Использование метода case study в учебном процессе при преподавании истории как один из способов реализации компетентностного подхода

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASESTUDY У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

З історії виникнення кейс-методу

Сутність методу ситуаційних вправ

Як організувати діяльність в режимі кейс-методу?

ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASE STUDY НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Особливості застосування методу casestudy на уроці історії

Притча як засіб мотивації навчальної діяльності при використанні кейс-технологій

Кейси до уроків історії

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Розселення людей по земній кулі»

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Ассирійська держава»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Розселення слов’янських племен на території України. Сусіди східних слов’ян»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в ІХ-Х ст.»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого Запровадження християнства»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 8 КЛАС. «Люблінська унія»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 8 КЛАС. «Високе Відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Початок національного відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внесок українського народу у перемогу над нацизмом»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внутрішньополітичне становище та економічне життя УРСР у середині 50-х років. Початок лібералізації суспільного життя»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 11 КЛАС. ТЕМА. «СРСР у період з 1945-1964 рр. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига»

Розробки уроків з використанням методу кейс-стаді

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

ЛІТЕРАТУРА

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Сьогодні метод case study завоював провідні позиції в навчанні, починає активно використовується в практиці і вважається одним з найефективніших способів навчання школярів навичкам вирішення типових проблем.

Метод case study - інструмент, який дозволяє застосувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань. Метод сприяє розвитку самостійного мислення, уміння вислуховувати і враховувати альтернативну точку зору, а також аргументовано висловити свою. За допомогою цього методу учні мають можливість удосконалити аналітичні навички, навчитися працювати в команді, знаходити найбільш раціональне вирішення поставленої проблеми. Звичайно, метод кейс-стаді не принесе користі, якщо його відірвати від решти навчального процесу. Він має застосовуватися нарівні з іншими методами викладання.

Під час використання кейс-методу необхідно дотримуватися певних правил складання кейса, брати до уваги особливості роботи з кейсом у різних вікових групах, дотримуватися організаційних правил роботи над кейсом у групі і, крім того, слід правильно визначити роль учителя, оскільки під час використання кейс-методу роль учителя суттєво відрізняється від традиційної.

Зміст кейса повинен відображати навчальні цілі. Кейс може бути коротким чи довгим, може викладатися конкретно або узагальнено. Слід утримуватися від надмірно насиченої інформації та інформації, що не має безпосереднього відношення до теми, що розглядається. У цілому кейс має містити дозовану інформацію, яка дозволяла б учням швидко зрозуміти суть проблеми та надавала б усі необхідні дані для її вирішення.

Кейси не повинні бути занадто великими. Об’ємні кейси більше підходять для підсумкових занять, для поточних занять краще використовувати невеликі.

Під час розв’язання кейса учень не тільки використовує отримані знання, але й виявляє свої особисті якості, зокрема уміння працювати в групі, а також демонструє рівень бачення ситуації. Причому активність роботи кожного, хто навчається за цією методикою, залежить від багатьох факторів, основними з яких є кількісний і якісний склад учасників, загальна організація роботи з кейсом, організація обговорення результатів, підведення підсумків.

Використання методу case study має і свої недоліки. Серед них:

- брак часу. Детальне обговорення рішень кейсу потребує багато часу, але заняття обмежене, тому не завжди можна почути і рахувати думку кожного;

- оцінка внеску кожного. Вчителю важко зорієнтуватися, хто який внесок зробив у вирішення проблеми, адже від команди виступає тільки одна людина - спікер, хоча інші члени команди можуть його доповнювати, але це не дасть повної картини про участь кожного учня в обговоренні;

- відсутність індивідуального підходу до кожного школяра. Під час розв’язання проблеми кейсу відбувається колективне спілкування, тому вчителю важко знайти індивідуальний підхід до кожної дитини, коли вони працюють у команді.

Хоча ефективність навчання за допомогою кейс-методу очевидна. Учням надається можливість перевірити теорію на практиці, активізувати свої здібності, творчо мислити. З іншого боку, практична ситуація викликає інтерес до процесу навчання, оскільки стає ясно, яких теоретичних знань не вистачає для вирішення проблеми; сприяє вихованню навичок комунікативної культури, соціально активної і життєво компетентної особистості, здатної до саморозвитку і самореалізації; викликає інтерес до процесу навчання тощо. Case study є цікавою активною формою навчання, що прищеплює інтерес до теми, дисципліни загалом, сприяє розвитку творчого мислення, вміння приймати конструктивні рішення. Таким чином, використання методу кейс-стаді прищеплює такі якості як ініціативність, творчий підхід до розв’язання проблем, готовність до дії в різних умовах, та вміння гнучко реагувати на них, що є необхідним не тільки майбутнім випускникам, а й пересічному громадянину.


ЛІТЕРАТУРА

1. Андюсев Б.Е. Кейс-метод как инструмент формирования компетентностей// Директор школы. - №4, 2010. - с. 61 - 69.

2. Бухлова Н.В. Формування здатності особистості до самонавчання / Н.В. Бухлова // Педагогічна скарбниця Донеччини. - 2002. - № 1. - С. 47-49.

3. Вєнцева Н.О. Дискусійні методи на уроках всесвітньої історії: 7-8 класи/ Передмова К.О. Баханова / Н.О. Вєнцева. - Х.: ВГ «Основа», 2006. - 160 с.

4. Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. - Х.: Вид. група «Основа», 2011. - 287 с.

5. Гладких И.В. Методические рекомендации по разработке учебных кейсов. - СПб, 2004).

6. Ковальова С.М. Різноманітні підходи до класифікації кейсів: [використання кейс-методу в навч. процесі ВНЗ]/ С.М. Ковальова// Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. - 2014. - Вип. 2. - С. 20-24.

7. Лошенюк В.Є. Методика проведення кейс-стаді/ В.Є. Лошенюк. - [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://cppk.cv.ua/methodical-development-2.php

8. Мороз П.В. Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України: методичний посібник/ Мороз П.В. - К.: Пед. думка, 2012. - 128 с.

9. Нікітіна I.П. Науково-дослідницька діяльність учнів. 5-11 кл./ I.П.Нікітіна, Ю.О.Нікітін, В.В.Шеліхова, О.Л.Кожем'яка.- X.: Основа, 2006.- 144 с.

10. Осадченко І.І. Дефініція та дидактична сутність поняття «кейс-метод»/ І.І. Осадченко // Гуманітарний вісник. - 2011. - №19. - С. 169-173.

11. Павленко О.О. Елементи використання методу Case Studies в навчальному процесі вузу// Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: 36-к наук. праць. - Вип.3. - К.: НПУ, 1999. - С. 271-279.

12. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика/ Упор. О.Сидоренко, В.Чуба. - К.:Центр інновацій та розвитку, 2001.

13. Ситуаційний аналіз, або анатомія Кейс-методу під ред. Ю.П. Сурміна- Київ: Центр інновацій та розвитку.- 2002.

14. Сурмін Ю. П. Метод аналізу ситуацій (Case study) та його навчальні можливості. Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. - К.: МАУП, 2005.

15. Терно С.О. Проблемні задачі з історії для учнів 6-7 класів загальноосвітньої школи: [дидактичний посібник для учнів 6-7 кл. загальноосвіт. навч. закл.]/ С.О. Терно, З.Б. Коган, І.В. Полтавська. - Запоріжжя: Просвіта, 2009. - 24 с.

16. Шеремета П.М., Каніщенко Л.Г. Кейс-метод: з досвіду викладання в українській бізнес-школі/ За ред. О.І. Сидоренка. - 2-е видання.-К.: Центр інновацій та розвитку, 1999.-80 с.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 65

Бесплатная работа

Закрыть

Использование метода case study в учебном процессе при преподавании истории как один из способов реализации компетентностного подхода

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.