Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРОБ КИШКІВНИКА 5

1.1. Хвороби кишківника: причини, патогенез, симптоми 5

1.2. Методика обстеження кишківника. Виявлення основних клінічних симптомів 7

1.3. Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту 14

1.4. Харчування при захворюваннях кишківника 17

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 21

РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 22

ВИСНОВОК 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

ДОДАТКИ 32

Вступ

Актуальність теми. Останнім часом у медицині все більше стверджується реабілітаційний нап­рям, стрижнем якого є етапне, відновне комплексне лікування захворювань і ушкоджень. У цьому процесі провідну роль відіграє фізична реабілітація. Вона по­ліпшує якість лікування, запобігає можливим ускладненням при різних захворю­ваннях і травмах, прискорює відновлення функцій органів і систем, тренує і загар­товує організм, повертає працездатність, зменшує ймовірність інвалідизації. У випадках інвалідності фізична реабілітація допомагає хворому розвинути навич­ки самообслуговування, професійно перекваліфікуватися, виробити постійні ком­пенсації при незворотних змінах, пристосуватися до життя у нових умовах, що створилися внаслідок хвороби або травми.

Лікувальну фізичну культуру при захворюваннях органів травлення застосовують на всіх етапах реабілітації хворих. Лікувальна дія фі­зичних вправ виявляється у вигляді чотирьох основних механізмів, серед яких на перший план виступає механізм нормалізації функцій та трофічної дії.

Органи травлення знаходяться у складних взаємозв'язках з вищими відділами ЦНС, підкорковими центрами, зоровим, нюховим, смаковим ана­лізаторами. Тому будь-яке порушення в діяльності кори і підкорки призводить до змін у секреторній, моторній і всмоктуючій функціях трав­ної системи. І навпаки, від хворого шлунка, кишок та інших органів посту­пають викривлені імпульси в ЦНС, що негативно відбивається на її функці­ональному стані, взаємовідношеннях між корою і підкоркою, процесах ке­рування травленням, психічному статусі хворих, утворюючи таким чином замкнуте коло.

Фізичні вправи сприяють оптимальному збалансуванню процесів збудження і гальмування, нормалізації регулюючої функції ЦНС І поліп­шенню діяльності вегетативної нервової системи, що позитивно впливає на функції органів травлення. Основою цих процесів є моторно-вісцеральні рефлекси. Під час виконання фізичних вправ аферентні імпульси, що пос­тупають у кору з працюючих м'язів, змінюють тонус центрів головного мозку, в тому числі і травного. Вони створюють у корі домінантні вогнища збудження, що за законом негативної індукції сприяє затуханню застійного вогнища збудження, приглушенню патологічної імпульсації від хворих органів.

Фізичні вправи змінюють та нормалізують рухову, секреторну та всмоктуючу функції органів травлення. Ці зрушення мо­жуть мати різноманітний характер, що залежить від інтенсивності і тривалос­ті фізичних навантажень, часу прийому їжі, вихідного функціонального стану органів травлення.

Метою нашого дослідження є вивчення особливостей фізичної реабілітації при хворобах кишківника.

Об’єкт дослідження – фізична реабілітація.

Предмет дослідження – фізична реабілітація при захворюваннях кишківника.

Завдання дослідження:

1. Охарактеризувати хвороби кишківника

2. Розглянути методику обстеження кишківника, виявлення основних клінічних симптомів

3. Дослідити роль ЛФК у лікуванні органів травлення.

4. Визначити харчування при хворобах кишківника.

5. Скласти методику організації дослідження

6. Підвести підсумки результатів дослідження

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Фізична реабілітація при захворюваннях кишківника

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.