.

Позиція педагога завжди специфічна. З одного боку, він готує своїх вихованців до потреб певного моменту, до конкретних запитів суспільства (нині актуальною є орієнтація на ринкові відносини, виховання дисциплінованості тощо). З іншого боку, педагог, викладач, об’єктивно залишаючись носієм і провідником культури, несе в собі позачасовий чинник, беручи участь у формуванні особистості як синтезу всіх багатств людської культури. Викладач – людина, скерована в майбутнє, він формує у молодих людей активне і відповідальне прагнення оновлення світу, в якому вони живуть.

Хоча діяльність педагога суспільно зумовлена і спрямована на завдання соціалізації людини, кінцеву мету своєї праці йому слід бачити в пріоритетах самої людини, в ім’я якої й існує суспільство. Це принципова позиція в роботі педагога, якою він керується повсякчас, і особливо у складних ситуаціях, коли постає питання вибору конкретного розв’язку.

Традиційно на перше місце висувалася навчальна (дидактична) функція педагога. Уважалося, що він як носій знань передає їх учням і чим більше володіє ними сам педагог, тим краще засвоїть науку молодь. З часом, коли обсяг знань зріс до неможливості осягнути їх однією людиною, дидактична функція педагогапочала формулюватися так: не передавати знання, а вчити, як здобувати їх. Діяльність учителя, викладача не стільки в тому, що він несе інформацію майбутнім поколінням, скільки в умінні бути організатором її засвоєння, проводирем у лабіринті знань.

Велику роль у діяльності викладача відіграє розвивальна функція. Сутність її – у створенні сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу молодої людини, для її саморозкриття, самоутвердження.Найскладнішою є виховна функція.Бути вихователем – означає вміти трансформувати цілі, що їх поставило суспільство перед вищою школою, у конкретні педагогічні завдання – формування необхідних якостей особистості у кожного студента. Визначальним при цьому є, за словами відомого педагога І.Беха, «соціокультурний діалог у системі «педагог – молода людина» на основі її розуміння, прийняття і визнання». Виховна функція полягає в організації діяльності, «спрямованої на усвідомлення вихованцем себе як особистості, на його вільне і відповідальне самовираження».

Зрештою, метою виховання є самовиховання студента, тобто спонукання його до керування своїм розвитком.

У процесі навчання і виховання педагоги мають домагатися єдності своїх вимог із вимогами суспільства, що стає можливим за умов реалізації ще однієї їхньої функції – громадсько-педагогічної.

У вихованні молодого покоління так чи інакше бере участь майже все доросле населення. Педагогічна діяльність може бути професійною і непрофесійною. Непрофесійна – це вид педагогічної діяльності, якою займаються всі люди (батьки, керівники виробництв, установ тощо) в повсякденному житті, не маючи спеціальної педагогічної освіти і педагогічної кваліфікації. Здійснюючи виховний вплив, вони діють здебільшого інтуїтивно, не завжди вміючи чітко пояснити чи обґрунтувати свою позицію.

Професійна педагогічна діяльність потребує спеціальної освіти і здійснюється у спеціальних навчально-виховних та освітніх закладах. Фахівець діє свідомо, спираючись на систему принципів, правил, прийомів.

Складниками професіоналізму в будь-якій професії є компетентність та озброєність системою вмінь. У педагогічній діяльності для професіонала замало лише цих двох компонентів. Потрібні певні особистісні якості, адже сам педагог є інструментом впливу на вихованця. Цей інструмент – його душа – має бути чутливим до іншої людини, гуманним у своїх помислах.

Поряд зі словами вчитель, викладач ми вживаємо і слово педагог як поняття загальніше. Педагог – це фахівець, який займається навчально-виховною роботою в школі чи дитячому садку, школі-інтернаті чи виправній колонії, працівник позашкільного закладу, керівник народної освіти, викладач вищого навчального закладу.

Аналіз психологічної сутності педагогічної діяльності дає можливість сформулювати таке її визначення: професійно-педагогічна діяльністьце діяльність викладача, учителя, змістом якої є керівництво діяльністю студентів у навчально-виховному процесі. Головна мета педагогічної діяльності розвиток особистості молодої людини, дитини. Загальна стратегія педагога, його надзавдання полягають у тому, щоб сформувати учня як суб’єкта навчальної діяльності й спілкування. За влучним висловом Ш. Амонашвілі, справді гуманістична педагогіка − це така педагогіка, яка дає можливість залучити молодих людей до процесу творення самих себе.У зв’язку з цим можна зробити висновок: об’єктом педагогічної діяльності є процес керівництва навчально-пізнавальною діяльністю учня, який є активним суб’єктом цієї діяльності.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 20

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания, педагогика и психология высшего образования 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.