Компьютерно-информационные технологии. Возможности их внедрения и использования на уроках природоведения

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 80

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА.. 7

1.1. Сутність комп’ютерно-інформаційної технології 7

1.2. Педагогічні основи використання комп’ютерно-інформаційних технологій навчання в початковій школі 11

1.3. Особливості застосування мультимедійних технологій на уроках природознавства у початкових класах. 17

Висновки до першого розділу. 29

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА.. 32

2.1. Стан використання КІТ на уроках природознавства учителями початкових класів  32

2.2. Організація навчального процесу з природознавства із використанням комп’ютерних дидактичних засобів. 36

2.3. Аналіз результатів дослідження. 63

Висновки до другого розділу. 65

ВИСНОВКИ.. 68

ДОДАТКИ.. 71

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 75

ВСТУП

Актуальність і доцільність дослідження. Визначальною особливістю змін, які відбуваються в освіті України, є перехід до спрямованого формування у суб’єктів навчання здатності творчо діяти, застосовувати знання і досвід на практиці. Зміна цілей навчання визначає необхідність коригування змісту і методик навчання, спрямованого на забезпечення формування світогляду, ціннісних орієнтацій, уміння самостійно вчитися, критично мислити, користуватись сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема персональним комп’ютером (ПК); здатності до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності.

Впровадження ІКТ в початкову освіту перебуває у стадії становлення. Причому, і це є визначальною особливістю для всіх навчальних предметів, спостерігається достатньо жорстка кореляція між результатами навчання у початковій школі та відповідною підготовкою вчителя.

Актуальність цієї проблеми для початкової школи визначається тим, що в молодшому шкільному віці здійснюється пропедевтика навчання більшості навчальних предметів загальноосвітньої школи. Формування в учнів основ цілісної картини світу відбувається в процесі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності.

Важливою складовою процесу формування в учнів світогляду, основи якого мають бути закладені у початковій школі, є знання про природу та суспільство, закони, яким підкоряються природні й суспільні явища та відповідні методи пізнання. Зазначені об’єкти вивчення не завжди можна відтворити і дослідити безпосередньо – це пояснюється прихованістю процесів, що відбуваються, їх багатовимірністю в просторі й часі. Незамінними в навчанні є сучасні (аудіовізуальні, мультимедійні) засоби наочності, електронні щоденники спостережень, календарі природи та інші електронні засоби навчального призначення (ЕЗНП), які забезпечують нові можливості формування в молодших школярів основ наукового світогляду. Аналіз професійної діяльності вчителя початкової школи показав, що для ефективного використання ІКТ, учитель повинен сам мати уявлення про особливості комп’ютерної техніки, про можливості, які забезпечує ПК як засіб навчання, знати основні вимоги до ЕЗНП (дидактичні, психолого-ергономічні, технічні), уміти використовувати ПК у повсякденній діяльності.

Як показують результати аналізу наукової літератури та доробку педагогів-практиків, присвячених науково-методичному забезпеченню розвитку навчально-виховного процесу, зокрема, із впровадження інформаційних технологій у початкову школу та відповідної підготовки вчителів (Н. Г.Баліцька, О.А.Біда, І. М. Богданова, Н. М. Бібік, Г.П. Волошин, І. В. Гавриш, М. С. Гордійчук, Р. С. Гурін, С. О. Гунько, М. І. Жалдак, О.П.Кивлюк, В.В.Лапінський, М.М.Левшин, Т.І.Лугова, О.В.Майборода, Л.Л.Макаренко, Н.В.Морзе, Н.В.Панченко, І.П.Підласий, Н.С.Полька, Ю.С.Рамський, І.В.Роберт, С.В.Ратовська, Ф.М.Ривкінд, О.Я.Савченко, Н.В. Семенюк, І.М.Смирнова, О.М.Снігур, Є.О.Співаковська-Ванденберг, О.В.Суховірський, О.Є.Трофімова, О.М.Царенко, В.В.Шакотько, О.В.Шиман, К.К. Шахова та ін.). Разом з тим, поза увагою дослідників досі залишаються питання застосування наявних та розроблення нових електронних засобів, призначених для навчання суспільствознавчо-природознавчих дисциплін у початковій школі, зокрема навчального «Природознавство» та підготовки вчителів з методики їх використання

Теоретичне та практичне значення вирішення окресленої проблеми, науково-практичний інтерес до змісту підготовки вчителя початкової школи у контекстві використання комп’ютерно-інфрмаційних технологій і зумовили вибір теми дослідження: «Комп’ютерно-інформаційні технології. Можливості їхнього запровадження та використання на уроках природознавства».

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка доцільності застосування інформаційних технологій у процесі вивчення природознавства у початковій школі.

Мета дослідження зумовила необхідність виконання таких завдань:

- здійснити аналіз наукових праць і визначити взаємозв’язок розвитку інформаційних технологій навчання та їх застосування на уроках у початковій школі;

- виділити основні аспекти вивчення природознавства із застосуванням комп’ютерних засобів навчання;

- розробити рівні педагогічної компетентності учителів початкової школи у контексті використання КІТ;

- розробити конспекти уроків, дидактичні ігри із використанням електронних засобів та експериментально перевірити їх ефективність.

Об’єктом дослідження є процес навчання природознавству молодших школярів.

Предметом – методика проведення уроків природознавства із використанням засобів навчання на основі КІТ.

Гіпотеза дослідження: систематичне застосування КТ у процесі навчання сприятиме підвищенню пізнавального інтересу учнів до уроків природознавства.

Методи дослідження. З метою визначення стану та теоретичного обґрунтування проблеми використано комплекс загальнонаукових взаємодоповнюючих підходів та методів дослідження, зокрема:

теоретичних: аналіз психолого-педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; системно-структурний аналіз, використаний для уточнення базових понять дослідження; обґрунтування ролі і значення комп’ютерно-інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи;

емпіричних: анкетування, бесіди та спостереження за навчальною діяльністю вчителів та учнів початкових класів, педагогічною діяльністю вчителів початкової школи;

експериментальних: педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний)з метою перевірки ефективності запропонованої методики навчання природознавству з використанням КІТ.

Організація дослідження: Дослідження відбувалось в три етапи. На першому етапі (вересень 2011 р.) була визначена проблема дослідження, вивчалася педагогічна і методична література з даного питання, досвід роботи вчителів початкових класів, формувалися гіпотеза і завдання дослідження.

На другому етапі (жовтень-березень 2011-2012 н.р.) продовжувалося вивчення наукової літератури з даного питання, розроблялися шляхи реалізації гіпотези і завдань експериментального дослідження, проводився експеримент з метою перевірки гіпотези та обґрунтовувалася його ефективність.

У подальшому відбувався аналіз та узагальнення результатів експериментального дослідження, оформлялася робота і з’ясовувалися подальші перспективи систематичного застосування КІТ у процесі навчання.

Практичення значення: результати бакалаврського дослідження можуть бути використані студентами педагогічного факультету під час вивчення курсу «Методика викладання природознавства», під час проходження педагогічної практики у початковій школі, а також вчителями початкових класів під час підготовки до уроків природознавства.

База дослідження: у експерименті приймало участь 8 педагогів початкових класів, 40 молодших школярів експериментальних і контрольних груп Ясногірської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сарненського району, Рівненської області,.

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, списку використаних джерел, додатків.

Закрыть

Компьютерно-информационные технологии. Возможности их внедрения и использования на уроках природоведения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.