Расширение словаря и совершенствование связной речи для формирования элементарных математических представлений

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 89

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ МОВИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 7

1.1. Огляд літературних джерел. 7

1.2. Роль мови у процесі формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. 23

1.3. Методи і прийоми розвитку мовлення в процесі формування елементарних математичних уявлень. 31

РОЗДІЛ ІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ МОВИ ДІТЕЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ. 40

2.1. Принципи побудови та опис експериментальних методик. 46

2.2. Аналіз результатів констатувального дослідження. 66

2.3. Засоби розвитку вербальної творчості та форми організації формувального навчання  73

ВИСНОВКИ.. 87

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 89

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема навчання математики в наш час набуває дедалі більшого значення. Це пояснюється насамперед бурхливим розвитком математичної науки у зв'язку з про­никненням її у найрізноманітніші галузі знань.

Підвищення рівня творчої активності мас, проблеми автоматизації виробництва, моделювання на електронно-обчислювальних машинах тощо передбачають наявність у працівників, більшості сучасних професій досить розвине­ного вміння чітко й послідовно аналізувати процеси, які вивчаються. Це стосується, "зокрема, проблем сучасної дошкільної педагогіки. Навчання в дитячому садку спрямо­ване на виховання у дітей звички до повноцінної логічної аргументації всього, що нас оточує.

Розвитку логічного мислення у дошкільників найбіль­шою мірою відповідає навчання початкової математики. Для математичного стилю мислення характерні: чіткість, стислість, розчленованість, точність і логічна послідовність міркувань, уміння користуватись символікою. У зв'язку з Цим перебудовано зміст навчання математики в школі та Дитячому садку.

Основна мета формування елементарних математичних знань у дітей дошкільного віку полягає в тому,, щоб дати їм математичні уявлення і початкові поняття, навчити їх найпростіших способів виконання математичних дій, сфор­мувати відповідні уміння та навички, підготувати до само­стійного застосування цих умінь при розв'язанні найрізно­манітніших практичних і пізнавальних завдань, сприяти розвитку особистості в цілому.

Природно, що основою пізнання є чуттєве сприйняття, здобуте з досвіду та спостережень. У процесі чуттєвого пізнання формуються уявлення - образи предметів, їхніх ознак, відношень. Так, оперуючи різноманітними множина­ми (предметами, іграшками, картинками, геометричними фігурами), діти вчаться встановлювати рівність і нерів­ність множин, називати кількість словами: більше, менше, порівну. Порівняння конкретних множин готуєдітей до засвоєння в майбутньому поняття числа. Саме операції з множинами є тією основою, до якої звертаються діти не лише в дитячому садку, а й протягом наступних років на­вчання у школі. Уявлення про множину формують у дітей основи розуміння абстрактного числа, закономірностей на­турального ряду чисел. Хоча поняття натурального числа, а також геометричної фігури, величини, частини та ціло­го абстрактні, все ж вони відображають зв'язки і відно­шення, властиві предметам навколишньої дійсності.

Доведено, що ознайомлення дітей з різними видами математичної діяльності в процесі цілеспрямованого на­вчання орієнтує їх на усвідомлення зв'язків та відношень.

У дітей дошкільного віку процес формування початко­вих математичних знань та умінь здійснюється так, щоб навчання давало не лише безпосередній практичний ре­зультат (навички лічби, виконання елементарних матема­тичних операцій), а й широкий розвиваючий ефект. Аналіз передового педагогічного досвіду з навчання дошкільнят математики переконує в тому, що, правильно організова­не, воно сприяє загальному розумовому розвитку дітей. Діти дістають елементарні уявлення про множину, число, відношення величин, про найпростіші геометричні фігури, вчаться орієнтуватись у часі та просторі. Вони оволоді­вають лічбою та вимірюванням лінійних і об'ємних вели­чин за допомогою умовної міри, встановлюють кількісні відношення між числами, цілим і частиною. У математич­ній підготовці дітей, розвитку елементарних математичних уявлень важливу роль відіграє навчання вимірювання як початкового способу пізнання кількісної сторони дійсно­сті. Це дасть змогу дошкільнятам користуватися не зви­чайними, а умовними мірками при вимірюванні сипких, рідких та інших речовин. Водночас у дітей розвиваються навички вимірювання на око, що дуже важливо для їхньо­го сенсорного розвитку.

Під впливом систематичного навчання математики ді­ти оволодівають спеціальною термінологією; назвами чи­сел, геометричних фігур (коло, квадрат, трикутник, ромб тощо), елементів фігур (сторона, вершина), обчислю­ваних дій (додавання, віднімання, порівняння) та ін, Проте не рекомендується у роботі з дітьми вживати такі слова-терміни, як натуральний ряд, сукупність, елемент та ін.

Заняття з математики набувають особливого значення у зв'язку з розвитком у дітей пізнавальних інтересів, уміння виявляти вольові зусилля в процесі розв'язування ма­тематичних задач.

Навчальні завдання на занятті розв'язуються в поєд­нанні з виховними. Так, вихователь учить дітей правильно сидіти, не розмовляти під час заняття, уважно слухати, виконувати завдання.

Заняття з математики дисциплінують дітей, сприяють формуванню у них цілеспрямованості, організованості й відповідальності.

Отже, навчання математики э раннього віку сприяє всебічному розвитку дошкільнят.

Дослідження Г. С. Костюка, Н. О. Менчинської, Г. М. Леушиної та інших переконують у тому, що вікові можливості дітей дошкільного віку дають змогу формува­ти в них цілком наукові, хоча й елементарні, початкові математичні знання. При цьому підкреслюється,що від­повідно до віку дитини треба добирати й спосіб впливу. У зв'язку з цим на конкретних вікових етапах створюють­ся найсприятливіші умови формування певних знань та умінь.

Об’єктом дослідження виступає процес навчання і виховання дошкільників на заняттях математики, а предметом - формування мовленнєвих умінь дошкільнят у процесі комунікативної діяльності.

Мета дипломної роботи полягає у тому, щоб розробити систему завдань, спрямовану на формування мовленнєвих умінь і навичок дітей дошкільного віку засобами усної народної творчості, так і на міжпредметній основі. Це сприятиме навчанню дітей спілкуватися рідною мовою та отримувати відповідну інформацію.

Наукова новизна дипломної роботи полягає у розробці теоретичних положень щодо формувань комунікативних умінь дошкільників при формуванні елементарних математичних понять на заняттях з математики. У формуванні мовленнєвих умінь дітей доцільно іти від мовлення, від комунікативних завдань, текстів.

У роботі застосовувалися такі методи дослідження:

- Реферування й аналіз лінгвістичної, психолого-педагогічної та методичної літератури.

- Вивчення досвіду роботи вихователів із зазначеної проблеми.

- Спостереження за навчальним процесом на заняттях математики.

Структура дипломної роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи 90 сторінок.

Закрыть

Расширение словаря и совершенствование связной речи для формирования элементарных математических представлений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.