Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 188

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 2

Розділ І. Теоретичні засади організації вільного часу. 6

1.1. Історико-педагогічний аспект проблеми вільного часу. 6

1.2. Сутність вільного часу. 14

1.3. Вплив організованого вільного часу на становлення особистості учня. 26

Розділ ІІ. Управління та самоуправляння вільним часом. 32

2.1. Менеджмент культурно-дозвіллєвої діяльності в галузі вільного часу. 32

2.2. Основні форми й методи організації вільного часу учнівської молоді 46

2.3. Організація дозвілля за рубежем. 63

Розділ ІІІ. Гра в структурі дозвілля. 73

3.1. Теорія і практика гри та її пізнавальні й виховні можливості 73

3.2. Психолого-педагогічна характеристика основних видів ігрової діяльності 94

3.3. Сучасні ігрові технології 114

3.4. Педагогічна майстерність в управлінні та організації культурно-дозвіллєвої діяльності 146

Література. 159

Додатки. 168

Вступ

Розвиток соціально-педагогічної роботи в Україні за останнє десятиріччя характеризується переосмисленням традиційних підходів до роботи з дітьми та підлітками, значними змінами та новаціями в цій сфері. Це у свою чергу обумовлює необхідність її теоретико-методичного обґрунтовування, вимагає розробки нових підходів до процесу соціального виховання підростаючих поколінь з урахуванням сучасних тенденцій у практиці соціально-педагогічної роботи.

Вільний та всебічний розвиток особистості є не тільки високим соціальним ідеалом, але й важливою умовою становлення суспільства, яке орієнтується на універсальні, гуманістичні та демократичні цінності. Теоретичне осмислення цього процесу є однією з фундаментальних проблем сучасної педагогіки дозвілля. Важливим напрямком її вирішення стає глибоке дослідження вільного часу, його ролі та місця у формуванні та розкритті творчого потенціалу особистості.

У зв’язку з політичними, економічними й соціокультурними змінами, що відбуваються в нашому суспільстві у всіх сферах його життя, значно змінилися зміст та форми культурно-дозвіллєвої діяльності, які мають велику силу смислового та емоційного впливу на особистість.

Зміст культурно-дозвіллєвої діяльності обумовлений потребами суспільства в розширенні демократії та гласності, удосконаленням суспільних відносин, розвитком різнобічних здібностей людей, продуктивним проведенням їх дозвілля.

Сфера вільного часу й дозвілля завжди була об’єктом наукового інтересу. Зокрема, філософія розглядає вільний час як простір для здійснення специфічних, соціальних процесів, виявляє початок виникнення вільного часу та його взаємозв’язок з робочим часом, його соціальну цінність. Соціологія й економіка здійснює кількісний та статистичний аналіз цих процесів, досліджуючи характер та зміст вільного часу особистості, діяльність соціальних інститутів, дозвілля щодо його наповнення, аксіологію дозвілля. Психологія звертає увагу на потребу та мотиви, які визначають поведінку та вчинки людини в цій сфері.

Таким чином, у своїй сукупності дані цих наук свідчать про те, що вільний час є домінуючим простором, у якому відбувається фізичний та духовний розвиток людини, її соціалізація. До цієї проблеми зверталися представники класичної педагогічної думки: Я.А. Коменський, С.Т. Шацький, К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, пов’язуючи вільний розвиток особистості з правильною організацією її життєдіяльності, ураховуючи фактор вільного часу. Великий інтерес становлять роботи сучасних учених, які зробили значний внесок у розробку проблеми організації вільного часу молоді: І.С. Кон, А.В. Мудрик, Г.О. Євсєєва, Г.В. Бочарова, Д.С. Махов, С.А. Шмаков. У роботах висвітлено проблеми раціонального використання вільного часу учнів, визначено критерії культури вільного часу, розроблено нові сучасні форми й методи в культурно-дозвіллєвій діяльності тощо.

Інститутами соціалізації, у межах яких формується особистість, є сім’я, школа, позашкільні заклади, засоби масової інформації, культурно-просвітницькі заклади, дитячі громадські об’єднання сфер вільного часу. Усі вони, безумовно, відіграють значну роль у розвитку особистості.

На зміну монопольному становищу школи, де педагог виступав з позиції абсолютної моральної й соціальної істини, прийшла соціальна та культурна взаємодія всіх інститутів соціалізації, які діють у межах правового простору. У зв’язку з цим сфера вільного часу привертає сьогодні увагу школи як провідного соціального інституту виховання. Саме в цій сфері відбувається активний контакт молодої людини з навколишнім світом, акумулюється необхідний соціальний досвід. Культурно-дозвіллєву діяльність у сучасному світі відносять до такого вибіркового виду суспільної життєдіяльності, яка є сферою творчої досконалості людини, розвитку її інтелектуальних, духовних сил, виступає як необхідна передумова культурного прогресу суспільства в цілому.

Складний процес перебудови суспільства на рубежі ХХІ століття органічно включає в себе перебудову своєрідного світу дитинства, зміну тривало існуючої тенденції „підготовки учнів до життя” на тенденцію активного включення їх у життя, розширення поля їх соціального життя, продовження їм суверенного світу дитинства, цьому й слугує дозвілля – сфера соціального життя школярів.

Сьогодні у сфері вільного часу існує низка протиріч, які потребують свого негайного розв’язання:

1. між природними потребами розширення діапазону своєї культурно-дозвіллєвої діяльності й поки ще жорстокою орієнтацією на запропоновані, переважно комерційні „зразки” дозвілля;

2. між диференціацією інтересів учнів, які стимулюються потоком відкритої інформації, і відсутністю їх задоволення в межах діяльності сучасної школи;

3. між віковими вимогами до рівня підготовленості учнівської молоді до життя, до засвоєння свого вільного часу в нових соціально-політичних, економічних відносинах та традиційної орієнтації на розважальний характер дозвілля.

Навчальний посібник складається з трьох розділів; кожен з них розглядає проблему вільного часу в певному ракурсі. Перший розділ розкриває засади теорії та методики організації вільного часу учнівської молоді; послідовно розглядаються сутність, принципи, методи, особливості культурно-дозвіллєвої діяльності. Другий розділ розглядає питання управління у сфері вільного часу, характеризує основні методи та форми організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді та досвід організації дозвілля за рубежем. Третій розділ присвячується грі як джерелу культури людей, як основної частини дозвілля учнів, як унікальному засобу формування духовних потреб та розкриття творчого потенціалу особистості дитини. Педагогічна технологія представлена як важливий елемент педагогічного професіоналізму. Описано засоби оволодіння педагогічною технологією.

Завдання посібника – дати фахівцям мінімум необхідних знань з основних проблем сучасної організації вільного часу. У додатках подаються орієнтовна програма спецсемінару „Ефективна організація вільного часу учнівської молоді”; анкети для вивчення інтересів, захоплень, потреб учнів у вільний час; сценарії ігор, тренінгів, конкурсів, змагань та свят для позашкільної роботи в дозвіллєвій сфері.

Закрыть

Организация свободного времени школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.