Дидактические условия i средства развития творческих способностей учащихся 8-9 классов на занятиях по трудовому обучению

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 93

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. 7

1.1. Аналіз літератури і досвіду з проблеми розвитку творчих здібностей учнів 8-9 класів на заняттях з трудового навчання. 7

1.2. Педагогічні основи суті проблеми розвитку творчих здібностей учнів. 14

ІІ. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.. 22

2.1. Властивості та особливості матеріалів, які необхідні для інкрустації 22

2.2. Інструменти для інкрустації 25

2.3. Складові технологічного процесу оздоблення виробу інкрустацією.. 28

ІІІ. МЕТОДИНЧІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ 8-9 КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ.. 38

3.1. Розробка змісту розділу навчальної програми для учнів 8-9 класів з трудового навчання “Оздоблення виробу інкрустацією”. 38

3.2. Методика розвитку творчих здібностей учнів 8-9 класів при вивченні розділу програми “Оздоблення виробу інкрустацією”. 44

3.3. Експериментальна перевірка розробленої методики. 56

3.3.1. Методика проведення експерименту. 56

3.3.2. Проведення і аналіз результатів експерименту. 58

ВИСНОВКИ.. 64

ЛІТЕРАТУРА.. 66

ДОДАТКИ.. 70

ВСТУП

Відповідно до закону України про освіту, який передбачає забезпечення умови формування творчої особистості і її гармонійний розвиток залежно від індивідуальних особливостей, здібностей, соціально-педагогічної ситуації, інтересів самої дитини та її батьків, вимагає від вихователів і вчителів школи відповідної цілеспрямованої, наполегливої праці по здійсненню поставлених завдань.

Навколишнє середовище, що оточує дітей і дорослих увесь час змінюється, розвивається, вдосконалюється. І відповідно, сучасні умови ринку і конкуренції вимагають від людини знань і умінь, набагато більших від тих, які передбачені шкільними навчальними програмами, при цьому все більше уваги приділяється творчому аспекту праці, ніж репродуктивному виконанню поставлених завдань.

Виходячи з цього, національне виховання все більше повинно спиратися на виховання творчої особистості – особистості, багатої своїми можливостями в оволодінні професіями, в раціоналізації своєї праці, в найбільш розумному і розрахованому рішенні всіх тих задач і проблем, які ставлять перед кожним працівником сучасні виробничі умови. І тому особливо сьогодні важливо, щоб на формування творчої особистості брали орієнтир всі наші вихователі і вчителі, починаючи від працівників дошкільних закладів.

Основним завданням для розвитку творчих здібностей учнів є свідомий, цілеспрямований підбір засобів викладання і створення умов для навчально-виховної діяльності, які забезпечували б формування і розвиток творчих здібностей учнів на заняттях з трудового навчання. Особливе місце відводиться розвитку творчих здібностей учнів 8-9 класів, які вже мають певний запас знань, умінь і навичок з основних видів навчальної діяльності. Тому, для розвитку творчих здібностей на даному віковому етапі, враховуючи психолого-фізіологічні властивості підлітка, потрібно проводити направлену навчально-виховну роботу спрямовану на формування в учнів інтересу до даної навчальної теми, змісту роботи, залучати їх до творчої продуктивної праці.

Для підвищення ефективності виховуючого впливу праці на особистість підлітка потрібно дати праці творчий характер. Тому що, сама природа праці, як джерело створення всіх матеріальних і духовних благ, передбачає розвиток творчого потенціалу особистості. Разом з тим для підлітків слід підбирати такі види ручної розумової праці, в яких елементи творчості не закриті зовнішньо яскравими ознаками, а дані підлітку безпосередньо у вигляді творчих завдань, які поступово ускладнюються, що сприяє розвитку творчих здібностей учнів.

Підлітковий вік – самий найкращий час для формування і розвитку потреби в творчості, в процесі трудової діяльності. Воно здійснюється засобами формування і розвитку відповідної спрямованості особистості підлітка (його мотивів, цілей, інтересів, нахилів, самооцінок і т.п.).Виховання творчої спрямованості підлітка повинно бути тісно зв’язано з формуванням емоційно-вольових якостей особистості.

Найбільша активізація трудової діяльності учнів-підлітків, розвиток їх мислення і творчої ініціативи повинна досягатися при виконанні таких практичних завдань, в яких учні самі повинні знайти проблемні ситуації. Рішення практичних задач, як правило, сприяє поглибленню знань, вмінь аналізувати і узагальнювати результат своєї роботи.

Питанням розвитку творчих здібностей учнів на заняттях з трудового навчання займалися такі відомі педагоги, як Н.І. Знамеровська, А.В. Бровченко, В.В. Колотілов, П.М. Авачев, В.Є. Олексіїв, М.М. Алексахін і ін., методика яких передбачає створення умов і ситуацій, які б сприяли розвитку творчих здібностей учнів, використовуючи різні засоби досягнення мети: постановка перед учнями практичних завдань, які вимагають від учнів творчого неординарного підходу до їх вирішення.

Разом з тим, аналіз передового педагогічного досвіду і літератури показав, що питанням проблеми розвитку творчих здібностей учнів 8-9 класів на заняттях з трудового навчання мало приділяється уваги.

На наш погляд, вирішити проблему розвитку творчих здібностей учнів 8-9 класів на заняттях з трудового навчання можна шляхом внесення змін в навчальну програму, шляхом побудови відповідного змісту навчання та форм його організації.

Тому саме це, визначило вибір теми нашої дипломної роботи: “Дидактичні умови і засоби розвитку творчих здібностей учнів 8-9 класів на заняттях з трудового навчання”.

Об’єктом дослідження є трудове навчання 8-9 класів основної школи.

Предметом дослідження є зміст трудового навчання учнів 8-9 класів та методи його організації.

Мета дослідження: визначити та розробити зміст і методику організації трудового навчання учнів 8-9 класів, яка б сприяла розвитку творчих здібностей учнів.

Гіпотеза дослідження: методика розвитку творчих здібностей учнів 8-9 класів на заняттях з трудового навчання стане більш ефективною в тому випадку, якщо в її змісті передбачити дидактичні умови і засоби необхідні для розвитку творчих здібностей учнів.

Завдання дипломної роботи:

1. Провести аналіз літератури і досвіду з проблеми роботи.

2. Розкрити педагогічні основи суті проблеми.

3. Провести аналіз програм з трудового навчання.

4. Розробити методику розвитку творчих здібностей учнів 8-9 класів на заняттях з трудового навчання.

5. Провести планування занять з трудового навчання.

6. Спланувати і перевірити на практиці розроблені методичні підходи по темі роботи.

Методами дослідження є: вивчення і аналіз літератури, навчальних програм, підручників, періодичних видань; спостереження, тестування, метод експертної оцінки; педагогічний експеримент, метод математичної статистики.

Закрыть

Дидактические условия i средства развития творческих способностей учащихся 8-9 классов на занятиях по трудовому обучению

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.