Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 64

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. НЕТРАДИЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 8

1.1. Напрямки нетрадиційного навчання. 8

1.2. Сучасні технології навчання та перспективи їх застосування у процесі вивчення літератури. 11

1.3. Поняття інтерактивного навчання. 28

1.4. Методи інноваційного викладання української літератури в школі 32

1.5. Роль учителя в організації інноваційного навчання і виховного процесу. 36

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 41

2.1. Підготовка та проведення констатувального експерименту. 41

2.2. Умови успішного застосування інноваційних технологій на уроках української літератури (обґрунтування формувального експерименту). 44

2.3. Інноваційні форми та методи проведення уроків з української літератури (формувальний експеримент) 51

ВИСНОВКИ.. 59

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 61

ВСТУП

Освіта – одна з найголовніших стратегічних галузей розвитку країни. У ній зосереджено базовий потенціал майбутнього. Зі зміною соціальної системи виникла необхідність привести освіту у відповідність до сучасних і перспективних запитів суспільства. Це сприяло масштабному розгортанню інноваційного процесу в освіті.

Навчально-виховний процес у школах за інноваційними технологіями здійснюється відповідно до державних законодавчих актів. Оскільки сутність, цілі і завдання вдосконалення підготовки вчителів визначені у директивних матеріалах, що стосуються перебудови освіти, можна визначити організаційно – правову основу освітньої галузі. Державні служби, Міністерство освіти і науки України проводять відповідну роботу щодо реформування освіти. Це підтверджено прийняттям таких документів як Конституція України, Державна національна програма „Освіта” (Україна ХХІ ст.), Закони України „Про загальну середню освіту”, „Про освіту”, „Про вищу освіту”, Укази Президента України „Про основні напрями реформування освіти”, „Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти”, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. У Доктрині, зокрема, ставляться питання щодо комп’ютеризації середньої освіти. Чи не найголовнішим завданням є створення інноваційної особистісно-зорієнтованої системи освіти, „яка створює умови для виявлення інтересів, нахилів, пріоритетів школяра і подає можливість реалізуватись у різних видах діяльності [57, с.6]” При цьому до кожного, хто навчається, мають ставитись не як до посереднього учня чи студента, а як до індивідуальності. У Доктрині освіти визначено як стратегічну основу розвитку особистості, так і суспільства, нації, держави. Йдеться і про радикальну її модернізацію. Саме такій меті можуть слугувати інноваційна педагогіка і продуктивне навчання, що спрямовують процес навчання не лише на засвоєння досвіду, а на розвиток в учнів умінь створювати нові, ефективні зразки й моделі особистісної діяльності. У Державному стандарті базової і повної середньої освіти йдеться про створення умов для індивідуального та диференційованого навчання і запровадження з цією метою особистісно-зорієнтованих інноваційних педагогічних технологій. [14, с.76].

Отже, введення інноваційних технологій, перелаштування педагогів на впровадження і застосування інноваційних методів, систем на уроках української літератури є необхідним у сучасних умовах.

Інноваційні форми роботи, методи, технології індивідуалізують навчання учнів, стимулюють до пошуку авторської інтерпретації істини, сприяють виробленню інтересу до вивчення літератури. Така форма навчання зводиться до того, що вчитель працює з усім класом, не розділяючи дітей за здібностями і одночасно дає змогу кожній дитині проявити себе.

У методиці викладання української літератури дослідженням теоретичних аспектів інноваційних підходів до викладання літератури займалося багато науковців: Г. Токмань, А. Ситченко, О.Пометун, Л. Пироженко А. Фасоля [46, 49, 53, 57] та інші. Більшість із них трактують інноваційні технології як організацію навчального процесу, за якою неможлива неучасть школяра у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників у процесі навчального пізнання.

Окрім того, багато методистів, учителів-практиків упроваджують інноваційні форми викладання на своїх уроках. Вивчення досвіду вчителів-словесників ЗОШ №8, №20 м. Рівного та №7, №8, №13 та міської гімназії м. Ковеля засвідчує ефективність застосування нестандартних інноваційних підходів у процесі вивчення літератури. Все це свідчить про можливості удосконалення викладання літератури в школі та впровадження нових форм, методів і прийомів у вивченні літератури в школі. Зазначені фактори визначили вибір теми дипломного дослідження: „Інноваційні технології в системі викладання української літератури в школі”.

Об’єктом дослідження є процес викладання української літератури в середній школі.

Предметом дослідження є можливості застосування інноваційних технологій на уроках літератури.

Мета дослідження полягає у розкритті наукових основ застосування інноваційних технологій у процесі вивчення літератури та визначенні ефективних методів та прийомів у системі інноваційного навчання на уроках літератури.

Завданням дослідження є:

1. Узагальнити та систематизувати наукову літературу з проблеми нетрадиційного навчання та викладання в сучасній школі.

2. Розкрити наукові основи застосування інноваційних технологій в системі викладання української літератури.

3. Проаналізувати основні проблеми впровадження інновацій на уроках літератури.

4. Розробити систему інноваційних методів і прийомів вивчення літератури у 5 класі.

Методологічною основою дослідження є основні положення педагогів про систему інноваційних технологій та перспективи їх застосування в шкільному курсі української літератури.

Методи дослідження:

Теоретичні: ретроспективний та системний аналіз педагогічної та методичної літератури для вивчення теоретичної розробки проблеми, узагальнення педагогічного досвіду для визначення теоретико-методичних засад дослідження.

Емпіричні: діагностичні методи (бесіди з учителями і учнями), обсерваційні методи (педагогічні спостереження, самоспостереження, аналіз уроків літератури).

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження полягає:

- в узагальненні та систематизації науково-методичних праць з проблеми застосування інноваційних технологій у процесі викладання української літератури;

- у вивченні передового педагогічного досвіду з означеної проблеми та впровадженні у практику роботи інноваційних методів і прийомів вивчення літератури у 5 класі й удосконаленні на цій основі методики її викладання.

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалося під час педагогічної практики у ЗОШ №8, №20 м. Рівного та №7, №8, №13 та міській гімназії м. Ковель.

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, 3 додатків. Загальний обсяг роботи - 64 сторінки, основного тексту - 60 сторінок. Список використаних джерел складає 61 найменування.

Закрыть

Инновационные технологии в системе преподавания украинской литературы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.