Зміст

Вступ

Розділ 1. Виробнича потужність та виробнича програма підприємства 

1.1. Виробнича потужність підприємства

1.2. Розробка річного плану виробництва на підприємстві

1.3. План організаційно-технічних заходів на підприємстві

Розділ 2. Використання виробничої потужності підприємства та організація додаткового виробництва продукції

Розділ 3. Розробка плану організаційно-технічних заходів на підприємстві та їх вплив на показники виробничої діяльності 

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність роботи. Необхідність розробки на підприємстві шляхи і методи організації високопродуктивної роботи, яка б забезпечила найбільш ефективне використання технічних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Всебічна інформація про виробничі потужності підприємства є важливим фактором наукового управління їх діяльністю. Використовуючи цю інформацію, можна розв'язувати завдання, пов'язані з ефективним функціонуванням підприємств.

Здатність підприємств і їхніх підрозділів виготовляти максимальну кількість продукції перебуває у безпосередній залежності від кількості та досконалості засобів праці, якими вони озброєні. Засоби праці, насамперед їх активна частина - знаряддя праці, треба вважати основним фактором формування виробничої потужності підприємства.

Кожне підприємство наділене певним виробничим потенціалом, величина якого залежить від кількості і якості, складу його основних виробничих фондів, матеріальних і трудових ресурсів. Під виробничим потенціалом розуміється здатність підприємства виробляти продукцію при наявному рівні його матеріально–технічної бази, прогресивної технології і організації виробництва, досягнутої на передових робочих місцях, в цехах.

Основним завданням розрахунку виробничих потужностей є визначення потенційної можливості підприємства виготовляти максимальну кількість продукції, виявлення і використання резер¬вів, пов'язаних з технічним прогресом й удосконаленням органі¬зації виробництва з метою збільшення випуску продукції.

Метою даної курсової роботи є вивчення понять виробничої потужності та виробничої програми підприємства, ознайомлення з методами розрахунку виробничої потужності та організаційно-технічних заходів на підприємстві.

Завданнями курсової роботи є:

- ознайомлення з основними методами і принципами раціональної організації виробництва;

- розробка річного плану виробництва;

- розрахунок виробничої потужності підприємства;

- розробка організаційно-технічних заходів на підприємстві.

Виробнича потужність підприємства (підрозділу) — це його потенційна здатність випускати максимальну кількість продукції за одиницю часу у визначений термін з допомогою організаційної сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягну¬тому рівні їх досконалості й освоєння.

Особливістю виробничої потужності є динамічність, її величина встановлюється тільки на певний момент.

Курсова робота складається з розділів:

Виробнича потужність підприємства - це його здатність до випуску максимальної кількості продукції за одиницю часу до визначеної дати за допомогою сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнутому рівні їх удосконалення.

Основним завданням обчислення виробничої потужності є виявлення і використання резервів у сфері технічного прогресу і вдосконалення організації виробництва з метою збільшення випуску продукції.

Для оцінки реального стану використання виробничих потужностей застосовують систему показників, яка дає змогу комплексно проаналізувати використання і розробити заходи щодо реалізації резервів виробничої потужності.

Для виявлення резервів виробництва важливе значення для підприємства має розробка річного плану підприємства, а саме порядок розробки, який повинен дати можливість проявити свою ініціативу всіх працівників підприємства.

При написанні теоретичної частини курсової роботи використовували підручник Платкіна Я. Д. та Янушкевича О. К. “Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві”.

У розрахунковій частині курсової роботи будуть здійснені такі обчислення, як розрахунок виробничої потужності певного виду обладнання; визначення резерву виробничої потужності; трудомісткості додаткового обсягу продукції; визначення додаткової потреби в матеріальних ресурсах.

У першому розділі здійснено вибір організаційно-технічних заходів, які включаються до плану і впровадження цих заходів може вимагати або ж не вимагати додаткових капітальних вкладень


РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ТА ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Виробнича потужність підприємства

В сучасних умовах програма випуску продукції будь-якого підприємства визначається на основі багатьох факторів, головними з яких є сукупність попиту на продукцію, яку виготовляє підприємство, і виробнича потужність підприємства.

Під виробничою потужністю підприємства розуміють здатність закріплених за ним основних фондів до максимально можливого випуску продукції за конкретною номенклатурою в умовах найкращого використання обладнання, що є в наявності, виробничих площ та правильної організації праці і виробництва.

Виробнича потужність підприємства – величина змінна, яка залежить від умов діяльності підприємства і встановлюється тільки на певний момент часу. Вона має динамічний характер і міняється у відповідності з організаційно-технічним розвитком виробництва.

На зміну виробничої потужності впливають багато факторів, основними з яких є:

- номенклатура, асортимент та якість продукції, що виготовляється;

- кількість установленого устаткування, розміри та склад виробничих площ, можливий фонд робочого устаткування та використання площ протягом року;

- прогресивні техніко-економічні норми продуктивності й використання устаткування, зняття продукції з виробничих площ, нормативи тривалості виробничого циклу і трудомісткість продукції, що виробляється;

- ефективність технологій та організації виробництва;

- заходів по модернізації та автоматизації обладнання, впровадження нових технологій та методів наукової організації праці та ін.

Розрахунок виробничої потужності здійснюється з урахуванням цих факторів, які безпосередньо впливають на ефективність виробництва. Результати розрахунків використовуються для наступних цілей:

  • розробка науково обґрунтованих оптимальних планів виробництва і реалізації продукції;
  • обґрунтовування економічної доцільності спеціалізації виробництва і групування підприємств;
  • планування напрямку розвитку виробничої потужності підприємства;
  • виявлення та використання резервів, пов’язаних з технічним прогресом та удосконаленням організації виробництва;
  • виявлення „вузьких місць підприємства” з метою їх усунення;
  • планування капіталовкладень для розширення та реконструкції підприємства.

Виробнича потужність підприємства пов’язана з усіма елементами виробництва: засобами праці, предметами праці та самою працею.Але її не можна розглядати як сумарну енергетичну потужність, тобто як просту суму робочих місць.

Виробнича потужність значною мірою залежить від рівня пропорційності, який визначається відповідністю структури устаткування і робочих місць структурі трудомісткості продукції, що виготовляється. Крім того, є максимальна узгодженість продуктивності устаткування та пропускної здатності різних робочих місць.

При плануванні і аналізі діяльності підприємства розрізняють такі види потужностей: перспективну, проектну, ефективну, поточну (діючу), резервну.

Перспективна виробнича потужність відображає очікувані зміни технології і організації виробництва, номенклатури нової продукції, які закладені в перспективних планах підприємства.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Бесплатная работа

Закрыть

Организация производства продукции на предприятии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.