Использование метода case study в учебном процессе при преподавании истории как один из способов реализации компетентностного подхода

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASESTUDY У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

З історії виникнення кейс-методу

Сутність методу ситуаційних вправ

Як організувати діяльність в режимі кейс-методу?

ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASE STUDY НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Особливості застосування методу casestudy на уроці історії

Притча як засіб мотивації навчальної діяльності при використанні кейс-технологій

Кейси до уроків історії

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Розселення людей по земній кулі»

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Ассирійська держава»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Розселення слов’янських племен на території України. Сусіди східних слов’ян»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в ІХ-Х ст.»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого Запровадження християнства»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 8 КЛАС. «Люблінська унія»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 8 КЛАС. «Високе Відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Початок національного відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внесок українського народу у перемогу над нацизмом»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внутрішньополітичне становище та економічне життя УРСР у середині 50-х років. Початок лібералізації суспільного життя»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 11 КЛАС. ТЕМА. «СРСР у період з 1945-1964 рр. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига»

Розробки уроків з використанням методу кейс-стаді

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

ЛІТЕРАТУРА

Висновок: Отже, ставлення сторін до договору 1654 р. знайдено. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день дуже важко віднайти адекватне розуміння його суті, яке б не залишало місця для політичних спекуляцій та маніпулювання громадською думкою. Абсолютно очевидно, що українсько-російський договір 1654 р. був продуктом політичного розвитку двох сторін у конкретний історичний час. Він ніс у собі як шляхетні помисли щодо спільної боротьби двох православних народів, так і намагання кожної зі сторін щось із своїх стратегічних задумів приховати, щось здобути для себе коштом іншого. Таким було реальне політичне життя. Таким нехай залишиться і пам’ять про нього - без фанфар і урочистих салютів, але й без посипання голови попелом і запізнілого прозріння.

V. Підведення підсумків

Вправа «Валіза»

VI. Домашнє завдання

1. Ознайомитись з матеріалом підручника.

2. Паписати ессе на тему: «Погляд із сучасності на українсько-московські відносини».

Фрагмент уроку до теми: «Економічний розвиток України в другій пол. 1950-х - першій половині 1960-х рр.»

Мета: формувати в учнів уявлення про внутрішньополітичне становище України в період хрущовської «відлиги», визначити особливості стану економіки, проаналізувати перші спроби реформ та їх наслідки, зміни в соціальному та економічному житті населення; розвивати навички обробки історичної інформації: аналізу, зіставлення, порівняння, прогнозування, встановлення причинно-наслідкових зв’язків на основі різних джерел інформації, аналізувати явища суспільного життя, визначати причини та наслідки реформ, описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з процесами лібералізації суспільства; виховувати учнів в дусі патріотизму, шанобливого ставлення до історії свого народу.

Тип уроку: комбінований

Вид уроку: урок з використанням кейс-технології

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Шляхом проведення графічного диктанту вчитель здійснює перевірку домашнього завдання.

III. Пояснення нового матеріалу

В ході пояснення вчитель дає кейс на опрацювання учням, які були заздалегідь поділені на групи.

Учні аналізують уривки з доповідної записки до Президії ЦК КПРС Хрущова М.С.

«У 1940 році було заготовлено зерна 2225000000 пудів, а в 1953 році - лише 1850000000 пудів, тобто менше на 375 мільйонів пудів. Водночас у зв'язку із загальним зростанням народного господарства, значним збільшенням міського населення і зростанням реальної заробітної плати з року в рік збільшувалась витрата хлібопродуктів всередині країни... Зараз перед країною стоїть завдання віднайти можливості різкого збільшення виробництва зерна... Важливим і абсолютно реальним джерелом збільшення виробництва зерна є розширення в найближчі роки посівів зернових культур... Серйозним гальмом у розвитку колгоспного виробництва є неправильне планування державних заготівель хліба, при яких надаються колгоспам зобов'язання з постачання і натуроплаті за роботи МТС що в сумі своїй значно перевищують загальнодержавні плани і можливості багатьох колгоспів по їх виконанню».

Крім тексту документа учні отримують запитання до нього:

- У чому полягає проблема?

- Які причини її виникнення вказані в тексті?

- Як ви можете пояснити труднощі, що виникли?

- Як пропонує вирішити проблему М.С. Хрущов?

- Перелічіть інші можливі способи вирішення проблеми і виберіть найкращі.

В кінці опрацювання групи представляють свої результати, і в ході діалогу приходять до єдиного рішення.

IV. Підведення підсумків

V. Домашнє завдання

Ознайомитись з текстом параграфа.

Підготувати діаграму за статистичними даними по рівню життя та доходів населення України в 50-х-60-х рр. ХХ ст. Зробити порівняльний аналіз.

Фрагмент уроку до теми «Економічні процеси в незалежній Україні»

Мета: ознайомити учнів з основними подіями періоду розбудови незалежної держави, дати характеристику соціально-економічного становища України на початку XXI ст., вчити учнів порівнювати різні точки зору щодо оцінки процесу розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави і давати їм власну оцінку, характеризувати і пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку, висловлювати й аргументувати власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України та використовувати набуті знання для аналізу сучасних економічних процесів; виховувати в учнів уміння відстоювати власну позицію щодо майбутнього своєї держави.

Тип уроку: комбінований

Вид уроку: урок з використанням кейс-технології

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

На попередньому уроці учні були поділені на творчі групи, які мали підготувати презентації або проекти по темі «Державотворчі процеси».

III. Оголошення теми і мети уроку

ІV. Пояснення нового матеріалу

Вчитель пояснює програмовий матеріал, використовуючи діалоги та дискусії з учнями.

Учні, які на попередньому уроці були поділені на групи,отримали випереджальне завдання - опрацювати кейс.

На першому етапі діти отримують повідомлення, а також таблицю і запитання до нього.

Кейс

«2/3 українського населення перебуває за межею бідності. Це тим більш парадоксально, що, за оцінками ООН, в Україні зосереджено більше 50% світових природних багатств,Україна - країна суцільної грамотності населення і займає одне з перших місць в світі по числу фахівців з вищою і середньою технічною освітою на кожну тисячу чоловік».

Запитання:

- У чому полягає проблема?

- Як держава її вирішує?

- Які способи вирішення проблеми ви можете запропонувати?

Для прийняття рішення наявної інформації явно недостатньо, тому учень повинен додатково зібрати і проаналізувати необхідну інформацію.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Ознайомитись з текстом параграфа.

Написати статтю на тему « «За» і «проти» вступу України до Євросоюзу».

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 65

Бесплатная работа

Закрыть

Использование метода case study в учебном процессе при преподавании истории как один из способов реализации компетентностного подхода

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.