Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 100

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 4

Розділ І. Теоретичні основи роботи вчителя по активізації пізнавальної діяльності учнів. 7

1.1. Сутність поняття “активність особистості”. 7

1.2. Пізнавальна активність як вид активності особистості школяра. 13

1.3. Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів. 17

1.4. Способи активізації навчально-пізнавальної діяльності і збудження інтересу школярів  30

Розділ ІІ. Методичні основи проведення фізичного практикуму і його активізація  36

2.1. Фізичний практикум в середній школі 36

2.2. Формування дослідницьких навичок учнів у роботах фізичного практикуму  51

2.3. Робота вчителя по активізації фізичного практикуму. 60

Розділ ІІ.  Методика та результати педагогічного експерименту. 78

3.1. Методика організації педагогічного експерименту. 78

3.2. Результати педагогічного експерименту. 80

Висновки. 83

Список використаної літератури. 85

Додатки. 88

Вступ

Фізичний практикум при вивченні фізики займає важливе місце. Адже за його допомогою узагальнюються всі набуті учнями знання протягом року. Під час його проходження учні повторюють не лише теоретичний курс підручника, а й найбільш важливі експерименти, лабораторні роботи, фронтальні досліди. Водночас експерименти у фізичному практикумі не повторюються з раніше вивченими, а доповнюють їх, дозволяють розглянути певне фізичне явище більш глибше, провести аналіз результатів.

Проте учні не дуже продуктивно працюють під час таких лабораторних робіт, вони виконують їх тому, що це потрібно, а не тому, що їм цікаво. Отже, потрібно якось зацікавлювати їх даним видом роботи, примушувати їх активніше включатись в діяльність. Але тільки примусом тут нічого не вдієш, тому що ще К. Д. Ушинський писав: “… навчання, позбавлене всякого інтересу і взяте тільки силуванням… убиває в учневі бажання до навчання, без якого він далеко не піде”. Можна зробити висновок, що потрібно активізувати лабораторні роботи фізичного практикуму, використовуючи при цьому різні методи активізації пізнавальної діяльності.

Окремі питання активізації пізнавальної діяльності були висвітлені в працях таких науковців-методистів: Бугайова О. І., Звєрєвої Н. М., Іванової Л. О., Ланіної І. Я., Лозової В. І., Шамової Т. І., Шморгуна В. Ф., Щукіної Г. І. та в працях інших науковців. Проте в цих працях недостатньо розглянуто активізацію пізнавальної діяльності при вивченні лабораторних робіт фізичного практикуму.

Отже, актуальність дослідження полягає в тому, що питання про активізацію пізнавальної діяльності учнів при вивченні фізичного практикуму розглянуті в недостатній мірі й досі залишаються відкритими.

Вирішення цих питань обумовлює тему і мету дослідження, яка полягає в розкритті суті, умов впровадження та особливостей активізації лабораторних робіт фізичного практикуму та в удосконаленні самих робіт і методики їх проведення.

Об’єкт дослідження:навчальний процес з фізики в середній загальноосвітній школі.

Предмет дослідження:активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні лабораторних робіт фізичного практикуму.

Гіпотеза дослідження: якщо змінити методику проведення лабораторних робіт фізичного практикуму, застосувавши прийоми підвищення активності учнів такі, як запитання проблемного характеру, творчі завдання, завдання на дослідження, то в учнів підвищиться інтерес до лабораторних робіт фізичного практикуму, а отже, вони будуть активніше включатись в роботу.

Виходячи з гіпотези і мети були поставлені наступні завдання:

1. Проаналізувати програми з фізики і необхідні підручники.

2. Розглянути зміст поняття “активність особистості” і його роль в навчальному процесі.

3. Вивчити зміст і значення лабораторних робіт фізичного практикуму, а також методику його проведення.

4. Запропонувати нововведення до методики проведення лабораторних робіт фізичного практикуму з метою його активізації.

5. Перевірити дану методику на практиці і з’ясувати її достовірність.

В даній роботі використовувались наступні методи дослідження: робота з літературними джерелами, бесіди з вчителями, педагогічний експеримент, спостереження, які застосовувалися для того, щоб з’ясувати ефективність даної гіпотези.

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідались і обговорювались на науково-практичних конференціях викладачів і студентів Рівненського державного гуманітарного університету в 2003, 2004 роках. Тут зокрема висвітлювались основні і найважливіші питання даної роботи.

Достовірність дослідження полягає у відповідності теоретично розроблених засобів і прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів сучасним положенням дидактики, методики викладання фізики, педагогіки і підтверджується результатами педагогічного експерименту. На основі цих результатів з великою достовірністю є справедливим висновок про підвищення інтересу учнів до лабораторних робіт фізичного практикуму після використання прийомів активізації пізнавальної діяльності.

Наукова новизна і практична значимість даної роботи полягає у тому, що пропонується включати в складні лабораторні роботи фізичного практикуму запитання на логічне мислення, які примушують учнів задуматись над суттю фізичного явища; використання методики проведення лабораторних робіт дослідницького характеру, вводяться нові лабораторні роботи фізичного практикуму. Виконана дипломна робота може бути використана вчителями під час проведення фізичного практикуму для активізації пізнавальної діяльності учнів; студентами фізичних спеціальностей на заняттях з шкільного курсу фізики та методики її викладання, а також при написанні курсових та дипломних робіт.

На захист виноситься:

1. Система дидактичних вимог щодо активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні фізичного практикуму в сучасній школі.

2. Система засобів та прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів під час проведення фізичного практикуму.

3. Конкретні приклади активізації пізнавальної діяльності школярів при вивченні фізичного практикуму на основі теоретичного матеріалу з фізики, а також інструкцій лабораторних робіт.

Закрыть

Активизация познавательной деятельности при выполнении физического практикума

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.