Организация производства продукции и влияние ее на хозяйственную деятельность предприятия

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи виробничої потужності та виробничої програми підприємства

1.1. Виробнича потужність підприємства

1.2. Розробка річного плану виробництва на підприємстві

1.3. План організаційно-технічних заходів на підприємстві

2. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОДАТКОВОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

2.1. Розрахунок виробничої потужності підприємства

2.2. Визначення додаткового обсягу виробництва продукції

2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Обґрунтування плану організаційно-технічних заходів підприємства

3.2. Вплив впровадження плану організаційно-технічних заходів на ефективність діяльності підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вихідні дані

Таблиця 2.3 – Визначення розрахункового обсягу виробництва продукції

Види продукції Виробництво продукції згідно фактично підписаних угод, шт. Зміна залишків незавершеного виробництва за рік, шт. Розрахункова валова продукція підприємства, шт. Розрахунковий додатковий обсяг виробництва продукції, шт.
Виріб № 1 2125 -160 1965 71
Виріб № 2 30770 27 30797 3360
Виріб № 3 1225 5 1230 164
Виріб № 4 730 3 733 111

Зміна залишків незавершеного виробництва визначається як різниця залишків на кінецьта початок року:Зал1= 222 –382 = -160 шт., по іншим деталям – аналогічні розрахунки.

Розрахункова валова продукція розраховується за вище згаданою формулою:

ВПрозрах.= 2125 + (-160) = 1965 шт.;

= 1965 – 1894 = 71 шт.

При цьому можливі два випадки:

якщо розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції менший або дорівнює резерву виробничої потужності, то у річному плані виробництва продукції затверджується саме такий обсяг додаткового виробництва продукції;

якщо розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції перевищує резерв виробничої потужності, то у річному плані затверджується додатковий обсяг виробництва продукції, що дорівнює резерву виробничої потужності.

Далі необхідно визначити плановий обсяг виробництва продукції підприємством, який може бути остаточно затверджений:

(2.6)

де ВПплан. -затверджений плановий обсяг валової продукції підприємства по кожному виду виробів, шт.; DВПзатв. - затверджений додатковий обсяг виробництва продукції відповідно по виробах, шт.

Після затвердження обсягів виробництва по видах продукції в натуральному виразі необхідно розрахувати валову продукцію підприємства у вартісному виразі, використовуючи для цього довідкову інформацію. Формування річного планового обсягу валової продукції відображаємо в табличній формі (таблиця. 2.4).

Таблиця 2.4 – Формування річного плану виробництва продукції

Обчислимо плановий обсяг виробництва, який може бути остаточно затверджений для виробу №1:ВПплан. = 1894 + 71 = 1965 шт.

Для інших виробів розраховуємо аналогічно.

Далі у курсовій роботі необхідно оцінити, яким чином формування та затвердження річного планового обсягу валової продукції позначиться на рівні використання виробничої потужності підприємства. З цією метою розраховують коефіцієнти використання паспортної потужності підприємства:

на основі обсягів виробництва продукції згідно проекту плану;

на основі затвердженого планового обсягу валової продукції.

Визначимо коефіцієнт використання виробничої потужності на основі виробництва продукції відповідно проекту плану для виробу №1:

К = 1894/2149 = 0,88

Для інших виробів коефіцієнт розраховується аналогічно.

Коефіцієнт використання виробничої потужності на основі затвердженого планового обсягу валової продукції для виробу №1:

К = 1965/2149 = 0,91

Результати розрахунків відображаємо в таблиці (табл. 2.5).

Таблиця 2.5 – Оцінка рівня використання виробничої потужності підприємства

Бачимо, що коефіцієнт використання виробничої потужності при виробництві продукції згідно затвердженого плану зростає по відношенню до коефіцієнту використання виробничої потужності при виробництві продукції згідно проекту плану, що розцінюється позитивно.2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції трудовими та матеріальними ресурсами

Визначений в попередньому розділі затверджений плановий обсяг валової продукції складається з двох частин:

1 – випуск продукції згідно проекту плану, виробництво якої забезпечене на підприємстві необхідними ресурсами — обладнанням, матеріальними та трудовими ресурсами;

2 – додатковий обсяг продукції. Виробництво цього обсягу продукції, затвердженого в межах резерву виробничої потужності, забезпечене лише необхідним обладнанням.

Отже, необхідно розрахувати потребу в додаткових трудових ресурсах та потребу в додаткових матеріальних ресурсах.

Для обчислення потреби в додаткових трудових ресурсах необхідно спочатку визначити трудомісткість додаткового затвердженого обсягу виробництва продукції. Під час обчислень користуються довідковою інформацією. Розрахунок проводимо в табличній формі (табл. 2.6).

Трудоємність додаткового обсягу виробництва продукції для виробу №1 розраховується:

Т = 71*16,3 = 1157,3 (люд.-год.)

Таблиця 2.6 – Розрахунок трудомісткості додаткового обсягу виробництва продукції

Тоді потреба в додатковій чисельності робітників буде визначатись:

(2.7)

де ΣТм - сумарна трудомісткість додаткового обсягу виробництва продукції, люд.-год.; КФРЧр - корисний фонд робочого часу одного робітника в рік, год. (довідкова інформація).

Чр = 27217,7/2000 = 14 (чол.)

Необхідно також розрахувати потребу в додаткових матеріальних ресурсах, які б забезпечили виробництво запланованого обсягу продукції.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Бесплатная работа

Закрыть

Организация производства продукции и влияние ее на хозяйственную деятельность предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.