Общая характеристика направления подготовки «Здоровье человека»

Структура освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма з напряму 6.010203 ”Здоров’я людини” підготовки фахівця з фізичного виховання та основ здоров’я базується на принципах гуманізму, демократизму, особистої відповідальності та пріоритетності загальнолюдських цінностей.

Головною метою освітньо-професійної програми є формування у майбутніх фахівців моральних, естетичних і духовних якостей, потреби до творчості та розширення світогляду.

Фахівець з фізичного виховання та основ здоров’я має бути розвиненою, освіченою та інтелігентною людиною, яка може кваліфіковано здійснювати виховну, фізкультурно-оздоровчу, реабілітаційну та навчально-тренувальну роботу з різним контингентом населення, а також сприяти гармонійному розвитку особистості, формуванню життєво-необхідних навичок, розвитку фізичних якостей, зміцненню здоров’я, підготовці до активної трудової діяльності та служби в Збройних силах України, підготовці кваліфікованих спортсменів та команд.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом підготовки здоров’я людини (галузь знань – фізичне виховання, спорт і здоров’я людини) включає нормативну та варіативну частини.

Нормативні навчальні дисципліни встановлено відповідно до переліку, визначеного Державним стандартом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Вони формують відповідний рівень гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних та професійно-орієнтованих знань, що гарантують відповідність підготовки спеціаліста світовим стандартам та визнання диплому про вищу освіту.

Варіативна частина вміщує цикли дисциплін за самостійним вибором вищого навчального закладу та за вільним вибором студента, запропонованих державним стандартом переліку навчальних дисциплін відповідного професійного спрямування.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовкимає забезпечити випускників відповідними знаннями і сформувати вміння застосовувати їх у майбутній професійній діяльності.

Загально-гуманітарні дисципліни надають студентам знання про: зміст, структуру та закономірності історичного розвитку української та світової культури; основні закони розвитку природи та всіх сфер суспільства; суть людини, роль особистості в історичному процесі та суспільних відносинах характерних для сучасної цивілізації; особливості сучасного розвитку українського суспільства та його інтегрування у світову спільноту. Випускники мають набути необхідного рівня знань з української та іноземної мов за професійним спрямуванням.

Спеціально-гуманітарні дисципліни надають студентам знання про: основні історичні етапи, напрямки та проблеми розвитку фізичної культури і спорту як органічної частини соціальної системи та загальнолюдської культури; соціальні функції фізичної культури і спорту у сучасному суспільстві; політичні, соціальні, економічні, юридичні, етичні, естетичні, педагогічні та психологічні аспекти сучасної фізкультурно-спортивної діяльності.

На основі набутих знань випускники повинні вміти: застосовувати соціальні технології з метою забезпечення високої ефективності та якості фізкультурно-спортивної діяльності; ефективно протидіяти антигуманістичним проявам у сфері фізичної культури та спорту; здійснювати економічний аналіз фізкультурно-спортивної та реабілітаційної діяльності та організовувати її відповідно до вимог ринкової економіки; застосовувати педагогічно-психологічні прийоми управління фізкультурно-спортивною діяльністю; правильно застосовувати правові норми у сфері фізичної культури і реабілітації; користуватись у професійній діяльності українською та іноземною мовами.

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовкиє основою для опанування студентами дисциплін професійно-орієнтованого циклу. Його головна мета полягає у наданні майбутнім фахівцям з фізичного виховання та основ здоров’я комплексу теоретичних знань про людину як біологічну систему та предмет їх педагогічної діяльності. Це здійснюється за рахунок дисциплін медико-біологічного, спеціально-теоретичного та спеціально-практичного блоків, органічне поєднання яких забезпечує формування у студентів основи професійних умінь та навичок.

Дисципліни медико-біологічного спрямування повинні забезпечити природничо-наукову підготовку студентів, що містить знання про будову органів, тканин, систем організму, фізіологічні та біохімічні механізми їх функціонування у нормі, при патології та під час фізичних навантажень, санітарно-гігієнічні умови, необхідні для нормальної життєдіяльності.

Дисципліни спеціально-теоретичного спрямування повинні забезпечити студентів знаннями з біомеханіки, комп’ютерної техніки, спортивної медицини, основ екології, необхідні для їх подальшої професійної діяльності.

Спеціально-практичні дисципліни забезпечують спеціальну педагогічну підготовку з набуття рухового досвіду для раціонального планування та організації реабілітаційно-оздоровчої роботи з різними контингентами населення.

Вивченнядисциплін циклу професійної та практичної підготовкинадає студентам можливість засвоїти знання базового рівня освіти за професійним спрямуванням “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини” та опанувати основами фізичної реабілітації при різних нозологічних станах.

Цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладувстановлено в межах визначеного Держстандартом часу відповідно до потреб ринку праці, галузевих особливостей, вимог замовників, науково-педагогічного потенціалу.

Цикл дисциплін вільного вибору студентамістить у собі дисципліни, що запропоновані і будуть читатися відповідною кафедрою вузу. Час, що відводиться для опанування навчального плану, вміщує в собі обов’язкові аудиторні заняття та час на самостійну роботу студента.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 6

Бесплатная работа

Закрыть

Общая характеристика направления подготовки «Здоровье человека»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.