Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 87

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

План

Вступ

Розділ I. Актуальні проблеми методики розвитку усного мовлення учнів 5-8 класів.

1.1. Питання культури усного мовлення учнів.

1.2. Провідні шляхи розвитку усного мовлення.

1.3. Робота над усною мовою у процесі вивчення програмового матеріалу.

Розділ II. Становлення, розвиток і практичне застосування писемного мовлення учнів 5-8 класів.

2.1. Розвиток основних умінь і навичок в процесі виконання письмових робіт на уроках української мови.

2.2. Методичні засади розвитку вмінь удосконалювати власне писемне мовлення.

2.3. Основні проблеми розвитку писемного мовлення учнів 5-8 класів.

Розділ III. Організація і результати педагогічного експерименту.

Висновки.

Список використаної літератури.

Додатки

Вступ

Людство вступило в третє тисячоліття з новими думками, і, головне з новим гуманітарним світоглядом. Людина стає основою концептуального розвитку суспільства.

У національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті зазначається, що основна мета Української системи освіти – створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, як громадянина України, сформувати покоління, здатне навчатися впродовж життя. На реалізацію цих завдань значною мірою впливає рівень мовленнєвого розвитку особистості, бо саме від рівня сформованості мовних і мовленнєвих умінь та навичок залежить, як вона сприйматиме нові знання, оволодіватиме новими вміннями.

Особистістю людина стає поступово, на її формування впливає багато чинників. Серед них провідне місце належить мові. Потреба у спілкуванні, мовленні, поряд з потребою діяльності, праці є визначальною у становленні особистості. Мова найглибше пронизує свідомість і підсвідомість людини й доносить до них величезну частку інформації про навколишній світ, про закономірності його функціонування. Через мову дитина усвідомлює своє „я”. Разом із засвоєнням мови у підсвідомості закладається внутрішній план можливих дій, створюються моделі вчинків, що реалізуються у відповідних життєвих ситуаціях.

Окрім того, людина може активно співпрацювати з іншими в різних сферах діяльності, досягти життєвого успіху, бути щасливою тоді, коли має розвинену комунікативну культуру, тобто систему знань, норм, цінностей і зразків поведінки, які прийняті в суспільстві, де вона живе і органічно, природно реалізує їх в офіційному та неофіційному спілкуванні. Тому особливого значення набуває проблема формування мовленнєвої особистості – людини, яка виявляє високий рівень мовної і мовленнєвої компетенції, шанує, любить і береже рідну мову, людини, здатної представляти себе в суспільстві і засобами мови.

Важлива роль у вихованні культури усної і писемної мови належить школі, яка покликана озброювати учнів багатством комунікативних і експресивних засобів мови, прищеплювати інтерес і любов до рідного слова, вчити точно і яскраво передавати всі відтінки власних думок і почуттів.

Адже дбати про мовну культуру учнів середньої школи, про їхню загальну грамотність означає дбати про піднесення культури всього народу.

Отже, підготовка учнів до життя потребує більшої уваги до їхнього навчання наукового стилю мовлення, володіння яким передбачає вміння правильно сприймати і розуміти усне і писемне мовлення, добувати в них необхідну інформацію, створювати самостійні висловлювання різних жанрів в усній і письмовій формі. Адже, до таких видів висловлювань, як розгорнута усна відповідь на уроці (іспиті) з метою виявити свої знання з певного питання, конспект, реферат, доповідь, наукове повідомлення тощо, неодноразово будуть звертатись наші вихованці в самостійному житті.

Саме тому, на уроках української мови праця над зв’язною мовою як усною, так і письмовою – одна з найважливіших ланок усієї роботи над розвитком мови. Згідно з програмою учні 5-8 класів мають навчитися сприймати і розуміти усне і писемне мовлення (слухати і читати), осмислювати тему та основну думку висловлювання, усно викладати матеріал вивченої теми, інформувати про виконання якогось доручення чи завдання, складати усні перекази й різного виду твори, також передбачена система творчих письмових робіт. Складати діалог певного обсягу відповідно до запропонованої ситуації спілкування на самостійно визначену тематику.

В усному мовленні надзвичайно різнобічно виявляється людська сутність – психічні особливості, інтелект, світосприймання, спосіб мислення, виховання, здатність називати, оцінювати, контактувати з іншими та впливати на них. Проте, як показують дослідження 59,5% учнів не можуть самостійно переносити загально мовленнєві в умови роботи з навчальними текстами. З великими труднощами стикаються школярі, коли їм доводиться на заняттях правильно сприймати й глибоко усвідомлювати розповідь учителя, тексти підручників. Для того, щоб учні свідомо оволодівали науковим мовленням, необхідно їх цього спеціально вчити, на уроках усного мовлення вчаться усно переказувати науково-навчальні тексти, готуватися до усного повідомлення на лінгвістичну тему, та вчаться давати розгорнуту відповідь на запитання.

Своєрідність і складність писемного мовлення дослідив відомий психолог Л. Виговський. За його дослідженнями, писемне мовлення вимагає високого ступеня абстракції, це мовлення подумки позбавлене матеріального звука, це мовлення – без співрозмовника. Це монологічна розмова з білим аркушем паперу, з уявлюваним співрозмовником. Учитель української мови має навчати школяра розмовляти з білим аркушем паперу розумно, вільно.

За Л. Виготським, писемне мовлення примушує дитину діяти більш інтелектуально, воно є алгебра мовлення, найбільш важка й складна форма цілеспрямованої та усвідомленої мовленнєвої діяльності. Навчальна програма з української мови якраз і передбачає забезпечувати розвиток усного і писемного мовлення учнів, виробити в них навички високої культури мови, виховувати високоосвічених і активних громадян України.

Реалізовуючи програмові вимоги, вчитель у процесі оволодіння учнями шкільним курсом мови прищеплює їм уміння самостійно оформлювати думку усно й на папері, так і до друкованих органів преси, і бути високоосвіченими і грамотними громадянами своєї Батьківщини.

Таким чином, розвиток усного і писемного мовлення на уроках української мови, є досить актуальною на сьогодні темою.

Цю категорію в світлі лінгвістики, наприклад, вивчали Білоус Ч. В., Караман С. О., Олійник І. С., Паламарчук В. Ф., Сербенська О., Токмань Г., Шемхова Г., Яремчук Н., Стельмахович М. Г., Хом’як І. М., Ладоня К.

Отже, вибір теми дослідження обумовлюється тим, що саме від рівня сформованості мовних і мовленнєвих умінь та навичок залежить рівень розвитку особистості, її інтелект, світосприймання, спосіб мислення, здатність контактувати з іншими учнями та впливати на них.

Обєктом дослідження – є процес формування усних і писемних навичок в учнів 5-8 класів.

Предмет дослідження – реалізація системи вправ для покращення усного і писемного мовлення школярів.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці шляхів розвитку усного й писемного мовлення на уроках української 5-8 класів.

Гіпотеза дослідження – урок розвитку зв’язного мовлення є необхідним елементом у навчально-виховному процесі для покращення розвитку усного і писемного мовлення учнів.

Методологічною основою дослідження виступити: системний підхід, що передбачає гуманізацію шкільної філологічної освіти як цілісну систему у зв’язку і відношення її окремих елементів; провідні ідеї шкільної освіти.

Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури, спостереження, бесіди з вчителями та учнями, педагогічний експеримент, аналіз продукції учнівської діяльності, статистична обробка матеріалів дослідження.

Достовірність і вірогідність результатів дослідження забезпечувалась використанням наукових джерел, теоретико-методологічним обґрунтуванням основних позицій дослідження, застосування комплексу взаємодоповнюючих методів, адекватних меті і завданням дослідження, поєднання кількісного і якісного аналізу одержаних фактів, статистичною оцінкою експериментальних даних.

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалися в загальноосвітній школі №3 I-III ступенів м. Шепетівки Хмельницької області у 5-А та 5-Б класах, адже саме п’ятий клас є перехідним від початкової до середньої школи.

На захист виносяться:

1. Положення про необхідність усного і писемного мовлення в процесі навчання та виховання на уроках української мови.

2. Шляхи застосування системи завдань.

3. Методика використання розробленої системи вправ.

4. Підтвердження її ефективності у порівнянні з традицією.

Закрыть

Развитие устной и письменной речи на уроках украинского языка в 5 - 8-х классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.