Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 66

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ СВЯТКОВО-ОБРЯДОВОЇ КУЛЬТУРИ ДОБИ КОЗАЧЧИНИ 7

1.1. Духовна спадщина козацтва в джерельній та історіографічній базі 7

1.2. Історико-теоретичні особливості святково-обрядової культури 19

РОЗДІЛ 2. СВЯТКОВА ОБРЯДОВІСТЬ КОЗАКІВ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 32

2.1. Козаччина як еквівалент реалізації духовних начал 32

2.2. Форми вияву святково-обрядової практики в добу Козаччини 44

ВИСНОВКИ 60

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64

ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах історичних подій сучасної України, коли в нашого народу виникла необхідність відстоювати цілісніть, суверенність нашої держави за допомогою зброї, особливо актуальним є вивчення та дослідження української культури, побуту, звичаїв, традицій, обрядів, зокрема і доби Козаччини, аби перейняти той цінний досвід розбудови української держави козаками-запорожцями, адже саме запорозькі козаки вибудували незалежну державу, розвинули республіканські форми правління з прямим народовладдям.Система цінностей українського народу має розгалужену будову, одним з елементів якої є обрядовість. Тому цілком природно, що до обрядів впродовж століть не згасає інтерес українців з боку фахівців цілого ряду наукових дисциплін та різних видів мистецтва – культурологів, етнографів і фольклористів, істориків культури і мистецтва, соціологів культури, режисерів масових свят та ін.

Першоосновою, фундаментом виникнення культури народу є святково-обрядова культура, і дослідження цього пласту вітчизняної культури, зокрема культурного феномену святково-обрядової культури доби Козаччини та запорозьких козаків, є цінним у сучасній науковій думці. Актуальність досліджуваної теми пов’язана з тим, що на сучасному етапі державотворення в Україні украй необхідним є формування національної ідентичності, здійснення політики порозуміння та консолідації. Важливу роль у цьому процесі відіграють святково-обрядові заходи, які завдяки використанню художньо-образних засобів виразності, дозволяють зробити значимими для суспільства ключові події загальнонаціональної історії та культури. Відповідні культурні надбання допоможуть виховувати підростаючі покоління, які духовно, морально, а також фізично будуть здатні боронити культурну, національну, територіальну незалежність України.

Метою роботи є аналіз особливостей святкової обрядовості козацької доби.

Відповідно до поставленої мети було визначено наступні завдання:

- дослідити духовну спадщину козацтва в джерельній та історіографічній базі;

- окреслити історичні особливості святково-обрядової культури;

- дослідити Козаччину як еквівалент реалізації духовних начал;

- охарактеризувати форми вияву святково-обрядової практики в добу Козаччини.

Об’єктом дослідження є святково-обрядова культура українців доби Козаччини та запорозьких козаків.

Предметом дослідженняє писемні відомості та згадки про національні святково-обрядові звичаї козацького періоду та в культурі запорозьких козаків.

Досліджуваність теми. Написання дипломної роботи ОКР «Бакалавр» стимулювало звернення до спеціальної літератури, у якій дані питання знайшли своє втілення. Більш детальний аналіз цієї літератури буде поданоу першму розділі.

Наукова новизна роботи полягає в зібранні і систематизаціївілповідного матеріалу з питань святково-обрядової культури доби Козаччини.

Методологічна база. У даній роботі було використано наступні наукові методи:

- історико-порівняльний метод, за допомогою якого здійснено порівняння різноманітних ритуальних елементів обрядової культури запорзьких козаків;

- метод аналогії був використаний при зіставленні різних наукових досліджень святково-обрядової культури козаків;

- географічний та біографічний методи були використано для описання місцевості поширення козацтва в Україні;

- хронологічний метод було використано для опису періодів та хронології зародження козацтва в Україні.

Практичне значення роботи. Зібраний і опрацьований матеріал може бути використаний студентами для підготовки до практичних занять або для написання курсових робіт та інших наукових робіт.

Апробація дослідження. Матеріали даної роботи пройшли апробацію під час проведення наукової конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів РДГУ (18 березня 2016 року) – Тема доповіді: «Форми вияву святково-обрядової практики в добу козаччини». Опубліковано статтю: «Форми вияву святково-обрядової практикти в добу козаччини // Альманах наукового товариства «Афаніна» кафедри культурології РДГУ. Вип. 15. – Рівне: РДГУ, 2015. – С.198-203. Матеріали наукового пошуку оприлюднено також у матеріалах ХІ всеукраїнської науково-практичної конференеції на тему «Загальнолюдське значення і національне коріння культури козацької держави» // Культура як феномен сучасного глобалізованого суспільства: програма. Рівне: РДГУ, 2015. – С.15.

Структура роботи. Дана робота складається зі Вступу, двох розділів, що включають чотири підрозділи, Висновків, Списку використаної літератури.

У Вступі розглянуто актуальність теми, визначено мету та завдання, предмет та об’єкт, досліджувність теми, методологічне значення, практичне значення роботи, вказано апробацію дослідження.

Основна частина роботи складається з двох розділів. У першому розділі роботи вивчаються історико-теоретичні питання вивчення святково-обрядової культури доби Козаччини, зокерма прослідковується духовна спадщина козацтва в джерельній та історіографічній базі, окреслюються історичні особливості святково-обрядової культури.

У другому розділі – «Святкова обрядовість козаків в історії української культури» – вивчено Козаччину як еквівалент реалізації духовних начал, простежено та характеризовано форми вияву святково-обрядової практики в добу Козаччини.

УВисновках підведено загальні підсумки стосовно проведеної роботи.

Загальний обсяг дипломної становить 67 сторінок.

Список використаної літератури нараховує 41 назву.

Закрыть

Празднично-обрядовая культура Украины периода Казачества и Запорожских казаков

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.