Использование средств внушения на уроках иностранного языка и зарубежной литературы в общеобразовательных учреждениях

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 114

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 5

Розділ І. Навіювання як чинник взаємовпливу людей у процесі соціалізації 10

1.1. Зв'язок навіювання з основними формами соціального спілкування. 10

1.2. Практика впливу навіювання. 19

1.3. Модель механізму навіювання. 28

1.4. Проблеми навіювання у педагогіці 32

Висновки до І розділу. 43

Розділ ІІ. Шляхи використання засобів навіювання у процесі вивчення іноземної мови та зарубіжної літератури. 47

2.1. Використання засобів навіювання під час вивчення іноземної мови. 47

2.2. Використання засобів навіювання під час вивчення зарубіжної літератури. 56

Висновки до ІІ розділу. 72

Розділ ІІІ. Методика і організація дослідження. 74

3.1. Гіпотеза і завдання дослідження. 74

3.2. Організація, методика і результати педагогічного експерименту. 77

3.3. Методичні рекомендації бази дослідження. 83

Висновки до ІІІ розділу. 85

Загальні висновки. 88

Використана література. 90

Додатки. 95

Вступ

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства активізація людського чинника виступає як одна з умов подальшого суспільного прогресу.

У зв’язку з цим, перед загальноосвітньою школою ставиться завдання підготовки відповідального громадянина, здатного самостійно оцінювати те, що відбувається і будувати свою діяльність відповідно до інтересів оточуючих його людей.

Існує безліч педагогічних технологій навчально-виховного процесу. Сучасна філософія освіти стверджує кризовий стан останньої як на вітчизняних теренах так і закордоном. З одного боку, їй не вдається виплекати в підростаючого покоління світогляд, який запобігав би загостренню глобальних проблем людства, сприяв би як фізичному, так і духовному оздоровленню націй, а з іншого – продовжується відчуження діючої освіти від індивідуальних інтересів багатьох людей. Таким чином, дисгармонія між загальносуспільним “треба” і власне-особистісним “хочу” часто залишається неподоланою.

Такий стан зумовлений технократичними підходами до потреб формування особистості, що стало результатом зосередження освітнього процесу на засвоєнні, насамперед, традиційних компонентів змісту освіти (знань, умінь, навичок) у той час, коли життя вимагає поряд із традиційними засвоєння нетрадиційних: досвіду творчої діяльності, досвіду емоційно-цілісного ставлення до світу, духовності.

До того ж, склалася ситуація, коли усталені методи, форми та засоби навчання і виховання недостатні не лише для того, щоб вивільнити на заняттях час для засвоєння нетрадиційних компонентів змісту освіти, а навіть для того, щоб належним чином засвоїти традиційні. Творчі пошуки вчених як вітчизняних, так і зарубіжних учителів-новаторів створюють можливість знаходження шляхів виходу із кризового стану. Вінцем цих пошуків стало винайдення найбільш цікавої з погляду ефективності і практичної значимості – сугестивної технології.

Сугестивна технологія – це навчання на основі емоційного навіювання в стані неспання, що спричиняє надзапам’ятовування. Воно передбачає комплексне використання всіх вербальних і невербальних, зовнішніх і внутрішніх засобів сугестії (навіювання). Реалізація цієї концепції передбачає створення особливих психолого-педагогічних умов навчання людини.

Мета і завдання цієї технології: керуючи тими чи іншими реакціями або процесами в організмі людини, викликати ефект розширення пізнавальних і репродуктивних можливостей особистості, що в цілому сприятиме інтенсифікації навчального процесу. Це відбувається завдяки формі емоційно-вербального керування різними психічними, психофізіологічними та фізіологічними реакціями людини. Кожна людина характеризується різним ступенем навіювання у будь-якому віці. Тому сугестивні технології допомагають застосовувати саморегуляцію станів у здійсненні психокорекції педагогічних впливів особистості в процесі навчання і виховання, а також опанувати тренінги з керування психофізичними та духовними силами людини, розвинути творче самовираження та його механізми.

Характерною ознакою сугестивної технології в психолого-педагогічному напрямі є ефективність, яка дещо перевищує відомі системи навчання. Висока ефективність сугестивного навчання поєднується з яскраво вираженими психотерапевтичними, психогігієнічними і психопрофілактичними ефектами, які ще не вичерпали своїх можливостей і мають великі внутрішні резерви свого розвитку.

Ця технологія успішно використовується за кордоном – у Болгарії, Німеччині, Канаді, Італії, США та країнах СНД. Вперше її було застосовано у 1966 році в Болгарії. Основоположником цього напрямку став болгарський учений, доктор медичних наук, лікар-психотерапевт Г. К. Лозанов. Основи сугестопедії також висвітлено у працях В.Н. Мясищева, Д.Н.Узнадзе та

Б.Д. Паригіна. Наука, яка вивчає навіювання як форму спілкування, дістала назву сугестологія. А педагогічна течія, яка започатковує психотерапевтичний напрям у педагогіці, цілеспрямовано використовуючи різноманітні засоби навіювання з метою отримання певних результатів навчально-виховної діяльності, - сугестопедагогіка.

Надзвичайно актуальним питання дослідження є: специфіка навіювання індивіда на колектив, аналогічний вплив колективу на особистість; навіювання, яке передається від колективу до іншого колективу і також між особове навіювання.

Основна суперечність, з якою пов’язана проблема дослідження, полягає у тому, що, з одного боку, сучасна педагогічна практика вимагає інтенсивних

технологій навчання, які б зумовлювали гармонійний розвиток особистості школяра, а, з другого, рідко використовує адекватні засоби для виконання цих завдань. Зважаючи на це, виникла необхідність дослідження та осмислення теоретичних і практичних основ сугестопедії як навчальної системи, яку можна було б використовувати з метою вивчення зарубіжної літератури та іноземних мов (інших навчальних дисциплін); глибокого засвоєння не лише знань, умінь та навичок, а й досвіду емоційно-чуттєвого ставлення до світу, досвіду творчої діяльності, формування на цій основі духовності. Це поліпшило б умови для розв’язання головної суперечності педагогічного процесу.

Тема дипломного дослідження: Використання засобів навіювання на уроках іноземної мови та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах.

Об’єкт дослідження: процес навіювання на уроках іноземної мови та зарубіжної літератури.

Предмет дослідження: методична система реалізації засобів навіювання.

Гіпотеза:

Реалізація сугестивної технології в умовах навчальної діяльності відбудеться в тому випадку, якщо буде:

високий авторитет: широка обізнаність, видатні особисті якості викладача, сила переконання;

інфантилізація – встановлення природного середовища довіри, коли учень ніби доручає себе викладачеві;

двоплановість при введенні нового матеріалу, кожне слово, яке несе самостійне смислове навантаження, супроводжується відповідною інтонацією, жестом, мімікою;

формування віри у здійсненність навчальних завдань;

постійне позитивне емоційне підкріплення за рахунок естетичних і комфортних умов;

навіювання думки про величезні можливості інтелекту учнів;

демонстрація швидкого поступу у вивченні дисципліни.

Мета дослідження: Теоретичнеобґрунтування явища навіювання (сугестії) в процесі учбової діяльності і розробка науково обґрунтованої методики використання засобів навіювання на уроках іноземної мови та зарубіжної літератури.

Мета, предмет і висунута гіпотеза дозволили визначити основні завдання дослідження:

а) ознайомлення з відповідною літературою з проблеми;

б) підготовка дослідно-експериментальних матеріалів;

в) проведення дослідно-експериментальної роботи і аналіз їхніх результатів;

г) підготовка методичних рекомендацій на основі результатів педагогічних експериментів.

У роботі використовувалися наступні педагогічні методи і прийоми дослідження:

а) вивчення наукової, психолого-педагогічної літератури;

б) спостереження;

в) педагогічний експеримент;

Методологічною основою дослідження є релаксопедична теоріяпроф. І.Ю. Шварца, сугестопедична теорія проф. Г.К. Лозанова. Сугестопедагогічні напрацювання проф. С.С. Пальчевского. Праці методистів Т.М. Скрипника, О.В. Безкоровайної, Н.Ю. Нев’ярович, Л.І. Меркулової та ін.

Наукова новизна роботи в тому, що охарактеризовано роль та місце засобів навіювання у засвоєнні традиційних компонентів змісту освіти на уроках зарубіжної літератури та окремих тем з англійської мови. Подальший розвиток отримало теоретичне і експериментальне обґрунтування засобів навіювання, як чинника взаємовпливу людей у процесі соціалізації; удосконалено шляхи використання засобів навіювання у процесі вивчення окремих тем іноземної мови та зарубіжної літератури.

Практичне значення дослідження визначається тим, що:

запропоновані рекомендації щодо використання засобів навіювання на уроках зарубіжної літератури та іноземної мови;

розроблена методична система забезпечує ефективне використання засобів навіювання на уроках іноземної мови та зарубіжної літератури, підвищує ефективність навчального процесу;

розроблена система сугестопедичних уроків з окремих тем іноземної мови та зарубіжної літератури.

Закрыть

Использование средств внушения на уроках иностранного языка и зарубежной литературы в общеобразовательных учреждениях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.