План

1. Міжнародний кредит як економічна категорія. Його принципи та функції. Роль міжнародного кредиту в процесі відтворення

2. Форми міжнародного кредиту

3. Міжнародний ринок банківських кредитів та його основні оператори

4. Процес організації міжнародного кредиту. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту

5. Методи мінімізації та перенесення ризиків при міжнародному кредитуванні

6. Оцінювання і контроль регіонального ризику. Кредитний рейтинг

7. Класифікація міжнародного кредиту за цільовим призначенням

8. Сек’юритизація міжнародних кредитів

Література

1. Міжнародний кредит як економічна категорія. Його принципи та функції. Роль міжнародного кредиту в процесі відтворення

Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу у сфері міжнароднихекономічних відносин, пов’язаний із наданням у тимчасове користування грошово-матеріальних ресурсів одних країн іншим на умовах платності, строковості, повернення.

Джерелами міжнародного кредиту є:

тимчасово вивільнена у підприємств у процесі кругообігу частина капіталу в грошовій формі;

грошові накопичення держави, мобілізовані банком;

грошові заощадження індивідуального сектору, мобілізовані банком.

Міжнародні кредитні відносини ґрунтуються на певній методологічній основі. Одним із її елементів є принципи, яких мають дотримуватися у процесі практичного виконання будь-якої операції на міжнародному ринку банківських кредитів і які знайшли своє відображення у міжнародному кредитному законодавстві.

Основні принципи міжнародного кредиту такі:

повернення - відображає необхідність своєчасного повернення отриманих від кредитора фінансових ресурсів після завершення їх використання позичальником. Якщо отримані кошти не повертаються, то має місце безповоротне передання грошового капіталу, тобто фінансування;

строковість - передбачає необхідність його повернення не в будь-який прийнятний для позичальника час, а в чітко визначений строк, зафіксований у кредитній угоді;

платність - означає необхідність не тільки прямого повернення позичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, а й проплати права їх використання;

забезпеченість - передбачає необхідність забезпечення захисту майнових інтересів кредитора у разі порушення позичальником узятих на себе зобов’язань і відображається у таких формах кредитування, як позики під заставу чи під фінансові гарантії;

цільовий характер - притаманний більшості кредитів і відображає необхідність цільового використання коштів, які отримані від кредитора;

диференційований характер (не завжди виділяється, хоча за сучасних умов, на наш погляд, дуже важливий) - визначає диференційований підхід з боку кредитної організації до різних категорій потенційних позичальників залежно від інтересів як банку, так і країни, в якій розташований банк-кредитор.

Принципи міжнародного кредиту виражають його зв’язок з економічними законами ринку і використовуються для досягнення поточних і стратегічних завдань суб’єктами ринку і держави.

Місце і роль міжнародного кредиту у світовій економічній системі визначається насамперед йогофункціями, які відображають особливості руху міжнародного позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин.

До базових функцій міжнародного кредиту можна віднести:

перерозподіл позичкових капіталів між країнами для забезпечення потреб розширеного виробництва;

економію затрат обігу у сфері міжнародних розрахунків;

прискорення концентрації і централізації капіталу;

обслуговування міжнародного товарообігу;

прискорення науково-технічного прогресу.

Через виконання взаємозв’язаних функцій міжнародний кредит відіграє певну роль у розвитку світового виробництва, яка може бути і позитивною, і негативною.

Позитивна роль міжнародного кредиту у процесі відтворення полягає в тому, що він: стимулює зовнішньоекономічну діяльність країни; створює сприятливі умови для зарубіжних приватних інвестицій; забезпечує безперервність міжнародних розрахун­кових та валютних операцій; підвищує економічну ефективність зовнішньої торгівлі та інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Негативна роль міжнародного кредиту у процесі відтворення полягає в тому, що він: загострює суперечності ринкової економіки; використовується для переказування прибутків із країн-позичальників, посилюючи позиції країн-кредиторів; сприяє створенню та зміцненню в країнах-боржниках вигідних для країн-кредиторів економічних і політичних режимів; виступає джерелом фінансування війн; використовується для проведення кредитної дискримінації та кредитної блокади.


2. Форми міжнародного кредиту

Міжнародний кредит має різні форми, які можна класифікувати за кількома головними ознаками, що характеризують окремі сторони кредитних відносин, а саме:

за формою кредитування:

товарні кредити - міжнародні кредити, що надаються експортерами своїм покупцям у товарній формі з умовою майбутнього покриття платежем у грошовій чи іншій товарній формі;

валютні (грошові) кредити - кредити, надані у грошовій формі: у національній або іноземній валюті;

за цільовим призначенням:

зв’язані кредити - надаються на конкретні цілі, обумовлені в кредитній угоді:

комерційні - для закупівлі певних видів товарів і послуг;

інвестиційні - для будівництва конкретних об’єктів, погашеннязаборгованості, придбання цінних паперів;

проміжні - для змішаних форм вивезення капіталів, товарів і послуг,наприклад у вигляді виконання підрядних робіт;

незв’язані, або фінансові, кредити - це кредити, які не мають цільового призначення і можутьвикористовуватися позичальниками на будь-які цілі;

за загальними джерелами:

внутрішні кредити - це кредити, що надаються національними суб’єктамидля здійснення зовнішньоекономічної діяльності іншим національним суб’єктам;

іноземні (зовнішні) кредити - кредити, що надаються іноземнимикредиторами національним позичальникам для здійснення зовнішньоекономічних операцій;

змішані кредити - кредити як внутрішнього, так і зовнішнього походження;

за кредиторами:

приватні кредити - кредити, надані приватними особами;

урядові (державні) кредити - кредити, надані урядовими установами від імені держави;

кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій;

змішані кредити;

за формою забезпечення:

забезпечені кредити - кредити, забезпечені нерухомістю, товарами,товарнимидокументами, цінними паперами, золотом та іншими цінностями як заставою;

бланкові кредити - кредити, надані під зобов’язання боржникавчасно їхпогасити, документом при цьому виступає соло-вексель з одним підписом позичальника;

за терміном кредиту:

надстрокові - добові, тижневі, до трьох місяців;

короткострокові - до одного року;

середньострокові - від одного року до п’яти років, іноді до семи - восьми;

довгострокові - понад десять років;

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 22

Бесплатная работа

Закрыть

Международный рынок банковских кредитов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.