Использование метода case study в учебном процессе при преподавании истории как один из способов реализации компетентностного подхода

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASESTUDY У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

З історії виникнення кейс-методу

Сутність методу ситуаційних вправ

Як організувати діяльність в режимі кейс-методу?

ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASE STUDY НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Особливості застосування методу casestudy на уроці історії

Притча як засіб мотивації навчальної діяльності при використанні кейс-технологій

Кейси до уроків історії

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Розселення людей по земній кулі»

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Ассирійська держава»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Розселення слов’янських племен на території України. Сусіди східних слов’ян»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в ІХ-Х ст.»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого Запровадження християнства»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 8 КЛАС. «Люблінська унія»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 8 КЛАС. «Високе Відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Початок національного відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внесок українського народу у перемогу над нацизмом»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внутрішньополітичне становище та економічне життя УРСР у середині 50-х років. Початок лібералізації суспільного життя»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 11 КЛАС. ТЕМА. «СРСР у період з 1945-1964 рр. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига»

Розробки уроків з використанням методу кейс-стаді

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕДМОВА

Потік інформації у сучасному світі вимагає застосування таких методів навчання, які дозволили б ефективно передавати доволі великий обсяг знань, забезпечили високий рівень оволодіння матеріалом, який вивчається. Сьогодні основні методичні інновації пов’язані з використанням активних, або як їх ще називають інтерактивних, методів навчання. Суть їх полягає у тому, що навчальний процес організовується на основі взаємодії, діалогу, в ході якого учні, зокрема старшокласники, навчаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, враховувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватись з іншими людьми.

До провідних методів інтерактивних форм навчання відносять тренінги, ділові та рольові ігри, навчальні групові дискусії, мозковий штурм тощо. Чільне місце останнім часом у методиці посідає метод аналізу ситуацій - кейс-стаді.

Проблема впровадження методу кейс-стаді в практику загальної середньої освіти в даний час є досить актуальною, що обумовлюється двома тенденціями:

- перша витікає із загальної спрямованості розвитку освіти, її орієнтації не стільки на отримання конкретних знань, скільки на формування компетентностей, умінь і навиків розумової діяльності, розвиток індивідуальних особливостей дитини, серед яких значна увага приділяється здібностям до навчання, зміни парадигми мислення, умінню переосмислювати величезні масиви інформації;

- друга витікає з розвитку вимог до якості випускника школи, який повинен володіти також здатністю оптимальної поведінки в різних ситуаціях, відрізнятися системністю і ефективністю дій в умовах кризи.

Метод аналізу ситуацій на сучасному етапі найбільш широко використовується у вивченні економіки і бізнес-наук. Тому його використання вже практикується не тільки у вищих навчальних закладах, а й на уроках суспільствознавчих дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів.

На сьогоднізапровадження методу аналізу ситуацій у навчальний процес знаходиться на стадії осмислення та запозичення напрацьованих методик у закордонних вчених. Новизна і особливості використання кейс-стадівимагають детального аналізу даного методу як виду інтерактивних форм навчання, адаптації до особливостей використання при викладанні історії зокрема.

Кейс-метод (від англ. саsеstudу- вивчення ситуації) або метод ситуаційних вправє інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню вирішувати проблеми, розвиває аналітичні здібності та вміння робити власні висновки.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASESTUDY У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

З історії виникнення кейс-методу

Батьківщиною кейс-методу є США. Використання цього методу в навчальній системі США розпочалось ще на початку XX століття в галузі права та медицини. Однак провідна роль у його поширенні належить Гарвардській школі бізнесу.

Кейсовий метод навчання вперше був застосований в учбовому процесі у школі права Гарвардського університету в 1870 році; впровадження цього методу в Гарвардській школі бізнесу почалося в 1920 році. Перші підбірки кейсів були опубліковані в 1925 році в Звітах Гарвардського університету про бізнес.

На сьогодні співіснують дві класичні школи case study - Гарвардська (американська) і Манчестерська (європейська). В рамках першої школи метою методу є пошук єдиного вірного рішення, друга - передбачає багатоваріантність вирішення проблеми. Американські кейси більші за об’ємом (20-25 сторінок тексту, плюс 8-10 сторінок ілюстрацій), європейські кейси в 1,5-2 рази коротші.

В Україні методика case study за тими освітніми стандартами і традиціями, що прийняті в США, стала впроваджуватись тільки в останні 3-4 роки. Головна проблема - розробка самих учбових практичних ситуацій.

Необхідно зауважити, що даний метод в навчальному процесі застосовується, восновному, у вищій школі. Хочабагато педагогів досить часто почали використовувати case study і в загальноосвітній школі в старших класах при викладанніекономічних дисциплін, як одну із інноваційнних методик.

Сутність методу ситуаційних вправ

Аналізуючи наукові і методичні джерела, можна зустріти різні визначення кейсів. Кожне з них відображає специфічні властивості даного методу.

Звернемося до визначення кейс і кейс-метод навчання.

Кейс:

1) це опис реальної ситуації;

2) це «шматочок» реального життя (ванглійській термінології TRUE LIFE);

3) це події, що реально відбулися в тій чи іншійсфері діяльності й описані авторами для того, щоб спровокувати дискусію внавчальній аудиторії;

4) це «моментальний знімок реальності», «фотографія дійсності»;

5) не просто правдивий опис подій, а єдиний інформаційний комплекс, що дозволяєзрозуміти ситуацію.

Назва технології походить від латинського casus - заплутаний незвичайний випадок; а також від англійського case - портфель, валіза. Походження термінів відображає суть технології. Учні отримують від вчителя пакет документів (кейс), за допомогою яких або виявляють проблему та шляхи її вирішення, або виробляють варіанти виходу зі складної ситуації, коли проблема зазначена.

Безпосередня мета методу casestudy - спільними зусиллями групи школярів проаналізувати ситуацію - case, яка має місце у реальному житті; розробити її практичне рішення; закінчення процесу - оцінка запропонованих алгоритмів і вибір кращого в контексті поставленої проблеми.

У методу case study є свої ознаки і технологічні особливості, що дозволяють відрізнити його від інших методів навчання.

Ознаки методy case study:

- Створення проблемної ситуації.

- Наявність матеріалу для оволодіння зазначеною проблемою.

- Єдина мета при виробленні рішень.

- Колективна розробка рішень.

- Наявність системи групового оцінювання діяльності.

Casestudy, конкретні ситуації, які спеціально розробляються на основі фактичного матеріалу з метою подальшого розбору у навчальних заняттях, втілюють у собі наступні ідеї:

1. Метод призначений для отримання знань з випадків, істина в яких плюралістична, тобто немає однозначної відповіді на поставлене питання, а є кілька відповідей, які можуть змагатися за ступенем істинності.

2. Акцент навчання переноситься не на оволодіння готовими знаннями, а на їх вироблення, на співтворчість учнята вчителя; звідси принципова відмінність методу case study від традиційних методик - демократія в процесі отримання знань, коли школяр по суті справи рівноправний з іншими учнямиі вчителем в процесі обговорення проблеми.

3. Технологія методу полягає в наступному: за певними правилами розробляється модель конкретної ситуації, що сталася в реальному житті, і відображається той комплекс знань і практичних навичок, які дітям потрібно отримати; при цьому вчитель виступає в ролі ведучого, генеруючого питання, фіксуючого відповіді, підтримуючого дискусію, тобто в ролі диспетчера процесу співтворчості.

4. Метод case study - інструмент, який дозволяє застосувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань. Метод сприяє розвитку в учнів самостійного мислення, уміння вислуховувати і враховувати альтернативну точку зору, аргументовано висловити свою. За допомогою цього методу школярі мають можливість проявити і удосконалити аналітичні навички, навчитися працювати в команді, знаходити найбільш раціональне вирішення поставленої проблеми.

В науці існують різноманітні підходи до класифікації кейсів. Найбільш розповсюдженою є класифікація, в основі якої лежить зміст кейсу і ступінь його впливу на школярів. Зокрема виділяють:

- практичні кейси, яківідображають абсолютно реальні життєві ситуації;

- навчальні кейси, основне завданняякихполягає в оволодінні учнями певними знаннями;

- науково-дослідницькі кейси, орієнтовані на здійснення дослідницької діяльності.

Основні завдання практичного кейсу полягають в тому, щоб детально відтворити життєву ситуацію. Цей кейс створює практичну, «діючу» модель історичного розвитку. При цьомунавчальна мета такого кейсу може зводитисьдо тренінгу з школярами, закріпленню знань, уміньта навичок поведінки (прийняття рішень) в окремій ситуації. Такі кейсиповинні бути максимально «ілюстративними»та детальними. Головнейогозавданнязводиться до пізнання життята оволодіннянавичками реальної професійної діяльності.

Навчальний кейс, на відміну від практичного, відтворює життя не «один в один». Тут на першому місці стоятьнавчальні та виховні завдання. Ситуація, проблема і сюжет тут не реальні, практичні, а такі, якими вони можуть бути в житті. Вони характеризуються штучністю, створенняміз найбільш важливих деталей. Такий кейс мало дає для розуміння конкретного фрагментусуспільства. Однак він обов’язково формує підхід до такого фрагменту.

Щось схоже характерне і для дослідницького кейсу. Його основна мета полягає в тому, що він виступає моделлю для отримання нових знань про окрему ситуацію та поведінку в ній. Такий кейс важко застосовувати при навчанні школярів. Навчальна його функція зводиться до опанування навичок наукового дослідження шляхом використання методу моделювання. Хоча домінування дослідницької функції в ньому дозволяє досить ефективно застосовувати його в науково-дослідницькій діяльності.

Відмітною особливістю методу casestudy є створення проблемної ситуації на основі фактів з реального життя.

Для того щоб навчальний процес на основі case-технологій був ефективним, необхідні дві умови:

хороший кейс;

певна методика його використання в навчальному процесі.

Як організувати діяльність в режимі кейс-методу?

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 65

Бесплатная работа

Закрыть

Использование метода case study в учебном процессе при преподавании истории как один из способов реализации компетентностного подхода

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.