ЗМІСТ

Вступ

1.ПОНЯТТЯ "АНТИБІОТИКИ" ТА ІСТОРІЯ ЇХ ВІДКРИТТЯ.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ АНТИБІОТИКІВ

2.1 СПЕКТР І МЕХАНІЗМ ДІЇ АНТИБІОТИКІВ

3. СПОСОБИ ОТРИМАННЯ АНТИБІОТИКІВ

3.1 ВИРОБНИЦТВО АНТИБІОТИКІВ

3.2 Шляхи вдосконалення промислового виробництва антибіотиків.

3.3 Лікарські форми антибіотиків

4. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.

ТЕХНОЛОГІЯ БІОСИНТЕЗУ БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІНУ

4.1Характеристика об’єкту біосинтезу

4.2 Характеристика продуцента

4.3 Підготовка посівного матеріалу

4.4 Характеристика поживного середовища

4.5 Стерилізація поживного середовища

4.6 Особливості перебігу процесу ферментації

4.7 Особливості процесу виділення і очистки пеніциліну

ВИСНОВКИ

Список використаної літератури

Висновки

В результаті написання курсової роботи, присвяченої способам отримання та виробництва антибіотиків, можна зробити наступні висновки:

- антибіотики - це хіміотерапевтичні речовини, що продукуються мікроорганізмами, тваринними клітинами, рослинами, а також їх похідні і синтетичні продукти, які володіють виборчою здатністю пригноблювати і затримувати ріст мікроорганізмів, а також пригнічувати розвиток злоякісних новоутворень;

- антибіотики - це відносно молоде наукове відкриття. Історія розвитку антибіотиків для застосування у медицині та інших галузях нараховує менш ніж сто років. Відкриття антибактеріальних речовин, які продукуються мікроорганізмами стало революційною подією в мікробіології та започаткувало розвиток нового напрямку досліджень;

- існує декілька способів синтезу антибіотиків, а саме біологічний синтез, хімічний синтез та комбінований метод;

- промислове виробництво відбувається за наступними етапами: стадія біосинтезу (утворення) антибіотика, стадія попередньої обробки культуральної рідини, клітин (міцелію) мікроорганізму й фільтрації, стадія виділення й очищення антибіотика, стадія одержання готової продукції, виготовлення лікарських форм, розфасовки;

- в промисловості виготовляють декілька видів лікарських форм з антибіотиками, що дозволяє максимально проявити терапевтичний ефект та знизити шкідливу дію антибіотиків на організм людини.

В практичній частині курсової роботи було розглянуто технологію біосинтезу бензилпеніциліну.

Виробництво антибіотиків повинно бути високопродуктивним та рентабельним. Це змушує робити інтенсивні дослідження, спрямовані на підвищення продуктивності процесу. Особливо успішним виявився в цьому плані генетичний відбір.

На сьогодні винайдено та розроблюється кілька тисяч антибіотичних засобів, та у медичній практиці знайшли своє застосування лише 150 - 200 антибактеріальних препаратів. Причиною того, що не всі антибіотики можна застосовувати для лікування інфекційних та онкологічних хвороб є те, що антибіотики можуть негативно впливати на макроорганізм і таким чином приносити не тільки користь, але й завдавати шкоди. Тому найважливіше питання при дослідженні антибактеріальних речовин є поєднання у одному лікувальному засобі високої ефективності та мінімального негативного впливу на організм хворого при невисоких технологічних затратах.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Прищеп Т.П., Чучалин В.С., др. Основы фармацевтической биотехнологии: Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Феникс; Томск: Издательство НТЛ, 2006. – 256 с. – (Высшее образование).

2.Тимощенко Л.В., Чубик М.В. Основы микробиологии и биотехнологии: Учебное пособие . – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 194 с.

3.Елинов Н.П. Химическая микробиология: Учеб для студентов химикотехнол., технол., фармац., и др. ин-тов, аспирантов и практ. работников. – М.: Высш. шк., 1989. – 448 с.: ил.

4.Бекер М.Е. Введение в биотехнологию. Пер. с латышского. – М.: издательство «Пищевая промышленность», 1978. – 228 с.

5.Елинов Н.П. Общие закономерности строения и развития микробов-продуцентов биологически активных веществ. – М.: «Медицина», 1977. – 288с.

6.Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках: Учеб. для студентов биолог. спец. ун-тов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 448 с.: ил.

7.Под ред. Н.С. Егорова. Промышленная микробиология: Учеб. пособие для вузов по спец. «Микробиология» и «Биология». – М.: Высш. шк., 1989. – 688 с.: ил.

8.Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Издание седьмое. – М.: Государственное научно-технологическое издательство химической литературы, 1961. – 831 с.

9.Под ред. К.А. Калунянца. Оборудование микробиологических производств. – М.: Агропромиздат, 1987. – 389 с.

10.Федоренко В.О., Басілія Л.І., Заворотна С.А., Голець Л.М., Кириченко Н.В. Генетичний контроль біосинтезу антибіотиків та стійкості до антибіотиків у актиноміцетів. – К.:Логос, 2001. – Т.1 – c. 301.

11.Boxall A.B.. Kay A. P., Blackwell P.A.. Fate of veterinary medicines applied to soils. // Environment. − 2004. − Pp 166 − 180.

12.Higgins C., Kastner K. Nebramycin, a new complex of an antibiotic of a wide spectrum. II Rescription Streptomyces tenebrarius // Antimicrob. − 1997. – Vol.146. − P. 208 − 221c.

13.Hodgson D. A. Primary metabolism and its control is Streptomyces // Antimicrob. − 2001. – Vol.134. − 112 − 115 c.

14.Borodina I., Schöller C., Eliasson A. Metabolic Network Analysis of Streptomyces tenebrarius // Appl. Environ Microbiol. − 2005. − 2 − 10 c.

15.www.fermenter.ru/content/page_14_0.html Коммерческая биотехнология

16.www.springer.com/978-0-387-95041-9. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. –Vol. 3: The Firmicutes.

17.Інтернет-ресурси

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Бесплатная работа

Закрыть

Производство антибиотиков. Способы получения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.