Методика использования речевых упражнений в процессе изучения наречия на уроках украинского языка

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 74

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПРИСЛІВНИКА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.. 7

1.1. Формування граматичних понять молодших школярів як педагогічна проблема  7

1.2. Загальна характеристика прислівника як частини мови. 14

1.3. Вивчення теми «Прислівник» у початкових класах. 24

Висновки до розділу 1. 27

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОВЛЕННЄВИХ ВПРАВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИСЛІВНИКА   29

2.1. Організація та зміст експериментального дослідження. 29

2.2. Методика використання мовленнєвих вправ у процесі вивчення прислівника  33

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментального дослідження. 49

Висновки до розділу 2. 53

ВИСНОВКИ.. 55

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 58

ДОДАТКИ.. 62 

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Рідна мова - це навчальний предмет, який відіграє важливу роль у формуванні особистості дитини, виступає засобом пізнання світу та знаряддям, яке дозволяє ефективно функціонувати в ньому, опановувати всі інші дисципліни. Сучасні нормативні документи спрямовують вивчення мови, у першу чергу, як засобу спілкування, пізнання та впливу, тобто початковий курс української мови має бути комунікативно спрямованим і передбачати формування початкової комунікативної компетенції як результату навчання.

Організовуючи навчання української мови, перш за все, доречно дбати про інтелектуальний розвиток учнів, викликати у дітей потребу міркувати, робити висновки, узагальнення. Найперші «помічники» у цьому для вчите­ля — добре сформульовані, продумані пізнавальні завдання, що спрямовані на розширення і збагачення знань дітей з української мови, а також розви­ток навичок діяльності у навколишньому середовищі.

Різноманітні граматичні ігри та цікаві вправи саме й дають можливість у цікавій формі розвивати, збагачувати мову учнів, поглиблювати знання, закріплювати вивчений на уроках матеріал.

Помітний внесок у дослідження семантичних і граматичних функцій та семантико-стилістичних властивостей частин мови зробили І.Ф. Буслаєв, О.К. Безпояско, В.В. Виноградов, І.Р. Вихованець, О.Х. Востоков, М.І. Греч, О.П. Павловський, О.М. Пєшковський, Л.В. Щерба, К.Г. Городенська, І.К. Кучеренко, І.І. Мєщанінов, О.О. Шахматов та ін. Вчені вказували на надзвичайну різноманітність частин мови за семантикою і граматичними функціями та властивостями, їх активну участь у формуванні різноаспектних висловлювань.

Проте здебільшого в центрі досліджень (А.П. Каніщенко, Н.І. Лазаренко, Т.М. Сокольницька, Л.Б. Попова, І.Л. Холковська, І.О. Шаповалова та ін.) знаходилися найбільш вживані частини мови, тоді як у мовленні школярів активно вживаються і прислівники, виражаючи різноманітні відношення між предметами, надаючи висловлюванням відповідних виражально-експресивних відтінків.

Таким чином, актуальність проблеми дослідження обумовили вибір теми «Методика використання мовленнєвих вправ у процесі вивчення прислівника на уроках української мови».

Мета дослідження полягає у створенні науково обґрунтованої методики розвитку зв’язного мовлення молодших школярів за допомогою прислівників, спрямованої на забезпечення якісних характеристик мовлення, та її експериментальній перевірці.

Досягнення мети дослідження передбачають розв’язання таких взаємопов’язаних теоретичних і практичних завдань:

- проаналізувати педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження;

- розкрити сутність прислівника як граматичної категорії;

- визначити методичні особливості ознайомлення учнів з прислівником;

- розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність методики застосування системи мовленнєвих вправ та дидактичних ігор при ознайомленні з прислівником на уроках української мови.

Обєктом дослідження є процес формування мовленнєвих умінь молодших школярів у курсі початкового вивчення рідної мови.

Предметом дослідження є методика використання у початковому навчанні мови прислівників як засобу розвитку зв’язного мовлення учнів.

Гіпотеза дослідження: зв’язне мовлення молодших школярів, його граматична правильність, структура, синтаксичний лад як окремих речень, так і зв’язних висловлювань поліпшаться в результаті цілеспрямованої роботи з прислівником за умов застосування спеціально розробленої системи мовленнєвих вправ та дидактичних ігор.

Теоретичну основу дослідження становлять праці психологів, психолінгвістів, дидактів та лінгводидактів щодо феноменів умінь і навичок (В.О. Артемов, Л.С. Виготський, М.Д. Левітов, К.К. Платонов, З.І. Ходжава, О.Я. Савченко, Л.М. Супрун), про мовлення як специфічний вид діяльності (М.І. Жинкін, С.Ф. Жуйков, І.О. Зимня, О.М. Леонтьєв, О.О. Леонтьєв, А.К. Маркова), роль мови як засобу формування мовленнєвої особистості (О.М. Біляєв, М.С. Вашуленко, Т.К. Донченко, Л.І. Мацько, М.І. Пентилюк, Л.М. Паламар), а також провідні ідеї українських методистів (О.М. Біляєв, Л.О. Варзацька, Г.П. Коваль, В.Я.Мельничайко, О.Н. Хорошковська, Г.Т. Шелехова та ін.), що розкривають основні положення мовленнєвого розвитку школярів.

Методи дослідження. У роботі використовувались теоретичні і практичні методи наукового дослідження. Теоретичні: вивчення й аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної та лінгводидактичної літератури в розрізі досліджуваної проблеми; аналіз навчальних програм, шкільних підручників з рідної мови та методичних посібників; розробка змісту й методики ознайомлення молодших школярів з прислівниками; аналіз і синтез результатів експерименту. Емпіричні: спостереження за навчально-виховним процесом, бесіди з учителями й учнями з метою діагностування рівня сформованості умінь молодших школярів, анкетування вчителів, вивчення результатів мовленнєвої діяльності учнів.

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося з 2013 по 2014 рр. у три етапи:

На першому етапі - проводилося опрацювання та аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми; вивчався стан проблеми в практиці роботи школи; визначалися актуальність, об’єкт, предмет, мета, завдання та методи дослідження, висунуто робочу гіпотезу.

На другому етапі - продовжувалися теоретичні пошуки шляхів розв’язання обраної проблеми дослідження, проводився формувальний експеримент та перевірка ефективності експериментальної методики в процесі дослідного навчання.

На третьому етапі - здійснювався якісний і кількісний аналіз, обробка й узагальнення результатів, здобутих у ході експериментального навчання; формулювалися основні методичні положення, висновки та рекомендації.

Практичне значеннядослідження полягає в розробці комплексної методики вивчення прислівника і формування мовленнєвих умінь на функціонально-комунікативних засадах.

Експериментальна база. Дослідження проводилося у ЗОШ І-ІІІ ступенів села Хиночі Володимирецького району Рівненської області. Експериментом було охоплено 42 молодших школяра.

Загальний обсяг бакалаврської роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрыть

Методика использования речевых упражнений в процессе изучения наречия на уроках украинского языка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.