Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 104

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Культура мовлення: історія, проблеми, перспективи 8

1.1. Культура мови як об'єкт наукового вивчення, усне мовлення 8

1.2 Проблеми сучасного мовлення 15

Розділ ІІ. Рівненське телебачення: історія та проблеми 28

2.1 Становлення місцевих телеканалів: «Рівне 1», «РТБ», «Сфера-ТВ» 28

2.2 Проблеми мовлення рівненського телебачення. 35

Розділ ІІІ. Культуромовні проблеми сучасного телеведучого 48

3.1 Специфіка мовлення сучасного тележурналіста 49

3.2 Робота працівників телеефіру над технікою мовлення 53

3.3 Методи, прийоми та принципи збагачення та активізації лексичного запасу 63

3.4 Вдосконалення граматичного ладу мовлення у процесі опрацювання морфології і синтаксису української мови 68

Висновки 73

Список використаної літератури 79

Додатки 88

Вступ

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу.

Ліна Костенко

Життя не стоїть на місці. Воно несе за собою постійні зміни в усьому. Змінюється світ, змінюються люди, оточення. Євангеліє від Іоанна гласить: «Спочатку було слово…» Так, воно було дано кожній людині, аби плекати його, розвивати, формувати те, що є началом об’єднання людей у нації – мову. Мова ідентифікує народ, виражає його семантичні особливості.

Залежно від історії народу мова зазнає певних змін. З огляду на історичні реалії України була велика кількість утисків, націлених на негативні зміни у цьому руслі.

В умовах національного та соціально-культурного відтворення, становлення державності та демократизації суспільства, відродження інтелектуального та духовного потенціалу громадян України, розширення сфер функціонування української мови як державної, особливої ваги набуває культура усного мовлення – найважливішого засобу спілкування, виховання і всебічного розвитку особистості. Найчастіше сприйняття живого мовлення здійснюється через телебачення.

Тож, аналізуючи мовлення сучасних засобів масової інформації, звертаємо увагу на те, що на формування мовних норм більшості молодого населення особливо впливає масмедійний простір. Досліджуючи матеріали становлення та розвитку засобів масової інформації незалежної України, зауважимо, що український телеефір сповнений програмами, що транслюються іноземною мовою, точніше – ми спостерігаємо на українському радіо та телебаченні домінування російської мови. Це зумовлено картиною історичних реалій України, адже саме історія держави творить свою мову і впливає на її повноцінне функціонування у різних сферах життя.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що функціонування телепростору не просто виконує інформаційну функцію, аудиторією різного віку сприймається зовнішнє вираження інформації – певні мовні норми. Доцільність дослідження полягає не лише у простеженні явних проблем культури мовлення, а й у розробці шляхів їх вирішення. До того ж, події сучасної України є свідченням того, що мовна проблема потребує розгляду в рамках будь-якої тематики.

У магістерській роботі здійснено спробу аналізу найтиповіших відхилень уніфікованих норм культури мови на телебаченні Рівненщини. Робота також містить рекомендації щодо покращення культуромовного рівня телеведучого. Для аналізу використано матеріали проектів телеканалів «Рівне 1», «РТБ» та кабельного телеканалу «Сфера-ТВ».

Об’єктом дослідження є усне мовлення ведучих телебачення в рамках телепростору Рівненщини.

Предмет дослідження мовленнєві хиби телеведучих рівненських телеканалів.

Мета роботи полягає у здійсненні вибіркового аналізу проблем мовлення рівненського телебачення.

Гіпотеза дослідження: дотримання мовленнєвих норм мови на телебаченні спричинить вироблення правильної культуромовної поведінки в аудиторії місцевого телепростору.

Завдання дослідження:

- дослідити культуру мови та усне мовлення як об'єкт наукового вивчення;

- охарактеризувати сучасні проблеми мовлення різних сфер суспільства;

- вивчити історію становлення місцевого рівненського телебачення;

- виокремити та узагальнити найтиповіші відхилення від мовних норм ведучих телеканалів «Рівне 1», «РТБ» та «Сфера-ТВ»;

- запропонувати правила роботи працівників телеефіру над технікою мовлення;

- виокремити методи, прийоми і принципи збагачення та активізації лексичного запасу;

- узагальнити основні правила та завдання для вдосконалення граматичного ладу мовлення у процесі опрацювання морфології і синтаксису.

Методологічна основа. Під час роботи були застосовані індуктивний, описовий, порівняльно-історичний, зіставний, структурний методи дослідження, а також методи аналізу та синтезу.

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження полягає у прослідкуванні зв’язку історії розвитку української мови та її проблем на мовленнєвому рівні з відхиленням від уніфікованих мовних норм у мовленні місцевих телеканалів. Здійснено спробу комплексного аналізу вищезгаданого зв’язку, в якому поєднуються практика попередніх дослідників із власною роботою. Також виокремлено і узагальнено методи, прийоми та принципи роботи телеведучого над підвищенням культуромовного рівня. Запропоновано ряд завдань для роботи над технікою мовлення, збагаченням та активізацією лексичного запасу, вдосконаленням граматичного ладу мовлення.

Джерельна база. Всебічне вивчення проблем культури мовлення ЗМІ є одним із актуальних завдань сучасних мовознавчих праць. На сучасному етапі активізації державотворчих процесів у демократичному руслі велика увага приділяється лінгвістичному аспектові діяльності засобів масової інформації, зокрема, телебачення. Багатоаспектність такого явища, як усне мовлення, цілком закономірно ставить його в центр наукових зацікавлень вітчизняних та зарубіжних дослідників, причому не лише мовознавців, а й психологів, соціолінгвістів, письменників, журналістів.

У поле зору дослідників потрапляють, зокрема, такі аспекти дослідження специфіки усного мовлення: загальнотеоретичні проблеми культури мови (О. Сербенська [2], [77], [78], [79], [81]; М. Жовтобрюх [25]; Н. Бабич [4]; А. Коваль [37], [38], [39]; П. Одарченко [61]; Л. Струганець [86], [87] та ін.); особливості cтилів мовлення (Н. Бабич [47]; А. Коваль [35], [36]; О. Пономарів [74]; О. Сербенська [78]; С. Шевчук [100] та ін.); особливості мовлення засобів масової інформації (Д. Баранник [6]; А. Коваль [35]; Л. Масенко [53]; І. Чередниченко [96]), розробка методики покращення мовленнєвої компетенції оратора (М. Пентилюк [68], В. Пасинок [66]).

Проблеми суржику, вживання неправильних словосполучень досліджували Б. Антоненко-Давидович [3] та О. Сербенська [2]. Соціологічні чинники формування мовно-культурної ситуації в Україні виокремилаЛ. Масенко [51]. Також великої уваги приділено історії розвитку української літературної мови. Над цим питанням працювали дослідники І. Огієнко [59], Л. Масенко [52], Ю. Шевельов [98], [99]. Інформаційне слово про українську мову знаходимо у працях С. Караванського [32], С. Шевчука [100].

Мовні проблеми ЗМІ Рівненщини вибірково висвітлила В. Назарук [57].

Також були вибірково опрацьовані інформаційні джерела щодо розвитку та становлення як українського телебачення (В. Гоян [102], О. Школьна [102]), так і місцевих телеканалів (офіційні сайти телеканалів Рівненщини [104], [105], [106]).

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, із восьми підрозділів, додатків, висновків та списку використаної літератури.

Практичне значення роботи. Матеріали магістерської роботи можуть бути використані при викладанні університетських курсів з культури мови та публічного мовлення, а також слугуватимуть поліпшенню професійної підготовки майбутніх телеведучих, для написання курсових, бакалаврських і магістерських робіт студентами. Також роботу можна використати для поповнення знань з даної теми.

Апробація результатів. Основні положення магістерської роботи висвітлені у публікаціях «Українське слово: історичний розвиток і сучасні проблеми» («Лінгвістичні студії молодих дослідників. Рівне, 2014. Випуск IV») та «Культуромовні проблеми сучасного телеведучого» («Пріоритети філологічної освіти: збірник наукових доповідей студентів, магістрантів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Рівненщини і учнів відділення філології та мистецтва Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. Рівне-Острог, 2015. Випуск ІІІ»).

Закрыть

Культуромовни проблемы ровенского телевидения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.