План

1. Склад, класифікація і характеристика грошових надходжень підприємства.

2. Доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), методи планування і контроль за її надходженням.

3. Доходи від операційної, фінансової, інвестиційної та іншої звичайної діяльності. Надзвичайні доходи.

4. Система ціноутворення на підприємстві. Види, склад і структура цін.

5. Розподіл виручки і формування грошових ресурсів підприємств (валового і чистого доходу).

4. Система ціноутворення на підприємстві. Види, склад і структура цін

За умов ринкової економіки існують вільні, фіксовані і регульовані ціни.

Фіксовані ціни встановлюються адміністративно (державою), переважно на послуги першої необхідності на товари (послуги), які монопольно виготовляються чи надаються державою (газ, електроенергія, пасажирський транспорт тощо). Регульовані ціни встановлюються для регулювання рівня рентабельності товарів першої необхідності, наприклад хлібобулочних виробів, продуктів дитячого харчування тощо. Державою встановлюються ще й індикативні ціни – мінімальний і максимальний рівні цін. У решті випадків користуються вільними цінами.

Відомі такі методи ціноутворення:

1. Витратний метод («витрати + прибуток»).

2. Отримання цільової норми прибутку.

3. Оцінка споживної вартості.

4. Пропорційне ціноутворення.

5. Метод «очікуваного прибутку».

6. Метод швидкого повернення витрат.

Метод «витрати + прибуток»:

Ціни підприємства, залежно від міри врахування в них витрат і прибутку поділяють на: оптові, відпускні та роздрібні.

За оптовими цінами (цінами виробника) підприємство продає свою продукцію іншим підприємствам, а також підприємствам оптової торгівлі, якщо така продукція не оподатковується ПДВ. Вона обчислюється за формулою:

Ц1 = С + П,

де С – собівартість продукції, грн.; П – величина прибутку в ціні, грн.

Якщо, прибуток визначається у відсотках до собівартості, виходячи із міркувань забезпечення як прибутковості продукції, так і її конкурентоспроможності, тоді початкова формула трансформується в наступну:

Ц1 = С + (С*Р) / 100,

де Р – рентабельність, %.

За відпускними цінами виробника, в яких міститься акцизний збір та ПДВ, підприємство продає продукцію іншим підприємствам, а також підприємствам оптової торгівлі. Дана ціна обчислюється так:

Ц2 = С + П + ПДВ,

де Ц2 – ціна продукції з податком на додану вартість;

ПДВ – податок на додану вартість.

Ц3 = С + П + АЗ + ПДВ,

де Ц3 – ціна продукції з акцизним збором і податком на додану вартість;

АЗ – акцизний збір.

Якщо ставка акцизного збору встановлена у відсотках, то застосовують формулу:

де Саз – ставка акцизного збору, %.

Роздрібні ціни включають в себе відпускні (оптові) ціни виробника, витрати і доходи торговельних організацій і обчислюються за формулою:

Ц4=С+П+АЗ+ ПДВ + ТН,

ТН = Во + Пто + ПДВ,

де Ц4 – роздрібна ціна продукції;

ТН – торгова націнка;

Во – витрати обігу

Пто – прибуток торговельної організації.

Метод ціноутворення з урахуванням отримання цільової норми прибутку базується на концепції беззбитковості і при встановленні ціни цим способом враховується залежність загальних витрат і виручки від обсягу продажу:

де Взм – величина змінних витрат на одиницю продукції, грн.;

Впост – постійні витрати на дану продукцію за певний період (рік), грн.;

Пзаг – загальна сума прибутку, яка має бути одержана за той самий період від продажу продукції, грн.;

N – обсяг продажу продукції в натуральних одиницях.

Метод оцінки споживної вартості ґрунтується на оцінці вигоди, яку матиме споживач від використання товару. Йому властивий певний ризик внаслідок можливості невиправданого завищення або заниження ціни.

Метод пропорційного ціноутворення характеризується тим, що, користуючись ним, підприємства виходять не стільки з власних витрат, оцінки споживної вартості чи попиту, скільки із цін конкурентів. Тобто ціна встановлюється як функція цін на аналогічну продукцію конкурентів:

Ц = ƒ (Ц1, Ц2, ..., Цп)

де п – кількість продавців аналогічної продукції;

ƒ – функція цін на аналогічну продукцію.

Метод «очікуваного прибутку» застосовують найчастіше тоді, коли підприємство планує підписати контракт і, пропонуючи нижчі ціни, ніж інші підприємства, має шанси виграти боротьбу за контракт.

Метод швидкого повернення витрат використовується підприємствами з метою активного продажу великих обсягів продукції і швидкого повернення витрачених коштів.


5. Розподіл виручки і формування грошових ресурсів підприємств (валового і чистого доходу)

За рахунок грошових надходжень від реалізації продукції спочатку відшкодовується вартість матеріальних витрат на виробництво – використаної сировини, напівфабрикатів, матеріалів, електроенергії, палива та ін., а також перенесена частина вартості основних фондів (амортизаційні відрахування). У результаті отримують валовий дохід.

Валовий дохід – це грошовий вираз вартості знов створеної продукції. Він визначається як різниця між виручкою та матеріальними витратами й амортизаційними відрахуваннями у складі собівартості реалізованої продукції. Валовий дохід є важливим показником діяльності підприємства і характеризує її ефективність. У ньому відображається підвищення продуктивності праці, збільшення заробітної плати, скорочення матеріаломісткості продукції. Валовий дохід, показуючи ступінь ефективності виробництва, є величиною знов створеної вартості – основного джерела національного доходу, тобто він є головним джерелом утворення фінансових ресурсів не тільки підприємств, а й централізованих фондів держави.

У процесі відтворення валовий дохід поділяється на оплату праці й на чистий дохід. Оплата праці – це витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, які виражають у грошовій формі вартість необхідної праці.

Праця поділяється на дві частини – необхідну й додаткову працю. Продукт останньої завжди призначений для задоволення суспільних потреб. Додатковий продукт – це продукт, створений працею людей на підприємствах, котрий виступає як чистий дохід (грошова форма додаткового продукту).

Чистий дохід виражає в грошовій формі вартість додаткового продукту і визначається як перевищення виручки від реалізації продукції над вартістю матеріальних витрат, амортизаційних відрахувань і заробітної плати, або як різниця між валовим доходом і заробітною платою.

Чистий дохід включає в себе акцизи, податок на додану вартість, відрахуванння у фонди пенсійного й соціального страхування, інші державні цільові фонди тощо. Значну частину чистого доходу становить прибуток. Отже, чистий дохід є найважливішим джерелом фінансових ресурсів не тільки підприємств, а й держави.


Рекомендована література

1. Головко Т.В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. – К.: Аудит-Інформ., 1993. – Випуск 1.

2. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Кондор, 2003. – 364 с.

3. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.

4. Котик Н. Амортизація: податковий та бухгалтерський облік. – X.: Фактор, 2001.

5. Мец В.О. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. – Минск: Экоперспектива, 1998.

7. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002.

8. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

9. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 288с.

10. Фінанси підприємств: Підручник / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, А.М. Білик та ін.; Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.

11. Чупис А.В. Финансовое положение предприятия (оценка, анализ, планирование). – Сумы: Университетская книга, 1999.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Денежные поступления предприятий

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.