Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 70

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

Розділ І. Теоретичні засади дослідження проблеми виховання дітей у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського та його вклад у розвиток соціальної роботи 6

1.1 Видатний український педагог В.О.Сухомлинський 6

1.2. «Батьківська педагогіка» - енциклопедія сімейного виховання 8

1.3  Система виховання дитини дошкільного віку 11

1.4. Трудове виховання дітей 14

1.5. Розвиток пізнавальної діяльності дитини в процесі навчання 15

1.6. Роль сім'ї у виховній системі В.О.Сухомлинського 17

 Висновки до першого розділу 21

Розділ ІІ. Соціально-педагогічна робота з „дітьми вулиці”: основні проблеми 23

2.1. Основні напрямки соціальної політики  нашої  держави щодо зменшення кількості „дітей вулиці” 23

2.2. Притулок як заклад соціального захисту неповнолітніх 28

2.3. Основні проблеми при роботі з дітьми вулиці і шляхи їх подолання 33

2.4. Створення і впровадження реабілітаційних програм 40

Висновки до другого розділу 44

Розділ ІІІ.Експериментальне дослідження проблеми соціально-педагогічної роботи  проблемних сімей в яких виховуються діти 46

3.1. Хід експерименту 46

3.2 Аналіз результатів експериментального дослідження 50

3.3  Журналістський матеріал соціального педагога 52

Висновки до третього розділу 53

ВИСНОВКИ 57

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67

ДОДАТКИ 69 

ВСТУП

Актуальність даної роботи: На сучасному етапі становлення Української держави за умови складного політичного і соціально-економічного її стану особливо відчутний негативний вплив на сучасну школу таких суспільних явищ, як посилення аморальності, злочинності, зубожіння та інше, що призводить до знецінення освіти, падіння авторитету вчителя, росту агресивності, жорстокості, нігілізму сучасних дітей. Аналіз цих деструктивних процесів у сучасному суспільстві дозволяє зробити висновок, що є небезпека виростити бездуховне покоління, не "обтяжене" інтелігентністю, порядністю, яке зневажливо ставиться до культурних цінностей та не прагне до здорового способу життя.

Розв'язання цієї проблеми, як підтверджує вітчизняний і світовий досвід, можливе за умови оптимізації управління процесом виховання за допомогою гуманізації освіти, що має забезпечити утвердження пріоритету загальнолюдських цінностей у суспільстві. Гуманізація освіти передбачає, насамперед, сприяння розвитку творчих можливостей людини, її інтелектуальної свободи, створення максимально сприятливих умов для розкриття особистості.

Гуманні цінності і відповідні їм норми є тим культурним кодом, який визначає повсякденну поведінку і регулює взаємини людей, забезпечує раціональність і людяність їхнього способу життя, а отже життєздатність суспільства. Саме гуманне виховання особистості сприяє олюдненню суспільних відносин.

Сьогодні спостерігається протиріччя між потребами суспільства у таких високогуманних особистостях та реальністю нашого повсякденного життя: дефіциту людяності, милосердя, співчуття, доброти. Все це посилюється прискоренням темпів життя, бурхливим розвитком засобів масових комунікацій. Закономірно, що для людини важливо, на якому рівні здійснюється її взаємодія та контакти з іншими людьми, як це впливає на її емоційний стан, самопочуття, життєвий тонус.

Система гуманістичних поглядів, створена українськими педагогами, філософами та діячами культури є надбанням громадської і педагогічної думки впродовж століть. Проблемам виховання дітей і молоді в дусі гуманізму особливу увагу надавав В.О.Сухомлинський. Він неодноразово підкреслював, що нема і не може бути виховання гуманіста без людської любові і поваги до вихованців, бо саме розумна любов і повага роблять дитину здатною піддаватись впливові педагога і колективу.

До найголовніших, найгрунтовніших творів В.О.Сухомлинського, опублікованих починаючи із 1960 р., належать: «Як ми виховали мужнє покоління», «Духовний світ школяра», «Праця і моральне виховання», «Моральний ідеал молодого покоління», «Сто порад учителеві», «Листи до сина», «Батьківська педагогіка», «Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості» і особливо — «Павлиська середня школа» та «Серце віддаю дітям» (1969).

Об’єкт дослідження – теорія виховання педагога новатора В.Сухомлинського та його вклад у соціальну роботу з дітьми.

Предметом дослідження є педагогічна спадщина В. Сухомлинського.

Мета дослідження – простежити сутність морального виховання особистості у педагогічній спадщині В.Сухомлинського.

Гіпотеза: Без співпраці педагога з батьками виховати дитину дуже тяжко. Від педагога залежить чи буде дитина цікавитись наукою, чи вона піде на вулицю продавати газети та мити машини, а можливо й скоювати крадіжки. З іншого боку, навіть при цікавому вчителі в школі батьки можуть дуже сильно вплинути на дитину ( або навпаки своєю бездіяльністю ТА НЕУВАГОЮ ) так, що дитина попадає під вплив вулиці та негативного середовища.

Відповідно до мети та гіпотези були визначені такі завдання дослідження:

 • виявити передумови формування соціальної роботи в спадщині В.Сухомлинського;
 • охарактеризувати основні напрями діяльності В.Сухомлинського в роботі з дітьми;
 • вирішити проблему морального становлення особистості в спадщині педагога;
 • проаналізувати особливості ролі сім'ї у виховній системі В.О.Сухомлинського;
 • простежити вплив навколишнього оточення та на сучасних дітей;
 • надати рекомендації батькам щодо виховання дітей.
 • У дослідженні використано такі методи: біографічний (з’ясування ролі та позиції В.Сухомлинського у формуванні соціальної роботи з дітьми; конкретно-пошуковий (теоретичний аналіз, синтез, систематизація та класифікація матеріалів, документів); хронологічний (дослідження діяльності вченого- педагога в динаміці й часовій послідовності); історико-ретроспективний (вивчення змісту і напрямів його педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності).

  Наукова новизна й теоретичне значення одержаних результатів полягає в комплексному аналізі науково-педагогічної діяльності В.Сухомлинського у контексті історико-культурного розвитку України ХХ ст.; відокремлено провідний напрям соціальної роботи з „дітьми вулиці”; проаналізовано зміст його педагогічної діяльності; охарактеризовано проблему морального становлення особистості в спадщині педагога його вклад у розвиток соціальної педагогічної науки.

  Структура та обсяг бакалаврського дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів та загальних висновків, списку використаних джерел 41. Загальний обсяг бакалаврської роботи складає 70 сторінок, з них 68 основного тексту.

  Закрыть

  Теория воспитания Василия Сухомлинского в развитии социальной работы с детьми

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.