План

1. Особливості політичної культури сучасної України

2. Форми політичної участі молоді в Україні

Висновки

Література

– принцип соціальної компенсації. У даному випадку йдеться про правовий та соціальний захист саме тих молодих людей, якіза власнимсоціальним статусом та станом здоров’я самі не спроможні про себе подбати (діти з неповних чи багатодітних сімей,сироти, молоді інваліди тощо). Крім того держава, на нашу думку,не повинна брати на себе обов’язок дати максимум гарантій длямолоді виключно з «власної кишені». Цей принцип може активно спрацювати лише тоді, коли держава, її структури, органи виконавчої влади активно підтримують інновації самої молоді,молодіжні програми і проекти, які молодь реалізує в першу чергу власними силами.

– принцип пріоритету. В ході здійснення державної молодіжної політики мають, в першу чергу, стимулюватися і підтримуватися ті молодіжні проекти, програми, ініціативи. які сприяють розв’язанню найпекучіших проблем молоді.На кінець XX ст. такими проблемами молоді України були і нині є: освіта, професійнапідготовка, зайнятість, безробіття, охорона здоров’я, задоволеннядуховних потреб.

Рівень політичної свідомості, толерантності молоді помітно зріс, як і усвідомлення необхідності самостійно визначати власну долю.Однак говорити про політичну компетентність, політичну активність ще передчасно, позаяк у переважної більшостімолоді домінує протестна мотивація політичної участі. Цей значний протестний потенціал суспільства не може бути знятий лише зусиллями, спрямованими на підвищення добробуту громадян та діяльністю неурядових організацій, які ситуативна докладають зусиль для підвищення політичної компетентності виборців. Потрібна система політичної освіти, орієнтована на всі вікові групи населення України, яка б підтримувалась і спрямовувалась державою, що проголосила європейський вибір і прагне поширення європейських політичних цінностей.

В основі політичної активності, як правило, лежать неординарні психологічні та соціальні якості суб’єкта (сильна воля, характер, холеричній і сангвінічний тип темпераменту), або за іншою класифікацією – екстравертність, завищені претензії. Активна молодьзвичайно керується такими мотивами: визначитися, вибитисяв люди, домогтися певних благ, підняти професіоналізм влади,поліпшити соціальну практику. Активну особистість найчастішехарактеризують такі риси, як розум, вміння зорієнтуватись, швидкареакція, мобільність. У її свідомості обов’язково наявні приватніабо суспільні інтереси, ідеали, еталони громадянської поведінки,моральна позиція. а також завищене почуття власної гідностіта справедливості.

Слід зазначити, що в політичній науці розрізняють типи політичної активності. Так за змістом виділяють таку політичну активність: конструктивну деструктивну; прогресивну, що веде до створення інноваційних, демократичних форм політичного життя, об’єднує суспільство й відображає його корінні інтереси: консервативну, що сприяє збереженню статус-кво й водночас збалансованості в суспільстві, у стосунках соціальних груп, окремих громадян і забезпеченню стабільності діяльності організацій та інститутів; реакційну (націоналізм, сепаратизм, екстремізм), що стримує поступальний розвиток соціуму і послаблює соціальні зв’язки.

Серед причин низької зацікавленості молоді політикою виділяють політичне незнання, якому протиставляється добра обізнаність в інших сферах, висока раціональність, із якою добиваються поставлених цілей в особистому житті.Причиною такого незнанняможе бути складність, невизначеність соціальних, економічних іполітичних питань для тих, хто не має безпосереднього доступудо відповідної інформації. Незнання і заміщення понять сприяютьтому, що не формуються навички політичної участі, політичнийдосвід. Для більшості молоді політико – економічна сфера здаєтьсячимось «недосяжним», адже її не можна безпосередньо відчути і

вплинути на неї (особливо таке ставлення характерне для групиз низьким інтересом до політики). Це – перше. Друга причина – особливість сприймання політичних новин, коментарів як розважальної інформації, а не до важливої сторони життя. Крім того, більшості громадян політика видасться «брудною» справою для ледачих, нецікавих. зажерливих, примітивних людей. Таке розчарування призводить до зниження інтересу та негативізмуяк домінуючого модального ставлення до політики.

Ще однією особливістю є гендерні відмінності. Серед осіб із низьким рівнем інтересу до політики дівчат майже втричі більше, ніж юнаків, а в групі з високим рівнем ми можемо спостерігати обернену тенденцію: юнаки переважають більш як утричі. Цю тенденцію можна пояснити, наприклад, впливом соціальних стереотипів, які орієнтують, на те, що політика та участь у ній, політичне лідерство, політична активність є для жінок вторинними, тому що для політичної сфери домінуючим є тип відносин, що характеризується упевненістю, незалежністю. До того, різна політична соціалізація орієнтує чоловіків і жінок на різні рольові стратегії поведінки, різні ставлення до політики.

Серед факторів політичної активності молоді виділяють макрофактори (панівні світові тенденції, що звільняють чи закріпачують людину, характер політичного режиму, морально-політичне становите в країні); фактори середнього рівня (добробут окремої особи, взаємовідносини в колективі, сімейний стан); мікрофактори (освіта, минулий досвід, воля, мотиви, темперамент, самоіндентифікація з референтною групою). Існує досить суперечливий зв’язок між політичною активністю громадян та ефективністю діяльності політичної системи. Різке збільшення кількості громадян і соціальних груп, залучених до політичної діяльності, що проявляється у зростанні числа партій та масових рухів, у політизації етнічних груп, страйках, політичних демонстраціях, призводить до зниження ефективності функціонування політичної системи і навіть може паралізувати її. І навпаки, політична активність допомагає підвищенню ефективності діяльності політичної системи, якщо вона проявляється в інституційних формах, регулюється правовими та політичними нормами.

Загалом же можна констатувати, що молодь бере активну участьу соціально-політичних процесах, але ця активність проявляєтьсябільше у мітингових, протестних формах, молоді явно бракує політичної компетентності, інформованості, брак досвіду співпраціз органами місцевого самоврядування по виробленню рішеньна місцевому рівні. Таким чином, у суспільно-політичних перетвореннях, що відбуваються в країні, дедалі більшу роль відіграємолодь. Вона активно підтримує політичний курс на здійсненнядемократичних реформ, бере участь у розбудові демократичного суспільства. Саме молоді люди часто ініціюють соціально-економічні, політичні і духовні зрушення, адекватні викликамчасу.

Низька політична активність молоді пов’язувалася з явищем політичної відчуженості, причинами якої, на думку, О. Петрунько, можна вважати брак відповідної мотивації, наявність інших інтересів, індивідуально-психологічні особливості, небажання брати на себе відповідальність, негативне ставлення до політики взагалі, розчарування у певних політичних і громадських лідерах та ідеях.

Молодь, взагалі, люди освічені. Вони вивчають нові соціально - політичні дисципліни і засвоюють політичну культуру, яка відрізняється від політичної культури тоталітарного суспільства. На її формування впливають такі чинники, як політична, економічна та ідеологічна багатоаспектність суспільного життя.

Молодь переважно дотримується погляду, що життя кожної людини залежить від її власного бажання діяти заради змін. Молодь,особливо та, яка вже була цільовою аудиторією багатьох молодіжних програм та проектів громадських організацій, розуміє – громадянське суспільство залежить від активних людей. А головне,вона вірить, що активна людина, лідер насправді може впливатина своє життя, на життя найближчого оточення, а навіть на змінив усій країні. І саме серед такої молоді треба шукати майбутніхлідерів, лідерів не тільки політичного життя, але лідерів в іншихсуспільних сферах, лідерів місцевих громад, соціальних рухів,професійних спілок, громадських організацій.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Политическая культура современной молодежи

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.