Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 90

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ЗМІСТУ ОСВІТИ   7

1.1. Сутність змісту освіти та інновації в ньому. 7

1.2. Теорії формування змісту освіти. 16

1.3. Акуальні проблеми змісту освіти ХХІ століття. 22

Висновки до розділу І 39

РОЗДІЛ ІІ. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТ ОСВІТИ СУЧАСНОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ШКОЛИ   42

2.1. Особливості змісту освіти у Франції 42

2.2. Модернізація та перспективи розвитку Німецької системи освіти. 50

2.3. Інноваційні процеси в змісті освіти сучасної Японії. 57

Висновки до розділу ІІ 67

РОЗДІЛ ІІІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ  В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ   70

3.1. Міжнародна організація праці 71

3.2. Порядок евакуації молодших школярів при виникненні пожежі 74

3.3. Апекти охорони праці в змісті освіти сучасної зарубіжної школи. 75

ВИСНОВОК.. 78

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.. 79

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО І ТА ІІ РОЗДІЛІВ. 84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО ІІІ РОЗДІЛУ.. 91

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасна світова освіта складається з великої кількості національних освітніх систем, що розрізняються за своїми культурними традиціями, за рівнем цілей і завдань, а також за якісним станом освіти. Разом з тим прагненням подолати в освіті професійну замкненість і культурну обмеженість характерно для всього світового співтовариства. У зв’язку з цим стає важливим об’єднання зусиль всіх зацікавлених країн у пошуку відповідей на питання, звернені до змісту освіти, і їх осмислення в цілях визначення власних орієнтирів Однак накопичений досвід не завжди стає надбанням інших країн, що певною мірою гальмує розвиток єдиного освітнього простору.

Інновації в змісті освіти сучасної зарубіжної школи визначається соціальним замовленням суспільства. Створюються нові навчальні плани і програми, в яких основна увага приділена оволодінню учнями практичними знаннями і вміннями.

Інновація – це реалізоване нововведення, яке постійно вдосконалюється в процесі впровадження. У широкому розумінні «інновація» ‑ це синонім успішного розвитку певної сфери діяльності на базі різноманітних нововведень [1, c.62].

За сучасним визначенням, зміст освіти – це не тільки сукупність навчальної інформації. Він стосується тих особистісних і професійних якостей людей, які повинні сформуватися в неї внаслідок засвоєння певної інформації, набуття певного досвіду [12, c.62].

Зміст – основна складова освітньої системи. У ньому в узагальненій формі відображається досягнутий суспільством рівень культури, соціальний досвід, який передається наступному поколінню для його збереження й подальшого розвитку. Соціально-економічні відносини, рівень розвитку науки, виробництва, техніки – це основні чинники, які вносять певні корективи в зміст освіти, який має відповідати соціальному замовленню. Провідну роль у визначенні змісту освіти відіграють мета та завдання, які ставить суспільство перед школою.

Через зміст освіти нагромаджений соціальний досвід передається наступному поколінню для його збереження та розвитку. В ньому виділяють основні необхідні елементи, засвоєння яких сприяє досягненню поставленої мети освіти.

Проблемами змісту освіти займалося чимало педагогів, дослідників, наукових діячів. Так, у педагогічній та науковій літературі визначено термін «зміст освіти» та розкрито його суть (Ю. Бабанський, М. Ярмаченко, Г. Гессен, І. Лернер, М. Скаткін та інші); чотирикомплнентну структуру змісту освіти, яка в сучасних наукових дослідженнях розширюється і доповнюється (І. Лернер, В. Краєвський); елементи змісту освіти (О. Бондаревський, С. Подмазін, В. Лазарєв, Л. Луговий). Суттєвий внесок у вивчення дидактичних засад змісту освіти закордоном зробили дослідження Г. Дмітрієва, А. Ліферова, О. Піскунова, та інших дослідників.

За останнє десятиліття з’явилися дослідження, в яких розглядаються окремі аспекти змісту освіти та деякі тенденції його розвитку в сучасних зарубіжних школах (М. Васильєва, Б. Вульфсон, Р. Гатін, О. Джуринський).

Однак в педагогічній науці на сьогодні немає цілісного й системного дослідження, де було б висвітлено нововведення в змісті освіті сучасної зарубіжної школи. Актуальність та недостатня дослідженість зумовили вибір теми магістерської роботи – «Інновації в змісті освіти сучасної зарубіжної школи».

Мета дослідження – розкрити інновації в змісті освіти сучасної Франції, Німеччини, Японії.

Відповідно до мети визначено такі завдання:

1. Проаналізувати сутність дослідження проблеми в історико – педагогічній літературі;

2. Розкрити сутність поняття зміст освіти та інноваційні процеси вньому;

3. Обгрунтувати теорії формування змісту освіти;

4. Охарактеризувати актуальні проблеми змісту освіти в ХХІ столітті;

5. Дослідити інновації змісту освіти сучасної зарубіжної школи (на прикладі Франції, Німеччини, Японії).

Об’єкт дослідження – зміст освіти і навчання.

Предмет дослідження – зміст освіти сучасної зарубіжної школи.

Методи дослідження – для досягнення мети і завдань застосовано комплекс різноманітних методів: аналіз, порівняння і узагальнення філософської, психолого-педагогічної літератури, статей у періодичних виданнях, матеріалів наукових досліджень.

Теоретична значущість дослідження полягає у науковому обґрунтуванні інновацій в змісті освіти сучасної зарубіжної школи.

Практична значущість дослідження. Матеріали дослідження можуть використовуватися на лекціях та практичних заняттях з дисциплін «Педагогічні інновації», «Педагогічні технології», «Педагогічні інноваційні технології», «Загальні основи педагогіки», «Педагогіка» та ін.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та висновки наукової роботи обговорено на регіональних науково-практичних семінарах та конференціях, зокрема, на ІІ регіональному науково-практичному семінарі «Сучасний вчитель початкових класів: взаємодія ВНЗ та школи» (Рівне, 2011р.), звітній науково-практичній конференції викладачів, співробітників, докторантів, аспірантів та студентів Рівненського державного гуманітарного університету (2011 р.). Основні результати та висновки дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-методичних семінарах кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського держевного гуманітарного університету.

Публікації. За результатами дослідження була написана стаття на тему „Інновації в змісті освіти”, яка вміщена до збірника наукових праць кафедри педагогіки початкової освіти РДГУ «Професійний розвиток педагога».

Структура і обсяг наукової роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів та розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел до першого та другого розділу та списку використаних джерел до третього розділу. Повний обсяг роботи становить 89 сторінок, основний зміст роботи викладено на 81 сторінці.

Закрыть

Инновации в содержании образования современной зарубежной школы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.