Организация производства продукции и влияние ее на хозяйственную деятельность предприятия

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи виробничої потужності та виробничої програми підприємства

1.1. Виробнича потужність підприємства

1.2. Розробка річного плану виробництва на підприємстві

1.3. План організаційно-технічних заходів на підприємстві

2. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОДАТКОВОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

2.1. Розрахунок виробничої потужності підприємства

2.2. Визначення додаткового обсягу виробництва продукції

2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Обґрунтування плану організаційно-технічних заходів підприємства

3.2. Вплив впровадження плану організаційно-технічних заходів на ефективність діяльності підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вихідні дані

Для виготовлення продукції на підприємстві використовуються наступні види матеріалів:

виріб № 1 — алюмінієвий прокат;

виріб № 2 — алюмінієвий прокат та пиловник;

виріб № 3 — труби, лаки та фарби, пиловник;

виріб № 4 — труби, лаки та фарби.

Норми витрат матеріалів для виготовлення одиниці продукції наведені в довідковій інформації.

Результати розрахунків зводимо в таблицю (табл. 2.7).

Таблиця 2.7 – Розрахунок потреби в додаткових матеріальних ресурсах

Використовуючи довідкову інформацію, розраховуємо вартість кожного виду додаткових матеріалів.Алюмінієвий прокат: 21722*9,3/1000 = 202 тис.грн.

Труби:5607*8,65/1000 = 49 тис.грн.

Лаки та фарби:7818*16/1000 = 125 тис.грн.

Пиловник:20845,5*220/1000 = 4586 тис.грн

Всього:4962 тис.грн.


РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Обґрунтування плану організаційно-технічних заходів підприємства

План організаційно-технічних заходів на підприємстві розробляється з метою:

üзабезпечення планового росту продуктивності праці;

üпокриття потреби в матеріальних та трудових ресурсах для додаткового випуску продукції.

План організаційно-технічних заходів складається з двох розділів.

Впровадження заходів, передбачених розділом 1 плану, повинно забезпечувати економію чисельності працівників в кількості, достатній для досягнення запланованого росту продуктивності праці.

Економія чисельності (умовне вивільнення) визначається за формулою

ΔЧпр.пл. = ( ΔПП х Чпр.пл. ) / ( 100 + ΔПП )(3.1)

деΔПП – приріст продуктивності праці в плановому періоді,%; Чпр.пл. – чисельність працівників за проектом плану, осіб (вихідні дані).

Розробка заходів у розділі 2 плану організаційно-технічних заходів повинна узгоджуватись з потребою в додаткових матеріальних ресурсах, а також потребою в додатковій чисельності робітників, які були обгрунтовані в попередньому розділі курсової роботи.

Для розробки плану організаційно-технічних заходів використовують п.6 довідкової інформації.

План організаційно-технічних заходів оформлюється у вигляді таблиці (табл.3.1).

При обиранні заходів, які включаються до плану, потрібно пам’ятати, що впровадження певних заходів може вимагати чи не вимагати додаткових капітальних вкладень. Загальна сума капітальних вкладень, які підприємство може направити на впровадження заходів плану, не повинна перевищувати величини коштів фонду розвитку виробництва, науки і техніки (п.8 вихідних даних).

Таблиця 3.1 – План організаційно–технічних заходів підприємства

Одночасно з розробкою плану організаційно-технічних заходів проводять розрахунок економії матеріалів, якої можна досягнути за рахунок впровадження заходів другого розділу плану. Цей розрахунок відображають в табличній формі окремо для кожного виду матеріалів (табл. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4). При цьому необхідно пам’ятати, що впровадження заходів стосується всієї діяльності підприємства, тобто економію потрібно рахувати на весь обсяг валової продукції підприємства. Норми витрат матеріалів, необхідних для виготовлення одиниці продукції, наведені в п.5 довідкової інформації.

Крім того, необхідно порівняти заплановану величину економії матеріалів з потребою в додаткових матеріальних ресурсах, розрахованою в таблиці 2.7. Економія матеріалів повинна, з однієї сторони, — досягати і перевищувати додаткову потребу, а з іншої — не перевищувати її більше, ніж на 5 – 7 %.

Аналогічно розрахунку економії по алюмінієвому прокату визначається економія по інших видах матеріальних ресурсів:

таблиця 3.2.2 — труби;

таблиця 3.2.3 — лаки, фарби;

таблиця 3.2.4 — пиловник.

Таблиця 3.2.1 – Розрахунок економії алюмінієвого прокату

Таблиця 3.2.2 – Розрахунок економії труб

Таблиця 3.2.3 – Розрахунок економії ліків та фарб

Таблиця 3.2.4 – Розрахунок економії алюмінієвого пиловника

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Бесплатная работа

Закрыть

Организация производства продукции и влияние ее на хозяйственную деятельность предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.