Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 87

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА.. 6

1.1. Сутність і структура зв’язного мовлення молодших школярів. 6

1.2. Реалізація принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі 18

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ „ТЕКСТ”. 30

2.1. Зміст вивчення поняття «текст» та методика роботи над текстом у сучасній початковій школі 30

2.2. Система вправ як засіб розвитку мовлення учнів у роботі над текстом. 59

2.3. Аналіз результатів дослідження. 72

ВИСНОВКИ.. 79

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 81

ДОДАТКИ.. 85

ВСТУП

Актуальність дослідження. Українська мова, як навчальний предмет, володіє унікальними можливостями для розвитку мовленнєвої здібності молодшого школяра, образного та емоційного ладу мови, мовного чуття, а відповідно творчих здібностей. Таким чином, для їх формування необхідна система розвиваючих вправ, що складається з науково обґрунтованих творчих завдань.

Комунікативний напрям у методиці навчання української мови передбачає використання тексту як основної дидактичної одиниці, оскільки саме текст виступає продуктом та результатом мовленнєвої діяльності людини.

Текст - це структура, в якій усі мовні одиниці знаходяться в природному вигляді, вони об'єднуються в струнку систему. Весь процес породження або інтерпретації тексту є завжди творчим процесом об’єднання усіх фаз мовленнєвої діяльності (фаза орієнтування; фаза реалізації; фаза контролю), внаслідок чого виникають і формуються думки, припущення, висновки, узагальнення.

Потреба виховувати культурну і творчу особистість, здатну висловлювати думки оригінально, нетрадиційно, продукувати певні ідеї адекватними мовними засобами, відсутність наукових і методичних доробок щодо педагогічного впливу на розвиток творчих здібностей молодших школярів зумовили вибір теми магістерської роботи.

Відтак, вибір теми дослідження зумовлений потребами сучасної школи й завданнями модернізації освіти, що передбачають розвиток мовлення особи. Це й послужило причиною створення методичної системи розвитку мовлення учнів на уроках української мови, адекватних сучасному рівню розвитку методичної науки і вимогам шкільної практики.

Звідси мета дослідження полягає в розробці науково обґрунтованої та експериментально перевіреної методичної системи роботи з текстом в аспекті розвитку мовленнямолодших школярів на уроках української мови.

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:

-Проаналізувати науково-теоретичну та навчально-методичну літературу з проблем тексту.

-Визначити можливості роботи над текстом із погляду комунікативно-діяльнісного підходу, існуючих принципів та методів навчання українській мові.

-Визначити оптимальні методи та прийоми розвитку мовлення учнів та розробити систему вправ.

Об'єктом роботи є процес розвитку мовлення учнів на уроках української мови в початковій школі та методичні можливості тексту як засобу творчого розвитку особистості дитини.

Предмет дослідження – система вправ у роботі над текстом, як засіб розвитку мовлення учнів на уроках української мови.

Вихідна гіпотеза - робота з розвитку мовлення учнів на уроках української мови при використанні тексту як основної дидактичної одиниці дасть високі результати, якщо забезпечити доцільний вибір та частотність вправ, спрямованих на розвиток мовлення на уроках мови; різноманітність видів мисленнєво-мовленнєвої діяльності учнів; їхню активну пізнавально-творчу діяльність через стимуляцію мовленнєвої діяльності.

Методи дослідження: теоретичні - вивчення та аналіз наукової та методичної літератури з проблеми дослідження; емпіричні - цілеспрямоване спостереження за вербальною поведінкою учнів, аналіз навчально-методичної документації, програм з навчання учнів української мови, ознайомлення з педагогічним досвідом вчителів; анкетування, співбесіди, статистичне опрацювання результатів.

Методологічними засадами дослідження виступили положення лінгводидактики про взаємозв’язок мови, мовлення і мислення; мови як засобу пізнання; про єдність мовленнєвого змісту і мовної форми; обумовленість чуттєвого і раціонального в оволодінні мовою; законодавчі акти і концепції навчання державної мови в Україні.

Теоретичними засадами дослідження є сучасні наукові погляди на текст, його категорії, елементи структури (І.Гальперін, В.Ніколаєва, Л.Лосева, H.Кутіна, І.Ковалик, М.Бахтін, та ін.); положення про комунікативно-діяльнісний та особистісний підходи у навчанні (В.Давидов, Н.Іпполітова, Т.Ладиженська, О.Пузанкова, Д.Ельконін, та ін.); принципи методики української мови, розроблені М.Вашуленком та Т.Донченко, а також провідні ідеї українських і російських методистів, що розкривають основні положення роботи над текстом (Л.Варзацька, М.Вашуленко, Л.Величко, А.Каніщенко, В.Мельничайко, О.Мельничайко, Н.Мерзлякова, Т.Ладиженська, С.Дорошенко, М.Плющ, Н.Грипас, О.Савченко).

Практичне значення дослідження полягає у можливості переконатися на практиці у дієвості запропонованих методів та прийомів. Дана робота допоможе вчителям початкових класів; студентам у проведенні уроків розвитку зв’язного мовлення на міцному психологічному підґрунті, допоможе їм ефективно впроваджувати досягнення вітчизняних педагогів-новаторів.

База дослідження: Експериментальне дослідження проводилося на базі шкіл: Яблунівської загальноосвітньої школи I–III ступенів та школи №1 м. Рівне. В якості експериментальних класів були обрані: 2-А клас Яблунівської загальноосвітньої школи I –III ступенів, 3-Б та 4-А класи школи №1 м. Рівне.

Структура змісту наукової роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Развитие речи младших школьников в процессе изучения темы Текст

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.