Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 67

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Наукові засади формування національно-мовної особистості 7

1.1. Поняття „національно-мовна особистість” в мовознавстві, психолінгвістиці, соціолінгвістиці, методиці 7

1.2. Зміст і структура поняття „національно-мовна особистість”. 15

1.2.1. Рівні вивчення національно-мовної особистості: нульовий, лінгво-когнітивний, мотиваційний. 15

1.2.2. Позачасові та тимчасові утворення в структурі національно-мовної особистості 17

1.2.3. Компоненти національно-мовної особистості 26

Розділ ІІ. Методика формування національно-мовної особистості на уроках української мови. 40

2.1. Робота з текстом – один з чинників формування мовної особистості учнів у 5 класі 49

2.2. Аналіз стану досліджуваної проблеми в практиці загальноосвітньої школи. 54

Висновки. 61

Список використаної літератури. 63

Вступ

Зміна суспільної свідомості, усвідомлення соціальної та педагогічної значущості рідної мови для становлення і розвитку кожної особистості, надання українській мові статусу державної зумовлюють виникнення якісно нових вимог до вивчення української мови в школі.

На сучасному етапі розбудови нашої держави українська мова сприймається як фактор національного, економічного, науково-технічного прогресу. Тому потрібно усвідомлювати визначну роль особистості в суспільному житті країни, яка творить та зберігає історію, відроджує національну культуру, духовність, мову. Від мовного рівня окремої особистості залежить її професійний рівень і рівень розвитку держави в усіх сферах: політичній, економічній, соціальній.

Проблема національно-мовної особистості в Україні має вагомий вплив, оскільки саме новому поколінню сучасних школярів належить майбутнє країни, а зберігати надбання предків, створювати власну нову національну культуру, національну політику неможливо без досконалого знання рідної мови, без любові та шанобливого поводження з нею.

Увага до мови та її творця зрозуміла ще й тому, що рівень мовної освіти завжди був та й лишається визначальним та найвагомішим у характеристиці соціального рівня народу взагалі й кожної особистості зокрема, мова завжди виступала і виступає могутнім чинником піднесення цього рівня відображення дійсності в її національному виявленні. Причиною того, що школярі недостатньо володіють нормами української мови, не можуть з’ясувати значень багатьох власне українських слів, мають обмежені можливості щодо вживання в мовленні української фразеології, крилатих висловів, недосконалість вмінь діалогічного та монологічного мовлення є відсутність науково обґрунтованих методичних рекомендацій для вчителів щодо змісту поняття “національно-мовна особистість” та основних напрямків роботи на шляху до її розвитку та вдосконалення.

Психологічні аспекти формування мовної особистості знайшли своє відображення у працях Л.С.Виготського, М.І.Жинкіна. Особливе значення мають дослідження мовленнєвої діяльності у працях Л.С.Виготського, зокрема його розробки про психічний розвиток, що в свою чергу впливає на інтелектуальний розвиток і мову тих, хто її вивчає. Вагомими з точки зору формування особистості є думки про взаємозв’язок мовлення і внутрішнього мислення, оскільки мовлення - це відображення мислення: якою мовою людина мислить, такою й говорить.

Педагогічні та методичні питання з основ роботи над формуванням мовної особистості розробляли вчені-лінгвісти й методисти: Ю.М.Караулов, Г.І.Богін, Л.І.Мацько, М.І.Пентилюк, Н.П.Шумарова.

Незважаючи на певні досягнення в дослідженні проблеми розвитку національно-мовної особистості, мало дослідженим залишається питання про шляхи та засоби формування такої людини в школі на уроках української мови. Саме це вплинуло на вибір теми нашої дипломної роботи „Формування мовної національно-свідомої особистості в середній школі (5 клас)”.

Метою є дослідження змісту поняття національно-мовна особистість у різних галузях мовознавчої науки, визначення структури поняття національно-мовна особистість, опрацювання методичних засад роботи з формування національно-мовної особистості на уроках української мови учнів 5 класу.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес на уроках української мови у 5-7 класах, який має забезпечити формування учнів як національно-мовних особистостей.

Предмет - форми, методи та прийоми роботи на уроках української мови, що сприяють формуванню національно-мовних особистостей школярів.

Гіпотеза дослідження – ефективність процесу формування національно-мовної особистості учнів підвищиться, за умов:

1)раціонального використання основних методів навчання, які передбачають оптимальні прийоми та види роботи, дидактичного матеріалу переважно етнокультурологічного спрямування;

2)поетапного формування мовленнєвих навичок, умінь на основі пропонованих комунікативних завдань.

Відповідно до мети нашого дослідження поставлено такі завдання:

1) визначити зміст поняття „національно-мовна особистість” у мовознавстві, психолінгвістиці, соціолінгвістиці, методиці української мови;

2) з’ясувати суть та структуру поняття „національно-мовна особистість”;

3) проаналізувати основні соціолінгвістичні, психолого-педагогічні та культурологічні фактори, що активно впливають на формування національно-мовної особистості;

4) вивчити й узагальнити практику роботи вчителів-словесників щодо формування національно-мовної особистості в школі;

5) запропонувати систему вправ та завдань для формування національно-мовної особистості на уроках української мови в 5 класах;

6) визначити рівень володіння та використання учнями як в усному так і в писемному мовленні притаманних гарному українському мовленню слів, синтаксичних конструкцій, культурологічних знань як основи для формування національно-мовної особистості.

Методологічними засадами дослідження є праці лінгвістів з питань, що стосуються суті поняття „національно-мовна особистість” (Ю.М.Караулов, Л.І.Мацько); методистів - з питань шляхів формування національно-мовної особистості в Україні (Л.М.Паламар, О.М.Біляєв, М.І.Пентилюк)

Методи дослідження:

1) теоретичні — аналіз та синтез досягнень сучасного мовознавства, психолінгвістики, соціолінгвістики, методики української мови з проблем формування національно-мовної особистості;

2) описові — опис процесу дослідження, підсумків роботи.

Здійснення національно-мовного виховання школярів має бути цілеспрямованим і систематичним як на уроках мови, так і в позакласній виховній роботі.

Практичне значення дослідження: сформульовані в дипломній роботі положення, висновки та методичні рекомендації можуть бути використані вчителями-практиками в роботі над формуванням національно-мовної особистості в 5 класах на уроках української мови. Апробація і впровадження відбувалося на вузівських конференціях та всеукраїнській науково-методичній конференції „Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів”, звітних студентських наукових конференціях, засіданнях студентського наукового товариства „Пошук”.

Закрыть

Формирование языковой национально сознательной личности в средней школе (5 класс)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.