Формирование практических умений и навыков у учащихся 3-4 классов при выполнении лабораторных и практических работ по естествознанию

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 119

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 8

1.1. Особливості вивчення та історія методики викладання природознавства як навчального предмету у початковій школі 8

1.2. Класифікація методів та практичних методів навчання природознавства у молодших класах. 18

1.3. Особливості застосування лабораторних та практичних робіт у процесі формування природознавчих понять. 27

Висновки до першого розділу. 37

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ  ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ. 38

2.1. Організація і зміст експериментального дослідження (експеримент) 38

2.2. Використання інтерактивних технологій при вивчені природознавства у початковій школі 49

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. 59

Висновки до другого розділу. 66

РОЗДІЛ 3. ОХОРОНА ПРАЦІ 67

3.1. Перелік документів з охорони праці Степанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 67

3.2. Інструкція з охорони праці для вчителя початкових класів у загальноосвітній школі 77

3.3. Основні елементи  режиму дня молодшого школяра та правила першої допомоги при основних ушкодженнях. 85

Висновки до третього розділу. 97

ВИСНОВКИ.. 99

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 101

ДОДАТКИ.. 105

ВСТУП

У сучасних соціально-економічних умовах реформування освіти в Україні першочергового значення набуває підвищення якості підготовки учнів до самостійного життя. Важливе місце в такій підготовці відводиться навчальному предмету «Природознавство».

Вивчення природознавства передбачає передусім забезпечення якісного засвоєння учнями навчального матеріалу з метою практичної реалізації цих знань для вирішення навчальних та життєвих проблем, для розширення та поглиблення свого пізнавального досвіду. Одним із напрямків підвищення ефективності навчання природознавству учнів початкової школи є поетапне формування природничих знань (уявлень та понять).

Формування практичних умінь та навичок під час вивчення природознавства у 3-4 класах не обмежується становленням у дітей уявлень про природу та її компоненти. Зміст цього предмета складає система взаємопов’язаних понять, засвоєння учнями кожного з яких потребує спеціальної методичної підготовки вчителя. Уроки природознавства покликані виховувати у школярів повагу до праці, людей праці, формувати в них певні трудові вміння і навички. Особлива увага приділяється вихованню в учнів відповідальності за збереження навколишнього середовища як важливого фактора існування людини.

Прилучення людини до природи через її пізнання завжди служило засобом формування її світогляду. Природознавча освіта стала особливо важливою на сучасному етапі історичного розвитку, коли господарська діяльність людини надзвичайно змінила природний вигляд землі. На перший план вийшло завдання формування науково обґрунтованого погляду на природу, який опирається на повноцінний інтелектуальний і моральний розвиток підростаючого покоління. Значна увага приділяється розвитку в школярів самостійній розумовій діяльності в процесі засвоєння знань. В таких випадках вчитель при вивчені курсу природознавства застосовує практичні методи навчання.

Загальновизнано, що використання лабораторних і практичних робіт мають важливе навчально-пізнавальне значення. Їх використання сприяють формуванню вмінь і навичок, необхідних для майбутнього життя та самоосвіти школяра. Виконання таких робіт допомагає конкретизації знань, розвиває вміння спостерігати і пояснювати явища, що вивчаються.

У ході виконання практичних і лабораторних робіт учні оволодівають практичними уміннями та навичками. Крім того, в наслідок виконання дій з об'єктами в одних випадках здобуваються факти, які основою формування нових уявлень, понять і встановлення зв'язків, а в інших засвоєні знання виступають засобом здійснення практичної діяльності, тобто знання засвоюються на новому рівні застосування за зразком і в новій ситуації.

Таким чином, актуальність і недостатність вивчення проблеми використання практичних методів вивчення природознавчих понять та об’єктивна необхідність підвищення якості природничих знань учнів початкових класів зумовили вибір теми дослідження: «Формування практичних умінь та навичок в учнів 3-4 класів під час виконання лабораторних та практичних робіт з природознавства».

Проблемами природничої освіти у різний час займалися вітчизняні та зарубіжні науковці Т.А.Агекян, В. А. Амбарцумян, В.І. Вернадський, Б. О. Воронцов-Вельямінов, І. А. Климишин, І. Д. Новіков. Розвитку інтересу і пізнавальної активності молодших школярів у процесі формування природничих уявлень присвячені роботи Л. Н.Вахрушева, Т.Д.Жулибіна, Т. О. Креславської, О. О. Меньшикової, В. О. Рожиної, В. М. Соловйова, Г. І. Щукіна та ін. Питанням наступності у природничій освіті присвячені праці Т. М. Васютіної, І. В. Опалевої, І. В. Пронькіної, Н. Ю. Румянцевої та ін.Проблеми екологічної освіти у початковій школі розглянуті у роботах І. В. Базуліної, Т.П.Богданець, Ф.С.Гайнулової, Л. М. Єрмакова.

Метою бакалаврської роботи є теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка методики формування природознавчих умінь і навичок шляхом виконання лабораторних та практичних робіт, вивчення та висвітлення різних аспектів практичних методів навчання, які використовуються при вивченні курсу природознавства у 3-4 класах, шляхів та прийомів їх удосконалення, які сприяють кращому формуванню природничої свідомості дітей, підвищенню інтересу до предмета.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

1. проаналізувати педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

2. вивчити сутність та види методів навчання у педагогічній діяльності вчителя;

3. проаналізувати особливості практичних методів навчання;

4. вивчити головні компоненти технічних методів навчання – спостереження, дослід, екскурсія, практична, самостійна робота тощо;

5. розробити урок з природознавства з використанням практичних методів навчання;

6. визначити рівні сформованості умінь учнів виконувати практичні та лабораторні роботи;

7. розробити, теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити ефективність формування природознавчих умінь і навичок шляхом виконання практичних та лабораторних робіт.

Об'єктом дослідження є навчально-виховний процес вивчення природознавства у початковій школі.

Предмет дослідження – методика формування практичних умінь і навичок в учнів 3-4 класів під час виконання лабораторних та практичних робіт на уроках природознавства.

Гіпотеза дослідження – ефективність виконання практичних і лабораторних робіт з природознавства в 3-4 класах може суттєво підвищити рівень знань молодших школярів, адже використання практичних методів сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів; їх зацікавленості до навколишнього середовища; процес оволодіння молодшими школярами природничими знаннями, формування умінь і навичок відбуватиметься ефективніше за умови оптимального поєднання різних форм організації навчання.

Теоретичною основою дослідження стали: висновки й положення вітчизняних та зарубіжних учених із досліджуваної проблеми; ідеї сучасних концепцій навчання і нових педагогічних технологій (Т. Байбара, О. Біда, Ф. Кисельов, В. Пакулова, О. Савченко). Проблемою формування та розвитку понять займалися педагоги та методисти К.Д.Ушинський, К.П.Ягодовський, М.М.Скаткін, М.А.Риков, О.О.Федорова, психологи Л.В.Занков та інші. Проблемі формування природничих знань шляхом використання практичних методів в учнів початкової школи присвячені дослідження О. Варакути, І. Жаркової, Ф.Кисельова, Л. Нарочної.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психологічної, педагогічної та навчально-методичної літератури з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; системно-структурний аналіз, використаний для уточнення базових понять дослідження; обґрунтування ролі і значення лабораторних і практичних робіт у процесі вивчення природознавства у початковій школі; емпіричні: практичні, лабораторні та контрольні роботи, спостереження за навчальної діяльністю вчителів та учнів 3-4 класів, моделювання навчальних ситуацій для створення умов ефективного використання практичних і лабораторних робіт на уроках природознавства у початковій школі; експериментальні: педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) з метою перевірки ефективності запропонованої методики формування природознавчих вмінь і навичок шляхом застосування лабораторних і практичних робіт.

Організація дослідження. Дослідження проводилось з 2013 по 2014 рр. у три етапи.

а) на констатувальному етапі (квітень-вересень 2013 р.) ми проаналізували стан дослідження проблеми в теорії та практиці роботи сучасної початкової школи; сформулювали робочу гіпотезу дослідження, визначили мету та основні завдання дослідницької роботи, провели анкетування вчителів початкової школи, визначили основні поняття проблеми.

б) на формувальному етапі (жовтень 2013 р. – березень 2014 р.) нами було розроблено методику проведення педагогічного експерименту; визначено практичні методи навчання та їх оптимальне поєднання під час вивчення природознавства в 3-4 класах.

в) на підсумковому етапі (березень – квітень 2014 р.) ми проаналізували та узагальнили результати експериментального дослідження; сформулювали загальні висновки дослідження.

Практична значущість бакалаврської роботи обумовлюється актуальними завданнями удосконалення уроку природознавства в 3-4 класах шляхом застосування більшої кількості лабораторних і практичних робіт, ніж передбачено загальної програмою. Матеріали дослідження можуть бути використані при написанні наукових та пошукових праць з даної проблематики, в процесі підготовки до занять з педагогіки, та методики викладання природознавства. Вони становлять підґрунтя для подальших педагогічних досліджень з цієї проблематики.

Експериментальна база. Дослідження проводилось у Степанській ЗОШ І-ІІІ ступенів Сарненського району Рівненської області. Експериментом було охоплено 50 молодших школярів, 5 педагогів початкової школи

Загальний обсяг бакалаврського дослідження: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу і загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний обсяг роботи викладено на 99 сторінках, загальний обсяг дослідження складає 119 сторінок. Дослідження містить 6 таблиць, 6 рисунків, 4 додатки.

Закрыть

Формирование практических умений и навыков у учащихся 3-4 классов при выполнении лабораторных и практических работ по естествознанию

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.