Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз предметної області

Розділ 2. Описання FireBird та Delphi

Розділ 3. Розробка файлу бази даних FireBird та в середовищі Delphi

Висновок

РОЗДІЛ 3. Розробка проектного файлу в FireBird

Першим етапом розробки файлу є:

1.Вpyчнy cтapтyвавши cepвep FireBird нacтyпним чинoм: “Пycк” à “Пpoгpaми” à “FireBird” à “FireBird GUARDIAN”. При цьoмy жoднe вікно не вiдкpивaєтьcя i жoднe пoвiдoмлeння нa диcплeй не виводиться. Пpo ycпiшний зaпycк InterBase свідчить поява зеленої іконки “FireBird Guardian” нa cиcтeмнiй пaнeлi тa вiдcyтнicть бyдь-якиx пoвiдoмлeнь.

2.Запустила консоль InterBase : “Пycк” à “Пpoгpaми” à “FireBird” à “IBCONSOLE.exe - KOHCOЛЬ InterBase”.

3.В лівому вікні двічі клікнула на словах “Local Server”, ввела однакові ім’я користувача та пароль “ admin”, зняла помітку (витерла гачечок) “Save Password”, і натиснула LOGIN. Відбулось під’єднання до локального сервера (на назві сервера “Local Server” червоний хрестик змінився на зелений гачечок).

4.Створила на диску D:\ власну папку „students” в ній папку „ЕК-5”. В назві папки заборонялось використовувати українські літери „і”, „ї”, „є”.

5.Створила програмою “Інтерактивний ISQL” нову базу даних „Levenetc.gdb” (рис 3.1) з наступними параметрами : назва файла бази даних – прізвище Database -> Create Database ( вводилося в полі Database: повна назва файла з диском та назвою каталогу, розширення файла «*.GDB» ); В назві заборонялось використовувати українські літери „і”, „ї”, „є”.

Далі у лівому вікні виділяла поле„Tables” і у лівому вікні клікнула правою кнопкою миші, в меню, яке з’явиться вибрала поле „Edit”.

Рис. 3.1 Консоль

При створенні таблиць проекту були виконані наступні дії:

1.У вікні „Table Editor” в полі „Table name” ввела назву таблиці, наприклад „Tovaru” (назву необхідно вводити латинськими літерами і без пробілів). (рис. 3.2)

2.Для введення нового поля в таблицю натискала кнопку „Add Field”, з’являється вікно з назвою „Field property editor”, в якому в полі „Name” вводиться назва першого поля „Kod_Tovaru”, якому в полі „Data type” присвоюється тип INTEGER, так як це поле є числовим. Також проставляється галочка у полі Not Null, що означає, що неможливе не заповнення даного рядка таблиці, тобто його заповнення є обов’язковим. (В подальшому, при створенні поля таблиці Дата замовлення (Data_Zamovlennja), тип даних вибирала Date, який встановлюється для полів з датою) (рис 3.3)

Далі натискаю кнопку Ok і в таблиці з’являється перший рядок з назвою „Kod_Tovaru”.

Рис. 3.2 Створення таблиці


Рис 3.3 Створення першого поля таблиці

Далі створюється другий рядок таблиці:

3.Для введення нового поля в таблицю натискала кнопку „Add Field”, у вікні з назвою „Field property editor”, в полі „Name” ввела назву другого поля „Nazva” (рис 3.4).

4.Галочка у полі Not Null, що означає що його заповнення є обов’язковим не проставлялася (рис 3.4)

5. В полі „Data type” присвоюється тип CHAR, так як це поле є назвою і складається з літер. Також вказується в полі „Character length” кількість дозволених знаків в цьому полі. Так як рядок Назва товару буде складатися в середньому із не великої кількості літер я вибрала число 50 (в подальшому в рядках з текстовими знаками такими як Адреса я вказувала більше значення поля, таке як 60-80 знаків). (рис 3.5)

Рис 3.4 Створення другого поля таблиці


Рис. 3.5 Тип текстового поля таблиці

Далі натискається кнопка Ok, після чого в таблиці з’являється ще одне поле з назвою товару.

Далі полю код товару необхідно присвоїти первинний ключ, який створюється для того, щоб обмежити значення в цьому полі, що визначає те, що значення в цьому полі не може бути однаковим. Первинний ключ на таблицю може бути лише один, бо він дає ключ для пошуку записів в таблиці. Це робиться наступним чином:

необхідно поставити курсор миші на полі, яке буде первинним ключем в таблиці, в нашому випадку це поле Kod_Tovaru

в нижньому вікні з назвою „Primary Key - Fields” клікаємо правою кнопкою миші, з’явиться кнопка, натиснувши на неї в цьому вікні з’явиться назва поля, якому було присвоєно первинний ключ, в нашому випадку – це поле Kod_Tovaru. (рис.3.6)

Рис. 3.6 Присвоєння первинного ключа полю таблиці

Таким чином я продемонструвала як створювалась таблиця з назвою Товари, з полями Код товару та Назва, з різними типами даних та різними значеннями полів, наприклад, таке що не дорівнює „0” (Not Null) та первинний ключ на поле Код товару, для того, щоб значення в цьому полі не повторювалися.

Всі наступні таблиці та поля в них створювалися таким самим чином.

Заключним кроком після розробки проекту системи являється збереження проекту.

Для того, щоб переглянути отриманий файл, необхідно стартувати FireBird, ввімкнути використання допоміжної програми “FireBird Guardian”, в меню DataBase вибрати пункт Connect to DataBase і вказати повну адресу з назвою бази даних.

Таким чином, виконавши ряд дій, було створено базу даних підприємства з використанням FireBird.

Побудова програми на мові Delphi

Перш за все необхідно зареєструвати базу: Пуск → Настройка→ Панель управления→ Администрирование→ Источники данных в закладці User DSN нажимаю кнопку Add →Firebirddriver у вікні, що з’явиться DSN пишу назву LEVENETC, вказую шлях до бази даних і (не вказуючи пароля) натискую ok. (рис.3.7)

Рис. 3.7 Реєстрація бази даних

В Delphi створюю новий проект, з закладки BDE на форму кладу компоненту DataBase і в його властивості DataBaseName пишу назву курсової роботи (kursova), у властивості DriverName обираю FireBird, 2 рази клікаю на DataBase і у вікні що з’явиться убираю галочку з Login Promt а в полі Parameter Overrides натискую кнопку Defaults, у полі витираю усі поля залишаючи лише USER NAME = ADMIN, ODBC DSN = LEVENETC, PASSWORD = ADMIN. Щоб зробити головне меню в даній формі, кладу на неї компоненту MainMenu, вказуючи в ній усі пункти меню, що будуть використовуватись в програмі (рис. 3.8)

Рис. 3.8 Головне меню форми

Створюю нову форму, на яку кладу компоненти Table, DataSource, DBGrid, GroupBox, та 6 кнопок (Button) з яких 2 кнопки кладуться поверх компоненти GroupBox, також на це поле кладу 3 компоненти Label та 2 компоненти DBEdit, навпроти останнього Label, ставлю компоненту DBLookupComboBox, властивості якої описано нижче. (рис. 3.9)

Рис. 3.9 Створення форми

Ставлю курсор на компоненту Table1 і у властивості DataBaseName обираю назву свого проекту (kursova), у властивості TableName обираю назву таблички, що буде відображатись у формі (tovary), ставлю курсор на компоненті DataSource і у властивості DataSet обираю Table1, далі ставлю курсор на компоненту GroupBox і у властивості DataSource обираю DataSource1. Для того щоб табличка відображалась у полі DataSource необхідно стати мишею на компоненту Table1 і у властивості Activeобрати True. (рис. 3.10)

Рис. 3.10 Відображення таблиці в формі

У компоненті GroupBox1 компоненти Label1, Label2,Label3 підписую згідно з назвами полів в таблиці (властивість Caption). Компоненти BDEdit необхідно налаштувати так, щоб в них відображались поля таблиці для вводу нових полів. Зробити це необхідно так: ставши мишкою на BDEdit1, і у властивості DataSource обираюDataSource1 та у DataField обираю назву поля таблиці, в яке будуть вноситись дані. Поле для вводу даних DBLookupComboBox використовується для зв’язки полів таблиць бази даних за допомогою випадаючого списку. Останнє поле моєї таблиці називається Код категорії і містить в собі лише коди, для зручності вводу даних в табличку необхідно в цьому полі висвітлити назву товару що обирається, але при записі даних необхідно щоб в таблицю заносився все-таки код товару, для цього я використовую компоненту DBLookupComboBox. Для цього необхідно поставити на форму ще одну пару компонент оставити Table, DataSource, після цього поставивши курсор на DataSource2, обрати властивість DataSet – Table2, поставивши курсор на компоненту Table2, у властивості TableName обираю табличку, з якої буде підставлятись назва поля (kategorii). Далі поставивши мишу на компоненті DBLookupComboBox, у властивості DataSource обираю DataSource1, у DataFieldобираю код який буде записуватись в табличку (Kodkategorii), в властивості ListSourceзі списку обираю ListSource2, ListField обираю назву, ща буде підставлятись (Nazva) та у полі KeyFieldобираю код поля, замість якого буде відображатись назва (kodkategorii). Поставивши мишку на компоненту GroupBox1у властивості Caption міняю назву цього поля (Поле внесення даних) (рис 3.11)

Рис. 3.11 Поле для внесення даних

Для того, щоб назви полів в таблиці відображались українською мовою, необхідно клікнувши 2 рази на компоненті DBGrid1 у вікні що з’явиться нажати на кнопку Add All Fields, далі ставивши курсор на назву поля таблиці у її властивості Title, підпункті Caption необхідно написати назву на українській мові. (рис. 3.12)

Рис. 3.12 Назва поля в таблиці

Для внесення даних в таблицю необхідно активізувати кнопки на формі. Клікнувши 2 рази на кнопці Button1 у вікні що з’явиться пишу програму для неї. В нашому випадку перша кнопка буде вносити новий запис в таблицю:

Table1.Append;

GroupBox1.Enabled:=Not False;

Button3.Enabled:=Not True;

Button4.Enabled:=Not True;

Button5.Enabled:=Not True;

DBGrid1.Enabled:=Not True;

Це означає що при натисненні на неї активізується компонента GroupBox1, і всі кнопки, що лежать на ній, але при цьому Button3, Button4, Button5 будуть не активні.

Для кнопки Button2, яка буде редагувати дані, що вже внесенні в таблицю пишу таку програму: Table1.Edit;

GroupBox1.Enabled:=Not False;

Button3.Enabled:=Not True;

Button4.Enabled:=Not True;

Button5.Enabled:=Not True;

DBGrid1.Enabled:=Not True;

Для кнопки Button3, яка буде видаляти внесений запис пишу таку програму: Table1.Delete;

Далі ставлячи курсор на кнопці, яка буде записувати введені дані в таблицю пишу таку програмку:

Table1.Post;

GroupBox1.Enabled:=False;

Button3.Enabled:=True;

Button4.Enabled:=True;

Button5.Enabled:=True;

DBGrid1.Enabled:=True;

Для того щоб відмінити режим внесення даних кнопкою Button5, пишу так: Table1.Cancel;

GroupBox1.Enabled:=False;

Button3.Enabled:=True;

Button4.Enabled:=True;

Button5.Enabled:=True;

DBGrid1.Enabled:=True;

Кнопка Button6 буде закривати форму 2, для цього пишу таку програмку на неї: Form2.Close; (рис 3.13)

Рис. 3.13 Активізування кнопок на формі

Далі необхідно перейменувати кнопки. Для цього стоячи на Button у властивості Caption прописую назву для кожної кнопки окремо на українській мові.

Поставивши курсор на формі на закладці EventsOnClickі клікнувши 2 рази в цьому полі пишу:

Table2.Open;

Table1.Open;

У полі OnClose пишу:

Table1.Close;

Table2.Close;

Для того, щоб ключове поле таблиці Код Товару проставлялось автоматично, необхідно написати тригер: для цього в інтерактивному SQL пишу:

create trigger Tovary_1

for "Tovary"

active before insert

as declare variable A integer;

begin

select max ("Kod_Tovaru") from "Tovary"

into :A;

new."Kod_Tovaru"=A+1;

end

Що означає що при наступному записі в табличку, по коду буде добавлятись одиниця. (рис. 3.14)

Рис. 3.14 Тригер

Щоб цей тригер працював так як потрібно, необхідно клікнувши 2 рази та компоненті Table1 у вікні, що з’явиться, клікнути правою кнопкою миші вибрати AddAllFields, зявлятьсі всі поля таблиці (рис. 3.15) з яких треба видалити перше поле (KodTovaru).

Рис. 3.15 Видалення ключового поля

Тепер необхідно щоб головне меню пункт Таблиця товарів, відкривав форму товари, для цього клікнувши в меню на назві пункту Таблиця Товарів, у вікні, що з’явиться треба написати form2.showmodal;

Всі інші таблиці (форми) бази даних зроблені таким самим чином, що і перша таблиця (форма).

Висновок

У курсовій роботі було розроблено інформаційну систему з базою даних приватного підприємства „Вілар-Трейд”. Дана інформаційна система дозволяє спланувати обсяг товару, який за даними системи продається найкраще і приносить найбільше прибутку, дозволяючи тим самим залучити оборотні кошти, які раніше були вкладені в товари, що не є „ходовими”, в більш прибутковий товар, який буде давати прибуток швидше, в залежності від сезонності потреб споживача на нього. Система має ряд переваг, також присутні недоліки, але в цілому можна впевнено сказати, що вона є економічно вигідною для даного підприємства. Системи такого типу є досить дешевими у використанні але дуже ефективними в процесі діяльності підприємства. Вона дає змогу за короткий час віднайти будь-яку необхідну інформацію, що стосується постачальників, постачання, замовників, та замовлень, а також дає змогу бачити наявність залишків товару на складі. Такі системи повинні вже більше вживатися у реальних невеликих приватних підприємствах нового типу. Розроблена система дозволяє видавати користувачеві інформацію в найбільше ефективній формі з урахуванням не тільки сутності інформації, але й індивідуальних можливостей доступу до неї окремого користувача. Така система дасть можливість перспективніше працювати підприємству, користуючись комп`ютером. В процесі виконання курсової роботи була створена інформаційна система бази даних приватного підприємства „Вілар-Трейд” з використанням FireBird, та середовища Delphiяка включає 7 таблиць, які розкривають зміст діяльності об’єкта. Ця система є досить зручною у використанні, оскільки вся інформація зберігається в одному проекті. Таке розміщення дозволяє без затрат часу знаходити потрібну інформацію у потрібний момент. Ще одним важливим моментом є те, що при пошуку необхідного файла не потрібно відкривати одне вікно або закривати інше чи задавати адресу. Отже така інформаційна система полегшує роботу підприємства та робить його діяльність більш ефективною. 

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Бесплатная работа

Закрыть

Создание базы данных предприятия с использованием FireBird и Delphi

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.