Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗІДЛ І. УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. 5

1.1. Становлення і розвитку національно-культурного відродження в Україні 5

1.2. Розвиток української етнографії 7

1.3. Характеристика освіти в першій половині XIXст. 10

1.4. Образотворча спадщина українських митців 12

1.5. Творчий розвиток національної архітектури 14

РОЗДІЛ ІІ. КУЛЬТУРНІ ЗДОБУТКИ УКРАЇНЦІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОЛІТТЯ 16

2.1. Література перших десятиріч ХІХ століття 16

2.2 Український театр першої половини ХІХ століття як соціокультурний феномен 26

2.3 Романтизм в українському живописі 33

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43

ВСТУП

Актуальність дослідження. Протягом всього часу свого існування український народ творив самобутню культуру, незважаючи на постійні зовнішні загрози і впливи. Українська культура – це, передусім, історичне явище, а її розвиток – найважливіша частина процесу розвитку людської цивілізації. Історія української культури – результат досліджень не лише істориків, але й археологів, етнографів, фольклористів, істориків літератури, фахівців у галузі суспільної думки, науки, філософії, мистецтва. Вітчизняна наукова традиція тяжіє до аналізу культури як цілісності, вивченню основних закономірностей її розвитку, її структури і функції, ролі в суспільному житті.

Історично так склалося, що протягом тривалого часу українська культура перебувала в тіні інших культур. Ця обставина створила певний стереотип сприйняття її як вторинної і провінційної. Водночас самобутня культура українського народу є не лише повноправним і унікальним елементам світової культури, а й важливим чинником культурно-історичного процесу. Усвідомлення феномену української культури означає сприйняття її як цілісної системи в ході історичного розвитку та взаємозв’язку з культурами інших народів.

У першій половині XIX ст. в Україні культура розвивалася передусім в умовах національно-культурного відродження українського народу, під впливом антикріпосницького визвольного руху, а також революційних ідей, ідей утопічного соціалізму, романтизму та інших, які йшли з Західної Європи. Саме розвиток української культури був яскравим виявом дальшого формування української нації, відродження самосвідомості українського народу, його прагнення до утвердження себе як самобутнього окремого народу.

Царський уряд, намагаючись зберегти непорушною віджилу феодально-кріпосницьку систему, всіляко гальмував розвиток передової культури. Царизм забороняв розвиток української культури, не дозволяв дітям навчатися в школах рідною мовою, робив усе, щоб тримати трудящих у темряві. Реакційною була політика в галузі культури й освіти Австрійської монархії в західноукраїнських землях.

Джерельна база дослідження складається переважно з науково-дослідних праць з історії культури, культурології та філософії культури та інших наукових дисциплін, у яких розглядаються питання української культури. Серед опрацьованих джерел слід виділити дослідницькі роботи таких авторів, як В.Бебика, Р.Вечірко, М.Гончаренко, М.Жулинського, М.Семчишина А., Тойнбі, О.Шпенглера та інші.

Об’єкт дослідження – основні напрями української культури першої половини ХІХ століття.

Предмет дослідження – розвиток української культури на початку ХІХ століття та її роль у світовій духовній скарбниці.

Мета курсової роботи – теоретичної дослідити особливості розвитку української культури першої половини XIX ст., охарактеризувати основні досягнення українців у галузі літератури, живопису, театрального мистецтва, освіти та науки.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- визначити особливості українського національно-культурного відродження в першій половині ХІХ ст.;

- розкрити основні віхи становлення університету св. Володимира у Києві;

- дослідити розвиток літератури перших десятиріч ХІХ століття;

- окреслити соціокультурний феномен українського театру першої половини ХІХ століття;

- описати мистецтво романтизму в українському живописі.

Для досягнення мети було використанотакі методи дослідження: аналіз літератури з теми дослідження; класифікація, систематизація та узагальнення теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Развитие украинской культуры в первой половине XIX веке

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.