ПЛАН

Інформація

Класифікація інформації

Властивості інформації

Оцінка функціонального призначення археологічних об’єктів на основі просторової моделі       

Інформація

Інформація є фундаментальним науковим поняттям. Воно є первинним і не має строгого наукового визначення. Особливість цього поняття є його універсальність – воно використовується практично у всіх сферах людської діяльності: природничих науках, філософії, біології, економіці. Разом з тим фундаментальної природничо-наукової дисципліни, яка б займалась природою інформації, не існувало. Фізика, хімія, біологія вивчають властивості інформації, а не її природу. Конкретний смисл поняття “інформація” залежіть від того, в якому контексті воно використовується.

В останні роки інформатика почала формуватись як природничо-наукова дисципліна, однак вона не вийшла ще за межі прикладної технічної науки, тому також не ввела до цих пір строгого поняття інформації. В кращому випадку її розглядають як змістовну частину даних, яка інтерпретується людиною.

Однак наукове визначення інформації дається досить просто, якщо припустити, що інформація – це динамічний об’єкт, не існуючий в природі сам по собі, а той, що утворюється в результаті взаємодії даних та методів. Він існує стільки, скільки триває ця взаємодія, а весь інший час він перебуває у вигляді даних.

Отже, інформація – це продукт взаємодії даних та методів, який розглядається в контексті цієї взаємодії.

Наприклад, книга – це сховище даних. Вона призначена для одержання інформації візуально, шляхом читання. Якщо спробувати різні книжки навпомацки, також можна одержати інформації, хоча напевне не ту, яка передбачалась авторами. Даний приклад пояснює сутність контексту взаємодії даних та методів.

Контекстний метод опрацювання даних – це той метод, який призначений для обробки даних певного типу. Цей метод відомий як тому, хто створює дані, так і тому, хто їх використовує. Для графічних даних контекстним є метод спостереження. Для текстових даних контекстним є метод, оснований на зорові та знання мови тексту. Для даних, що подаються радіохвилями, контекстними є методи перетворення даних за допомогою радіо або телевізійного приймача.

Є свої особливості і для комп’ютерної інформації. Для даних, що подаються в числовій формі і зберігаються у вигляді сигналів, зареєстрованих на магнітних ( або інших) носіях, контекстними є методи апаратні та програмні методи обчислювальної техніки.

З визначення інформації випливає важлива властивість інформації – динамічність. Тобто, інформація існує досить нетривалий термін часу – рівно стільки, скільки триває взаємодія даних та методів під час її створення, споживання та перетворення. Як тільки це ця взаємодія завершується, ми знову маємо справу з даним, але поданими вже в іншій формі. В даному випадку ми маємо справу з інформаційним процесом. Такий процес являє собою цикл утворення інформації з даних і збереження її у вигляді нових даних. Інформація існує досить нетривалий термін часу, але інформаційний процес триває стільки, скільки існують носії інформації. Наприклад, вивчаючи старовинні надписи, вчені продовжують інформаційний процес, розпочатий багато років тому.

Класифікація інформації

Інформацію можна розділити на види по декількох ознаках.

За способом сприйняття

Для людини інформація підрозділяється на види залежно від типа рецепторів, що сприймають її.

 • Візуальна — сприймана органами зору.
 • Аудіальная — сприймана органами слуху.
 • Тактильна — сприймана тактильними рецепторами.
 • Нюхова — сприймана нюховими рецепторами.
 • Смакова — сприймана смаковими рецепторами.
 • За формою вистави

  За формою вистави інформація ділиться на наступні види.

 • Текстова — передавана у вигляді символів, призначених позначати лексеми мови.
 • Числова — у вигляді цифр і знаків, що позначають математичні дії.
 • Графічна — у вигляді зображень, подій, предметів, графіків.
 • Звукова — усна або у вигляді запису передача лексем мови аудіальним шляхом.
 • По призначенню

 • Масова — містить тривіальні відомості і оперує набором понять, зрозумілим більшій частині соціуму.
 • Спеціальна — містить специфічний набір понять, при використанні відбувається передача відомостей, які можуть бути не зрозумілі основній масі соціуму, але необхідні і зрозумілі в рамках вузької соціальної групи, де використовується дана інформація.
 • Особиста — набір відомостей про яку-небудь особу, що визначає соціальне положення і типів соціальних взаємодій усередині популяції.
 • По приналежності до галузі економіки

 • промисловості
 • матеріальним ресурсам
 • агропромисловому комплексу
 • зв'язки
 • транспорту
 • капітальному будівництву

 • Властивості інформації

  Адекватність – визначений рівень вірогідності створюваного (за допомогою отриманої інформації) образу реального об’єкта, явища або процесу.

  Актуальність – важливість, істотність у певний момент часу.

  Вірогідність – інформація достовірна, якщо вона віддзеркалює дійсність.

  Об’єктивність – неупередженість, незалежність інформації від волі та бажань людини.

  Повнота – інформацію можна вважати повною, якщо її достатньо для розуміння та прийняття рішення.

  Протягом усієї історії свого існування люди, спілкуючись з природою та між собою, набували знань про навколишню дійсність і про самих себе.

  Інформація як знання або як відомості про явища та різноманітні за своєю природою об’єкти (фізичні, хімічні, біологічні, соціальні, економічні тощо), набуваються шляхом спостереження. Природними засобами спостереження людини є органи чуттів людини, передусім зір і слух. Спочатку різноманітні відомості просто накопичувалися людством. А вже маючи їх у достатній кількості, люди помічали, що існують певні закономірності, які можна узагальнити та обґрунтувати. У результаті такі закономірності набували вигляду прикмет. Згодом прикмети ставали характерними ознаками явищ, тобто виділялися як їх властивості. Властивості можуть бути різноманітними за своїм значенням: кожний об’єкт або явище має групу властивостей, що вивчаються різними науками. 

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 13

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Историческая информатика 1

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.