Организация производства продукции и влияние ее на хозяйственную деятельность предприятия

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи виробничої потужності та виробничої програми підприємства

1.1. Виробнича потужність підприємства

1.2. Розробка річного плану виробництва на підприємстві

1.3. План організаційно-технічних заходів на підприємстві

2. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОДАТКОВОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

2.1. Розрахунок виробничої потужності підприємства

2.2. Визначення додаткового обсягу виробництва продукції

2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Обґрунтування плану організаційно-технічних заходів підприємства

3.2. Вплив впровадження плану організаційно-технічних заходів на ефективність діяльності підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вихідні дані

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1)Багрова І.В. Організація виробництва. Навч. посібник. К.: ЦНЛ, 2005. – 248 с.

2)Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 400 с.

3)Васеленко В.Г. Організація виробництва. Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2008. – 524 с.

4)Васильков В. Г. Організація виробництва: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

5)Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

6)Гольнев В.Н. Практикум по ценообразованию: Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. – 112 с.

7)Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. — 256 с.

8)Економіка та організація виробництва. Підручник. За ред. В.Г. Герасимчука, А.Є. Розенплентена. К.: "знання", 2007. – 678 с.

9)Єгунов Ю.А. Організація виробництва на промислових підприємствах. Навч. посібник. К.: ЦНЛ, 2006. – 488 с.

10)Известия ВНЗ «Машинобудування» 2006 № 12 ст. Волкова О.О. «Технологія організації виробництва» стор.66-74.

11)Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : Підручник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2010. – 334 с.

12)Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика: підручник / С.М. Ілляшенко, Ю.С.Шипуліна – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 281 с.

13)Кардаш В. Я., Павленко І. А., Шафалюк О. К. Товарна інноваційна політика: Підручник. - К.: кнеу, 2002. - 266 с.

14)Козловський В. О., Лесько О. Й. Інноваційний менеджмент. Практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 166 с.

15)Козловський В. О. Організація виробництва. Практикум. Навчальний посібник. Частина 1. Видання 2-ге, доповн. та перероблене. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 154 с.

16)Козловський В. О., Козловський С. В. Організація виробництва. Практикум. Навч. посібник. Частина 2. - Вінниця: ВНТУ, 2005. – 168 с.

17)Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. - 504 с.

18)Литвин З.Б. Функціонально-вартісний аналіз: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 130 с.

19)Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 295 с.

20)Нагорний Є.І. Методичні підходи до підрахунку новизни нових продуктів / Є.І. Нагорний // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №4. – Том 2. – С. 48-58.

21)Організація виробництва. Навч. посібник / В.Г. Васильков. К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

22)Організація виробництва. Навч. посібник / за ред. Й.М. Петровича. К.: ЦНл, 2005. – 336 с.

23)Організаія виробництва. Навч. посібник. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевгонова. К.: "Лібра", 2005. – 336 с.

24)Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]/ О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 364 с.

25)Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. - 150 с.

26)Попович П.Я. Операційний аналіз витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції [Текст] / П.Я. Попович // Економічний аналіз. – 2010. Випуск 7. – С.327 – 335.

27)Попович П.Я. Операційний аналіз: проблеми становлення та перспективи розвитку [Текст] : монографія / П. Я. Попович. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 167 с.

28)Рубинштейн Е.И. Экономическая оценка инвестиций. Учебное пособие. Сургут: Изд-во СурГУ, 2003. – 132 с.

29)Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Скібіцький - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 408 с.

30)Сорочан Д.В. Показники товарно-інноваційного розвитку машинобудівного підприємства / Д.В. Сорочан // Механізм регулювання економіки, №4, Том 1, 2008, с. 229-233.

31)Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2003. – 326 с.

32)Чухрай, Н.І. Особливості маркетингу продуктових інновацій / Н.І. Чухрай, Т.Б. Данилович // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку №605. -Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2007. - С. 162-168.

33)Шкварчук Л.О. Ціноутворення: Підручник. – К.: Кондор. – 2006. – 460 с.

34)Экономическое обоснование технических решений : учебное пособие / В.В. Жариков, А.Н. Колодин, М.В. Соколов, В.Г. Однолько. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 80 с.


Вихідні дані

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Бесплатная работа

Закрыть

Организация производства продукции и влияние ее на хозяйственную деятельность предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.