Методика обработки сказки в начальных классах с использованием эмоционально-педагогических стимулов

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 82

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ КАЗКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕМОЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СТИМУЛІВ. 7

1.1. Вивчення казки на уроках читання в початкових класах. 7

1.2. Ефективні умови виховання гуманних понять на уроках читання. 11

1.3. Використання позитивних емоційно-педагогічних стимулів залучення дітей до активної діяльності на уроці читання. 18

1.4. Організація роботи по опрацюванню казки в початкових класах. 22

1.4.1. Підготовка учнів до сприймання казки. 22

1.4.2. Методика первинного і повторного читання. 26

1.4.3. Робота над композицією казки. Складання плану. 30

1.4.4. Аналіз фактичного змісту казки. 35

1.4.5. Методика навчання переказувати казку. 39

1.4.6. Формування навичок виразного читання казки. 41

1.5. Творча робота на основі тексту казки. 45

ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ.. 50

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ОПРАЦЮВАННЯ КАЗКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СТИМУЛІВ  52

2.1. Вихідні основи дослідження. 52

2.2. Організація дослідження. 55

2.3. Результат дослідного навчання. Методичні рекомендації 68

ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ.. 73

ВИСНОВКИ.. 74

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 76

ДОДАТКИ.. 80

ВСТУП

На початку третього тисячоліття Україна, обравши шлях кардинальних реформ, поступово входить у європейський освітній простір. Сьогодні особливої уваги потребує поліпшення якості освіти як у теоретико-методологічному, так і в практичному планах.

У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXІ століття»), Національній доктрині розвитку освіти особлива увага відводиться культуротворчим аспектам, які передбачають прилучення учнів до здобутків літератури, яка має неоціненне значення в одержанні учнями якісної освіти і сприяє всебічному розвиткові особистості [1,с.1]. У Концепції середньої загальноосвітньої школи України передбачено конкретні шляхи задоволення індивідуальних запитів учнів, виявлення і розвиток їх інтересів та здібностей, забезпечення в цілому творчого розвитку і самовизначення особистості [2,c.4-8].

Через художнє слово учні усвідомлюють власні національні корені, приналежність до свого народу, його звичаїв і культури. Саме у фольклорних творах, зокрема в казках, знайшли відбиток особливості світогляду, мислення, моралі нашого народу. У цьому жанрі втілено думки, надії, сподівання, естетичні ідеали українців. Знання фольклору сприяє вихованню позитивних літературних смаків, розумінню людських стосунків, міцному й глибокому усвідомленню учнями матеріалу з української літератури, орієнтує педагогів на широке використання казки під час вивчення інших предметів в початкових класах.

Казка була і є неоціненним засобом духовного розвитку дитини, втіленням розуму, чистої совісті, добра, людинолюбства, яких так не вистачає у наш нелегкий час становлення сучасного українського суспільства. Очевидно, що жоден з видів народної творчості не має такого багатства нашарувань, як казка. На ній позначився вплив різних історичних епох, починаючи від первісного суспільства і до наших днів. Все це свідчить про важливе місце казок у культурно-побутовій практиці людства, у формуванні гуманістичної особистості людини.У казках міститься значний освітній і виховний потенціал.

Широке використання казок на уроках читання у початковій школі зумовлюється тим, що їх зміст викладений у цікавій формі. Існує чіткий розподіл персонажів на добрих і поганих, сутність вчинків яких легко розуміється дітьми і дає змогу визначити якості кожної дійової особи. Це полегшує юним читачам змогу правильно оцінити моральність вчинку.

За допомогою казки, що об’єднує в собі опис і розповідь, в учнів виховується любов до рідного краю, повага до праці, поетичне бачення світу, виробляється уміння поетизувати явища природи, чуття мови, слова.

Великі можливості для формування різних видів розумової діяльності молодшого школяра має робота дітей над текстом казки. Естетичні, моральні, інтелектуальні почуття, що народжуються під впливом казок, активізують думки дитини. У її свідомість разом з казковими образами входить слово, яке стає сферою духовного життя і разом з тим – живою реальністю мислення.

Український фольклор, зокрема казка, є предметом вивчення різних дослідників уже досить давно.У XІX столітті фольклорні джерела привертали увагу етнографів, літературознавців, педагогів, філософів: Ф.Колесси, С.Людкевича, М.Максимовича, О.Потебні, М.Костомарова, П.Куліша, М.Драгоманова, А.Метлинського, Л.Боровиковського, М.Шашкевича та ін. Володіючи багатою народнопоетичною спадщиною, фольклористи підготували грунт для глибокого дослідження казки як жанру, невичерпної духовної скарбниці народу. Так, філологи досліджували позначення кольору і світла у казці (Т.Коротич); особливості літературної казки як жанру (О.Сорокотенко); мовну картину української фантастичної казки (С.Лавриненко); структурну форму мовлення персонажів (Т.Вавринюк); жанрові особливості різних видів казок (В.Анікін, В.Бахтіна, О.Бріцина, Н.Відерникова, Л.Дунаєвська, І.Копка, С.Мишанич, В.Пропп, А.Никифоров, Н.Рошияну). Психологічною наукою виявлено особливості сприймання і розуміння дітьми казкового змісту (В.Андросова, І.Бех, Л.Виготський, Л.Гурович, І.Ельконін, О.Запорожець, Г.Леушина, О.Соловйова, Н.Циванюк). З позиції лінгводидактики казка розглядалася вченими як засіб виховання (Р.Жуковська, С.Литвиненко, О.Соловйова, О.Усова, С.Бакуліна); джерело формування естетичних почуттів (В.Пабат). У дослідженнях С.Алієвої, Н.Карпінської, Н.Насруллаєвої, Л.Фесенко йдеться про вплив казки на мовленнєвий розвиток дітей, формування їхнього зв’язного мовлення.

Аналіз психолого-педагогічної, народознавчої літератури засвідчив, що останніми роками розгорнута активна робота з вивчення українських народних казок. Таким чином, теоретичне і практичне значення казки, казкових образів, символів і методики їх вивчення в початкових класах в системі загальноосвітніх навчальних закладів і формування духовності та гуманізму дитячої особистості на сучасному етапі розвитку літературної освіти в початковій школі зумовили вибір теми дослідження :«Казка як засіб гуманістичного впливу на особистість молодшого школяра».

Обєкт дослідження – навчально-виховна діяльність на уроках читання.

Предмет дослідження – способи керівництва навчально-виховним процесом формування гуманістичних понять засобами казки на уроках читання.

Мета дослідження полягає в опрацюванні та експериментальній перевірці методики вивчення казки як засобу гуманістичного впливу на особистість молодшого школяра.

Гіпотеза дослідження грунтується на припущенні, що емоційно-педагогічні стимули вивчення і засвоєння казки нададуть можливість ефективно спрямовувати формування гуманістичної особистості молодшого школяра і будуть ефективними, якщо:

- ураховуватиметься специфіка вивчення казки;

- забезпечуватиметься ознайомлення учнів із казковими мотивами, сюжетами, образами;

- застосовуватимуться на практиці різноманітні форми і методи роботи над казкою;

- здійснюватиметься об’єктивний зв’язок уроків, позаурочних заходів, уроків позакласного читання як цілісної системи вивчення казки.

Виходячи з актуальності теми, предмета і мети дослідження визначено коло завдань дослідження:

1. Проаналізувати стан проблеми в літературі та практиці навчання.

2. Окреслити коло гуманних понять, які потрібно виховати, відповідно до вимог навчальних програм і вікових особливостей учнів початкових класів.

3. З’ясувати рівні сформованості гуманних понять в учнів.

4. Обґрунтувати способи керівництва опрацювання казки на уроках читання у процесі формування гуманних якостей молодшого школяра.

5. Дослідити ефективність методики опрацювання казки з використанням позитивних емоційно-педагогічних стимулів залучення дітей до активної діяльності.

Методи дослідження. При дослідженні теми були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, порівняння і узагальнення.

Структура бакалаврської роботи обумовлена метою дослідження і логікою наукового пошуку. Робота складається зі вступу, двох розділів, підрозділів, висновків і списку використаної літератури.

Закрыть

Методика обработки сказки в начальных классах с использованием эмоционально-педагогических стимулов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.