Организация производства продукции и влияние ее на хозяйственную деятельность предприятия

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи виробничої потужності та виробничої програми підприємства

1.1. Виробнича потужність підприємства

1.2. Розробка річного плану виробництва на підприємстві

1.3. План організаційно-технічних заходів на підприємстві

2. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОДАТКОВОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

2.1. Розрахунок виробничої потужності підприємства

2.2. Визначення додаткового обсягу виробництва продукції

2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Обґрунтування плану організаційно-технічних заходів підприємства

3.2. Вплив впровадження плану організаційно-технічних заходів на ефективність діяльності підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вихідні дані

Собівартість товарної продукції визначається з врахуванням економії заробітної плати та економії матеріальних ресурсів, досягнутих за рахунок впровадження плану організаційно-технічних заходів.

Розрахунок провести в табличній формі (табл. 3.8).

Для розрахунку показників собівартості, прибутку та рентабельності продукції необхідно використовувати вартість продукції, розраховану в поточних цінах.

Таблиця 3.8 – Розрахунок собівартості товарної продукції та прибутку

Показники Одиниці вимірювання Значення показника
1.Собівартість продукції згідно проекту плану тис. грн. 10503,26
2.Собівартість додаткового обсягу продукції (умовно–змінні витрати) тис. грн. 5539,68
3.Економія заробітної плати з відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок організаційно–технічних заходів тис. грн. 137,95
4.Економія матеріальних ресурсів за рахунок організаційно–технічних заходів тис. грн. 343,52
5.Собівартість товарної продукції тис. грн. 10833,74
6.Витрати на 1 грн. продукції:

- згідно проекту плану грн./грн. 0,99
- товарної грн./грн. 0,91
7.Зниження витрат на 1 грн. товарної продукції в порівнянні з проектом плану % 8,1
8.Прибуток згідно проекту плану тис. грн. 2834,96
9.Рівень рентабельності:

- згідно проекту плану % 26,2

Собівартість продукції згідно проекту плану визначається за формулою:

С = Свир.і ×Кі,(3.2)

деСвир.і – собівартість кожного виробу

Свир.і = Цвир.і /(1+Р),(3.3)

де Цвир.і – поточна ціна кожного виробу (довідкова інформація), грн.

Р – рентабельність продукції, %

Кі – виробництво продукції за проектом плану, шт.

= 650/(1+0,173) = 554,1грн.

= 302,8 /(1+0,145) = 264,5 грн.

= 1164 /(1+0,128) = 1031,9 грн.

= 946,5 /(1+0,159) = 816,6 грн.

С = 554,1×2398 + 264,5×27618 + 1031,9×1045 + 816,6×1002 = 10503,26 тис.грн.

Собівартість товарної продукції визначаємо, віднявши від собівартості продукції згідно проекту плану та додаткового обсягу продукції економію заробітної плати та матеріальних ресурсів:

Ст.п. = 10530,26 + 784,95 – 137,95 – 343,52 = 10833,74 тис.грн.

Витрати на 1 грн. продукції:

üзгідно проекту плану10530,26/10556,3 = 0,99 грн.

üтоварної10833,74/11935,5 = 0,91 грн.

Зниження витрат на 1 грн. товарної продукції порівняно з проектом плану:

( 0,99 – 0,91)/0,99×100 = 8,2%

Прибуток знайдемо як різницю між обсягом товарної продукції в поточних цінах і собівартістю товарної продукції :

П = 13668,7 – 10833,74 = 2834,96 тис.грн.

Рівень рентабельності:

Р = П / С = 2834,96/10833,74×100 = 26,2%.


Висновок

Отже, виробнича потужність підприємства (підрозділу) – це його потенційна здатність до випуску максимальної кількості продукції за одиницю часу до визначеної дати за допомогою сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнутому рівні їх удосконалення і освоєння.

Основним завданням обчислення виробничих потужностей є виявлення і використання рервів у сфері технічного прогресу і вдосконалення організації виробництва з метою збільшення випуску продукції.

Фактори збільшення виробничої потужності підприємства пов’язують з усіма основними елементами процесу виробництва. Із засобами праці цей зв’язок виявляється в кількісному і якісному аспектах, з предметами праці і самою працею – тільки в якісному.

Під потужними ресурсами розуміють сукупність устаткування і робочих місць, які функціонують у процесі виробництва продукції в тому чи іншому виробничому підрозділі. Устаткування і робочі місця по-різному беруть участь у формуванні величини виробничої потужності.

Для оцінки реального стану використання виробничих потужностей застосовується система показників, яка дає змогу комплексно проаналізувати використання і розробити заходи щодо реалізації резервів виробничої потужності.

Ефективність використання виробничих потужностей підприємств досягається насамперед завдяки використанню комплексних резервів, формування яких відбувається шляхом вибору найраціональнішої методики організаційної побудови системи машин.

Виконана робота була спрямована на визначення теоретичних засад організації виробництва, а також практичного розрахунку впровадження деяких організаційно-технічних заходів на підприємстві.

В теоретичній частині у докладній формі подано інформацію про виробничу потужність та її планування (необхідність, ефективність, напрямки).

У практичній частині враховуючи змінні умови (різницю між фактично підписаними умовами і попередніми домовленостями та зміну залишків незавершеного виробництва),розраховано необхідний обсяг продукції по кожному виробу, щоб забезпечити випуск товарної продукції та наявність на кінець року відповідного залишку незавершеного виробництва.

Для забезпечення планового росту продуктивності праці та покриття потреби в матеріальних і трудових ресурсах для додаткового випуску продукції, розроблено план організаційно-технічних заходів, який дозволив отримати наступні результати:

1. Економія чисельності робітників становить 53 чоловіки.

2. Економія матеріальних ресурсів наступна: по алюмінієвому прокату – 42,3 т; по трубам – 19,3 т; по лакам і фарбам – 18,4 т; по пиловнику – 78181,9 м3.

3. Впроваджені заходи вимагають додаткових капіталовкладень у сумі 205,1 тис.грн. Ця сума повністю покривається фондом розвитку виробництва, науки і техніки, який відповідно становить 425, 3 тис.грн.

4. Підвищення продуктивності праці на 4% (111,33 – 107,34).

5. Зменшення собівартості продукції, що видно по показнику витрат на 1 грн. продукції, який зменшився з 0,99 до 0,91 грн.

Як видно із вище зазначеного, впроваджені заходи покращили показники пороти підприємства, отже, вони показали свою ефективність та доцільність.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Бесплатная работа

Закрыть

Организация производства продукции и влияние ее на хозяйственную деятельность предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.