ПЛАН

Вступ

1. Теоретичні аспекти міжнародної торгівлі

2. Аналіз участі України в міжнародній торгівлі

3. Шляхи вдосконалення зовнішньої торгівлі на прикладі України

Висновки

Вступ

В сучасних умовах глобалізації економіки міжнародна торгівля є важливим стимулом розвитку та підвищення ефективності виробництва кожної країни. Це обумовлюється тим, що вона є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і таким чином збільшувати загальний обсяг виробництва. Значна кількість багатих країн досягли благополуччя саме завдяки активній участі в міжнародній торгівлі.

Міжнародна торгівля товарами має вагоме значення для будь-якої країни світу, а окремі держави отримують левову частку доходів завдяки експорту товарів до інших країн.

Роль міжнародної торгівлі, її значимість у господарських зв’язках визначаються тим, що вона опосередковує практично всі види міжнародного поділу праці, пов’язує країни світу в єдину господарську діяльність. Окрім цього, міжнародна торгівля має важливе значення для економічного зростання і розвитку окремих країн у світовій економіці, яка постійно зазнає динамічних змін.

У світі немає жодної країни, що не змогла б знайти свого місця на світовому ринку. Значна кількість багатих країн досягли благополуччя саме завдяки активній участі в міжнародній торгівлі. Тому очевидно, що міжнародна торгівля має величезне значення.

Міжнародна торгівля відіграє важливу роль і в економічному житті України та у підвищенні рівня життя її населення. Зважаючи на відкритість країни, експортно-орієнтовані галузі є одним зі значущих джерел доходу громадян, а імпорт забезпечує кращий доступ до нових технологій, нових медичних препаратів, нових продуктів тощо.

Після здобуття незалежності Україна веде активну зовнішньотор­говельну політику. Нині вона проводить торговельні операції більш ніж з 220 країнами світу.

Разом з тим, розвиток зовнішньої торгівлі України відзначився рядом проблем, серед яких, у першу чергу, нераціональна структура вітчизняного експорту, в якому домінують сировина та продукція з низьким рівнем переробки. Також ключові проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України пов'язані з диверсифікацією її геополітичних або регіональних пріоритетів, з оптимізацією структури експорту й імпорту.

Внесоксвітовоїторгівліу міжнародну економіку спричиняєінтерес дослідниківіпрактиківу пошуку застосуваннярізнихінструментівміжнародноїторгівлі,формуваннінових закономірностейітеорій обґрунтування руху товарних потоків. Дану тему досліджували такі вчені-економісти: Козак Ю.Г., Тарасович В.М., Павленко І.І., Новицький В.Є., Передрій В.С., Тепла М.М. та інші.

Метою курсової роботиєдослідження впливу міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки.

Завдання курсової роботи:

1) розкрити теоретичні аспекти міжнародної торгівлі;

2) провести аналіз впливу міжнародної торгівлі на розвиток національної економіки на прикладі світового досвіду;

3) виявити напрямки вдосконалення ефективності міжнародної торгівлі в контексті національного розвитку на прикладі України.

Предметом дослідження є міжнародна торгівля та її вплив на розвиток національної економіки.

Методи дослідження– діалектичний, наукової абстракції, економіко-статистичний, аналізу і синтезу.

Інформаційна база дослідження – вітчизняні і зарубіжні фундаментальні та практичні дослідження міжнародної торгівлі та її впливу на розвиток національної економіки, статистичні дані, матеріали опубліковані в мережі Internet.


1. Теоретичні аспекти міжнародної торгівлі

Міжнародна торгівля вважається однією з перших форм міжнародних економічних відносин. Її зародження сягає у глибину сторіч, про що свідчать різноманітні археологічні знахідки та письмена. Більш-менш сталого розвитку зовнішньоторговельні зв’язки починають набувати ще у стародавніх цивілізаціях. Після промислових революцій XVI-XVІІІ століть з появою великої машинної індустрії зовнішня торгівля досягає значних масштабів і набуває характеру стійких міжнародних товарно-грошових відносин. Вона стає основною і найбільш динамічною формою міжнародних економічних відносин [13, с.46].

В сучасних умовах глобалізації економіки міжнародна торгівля є важливим стимулом розвитку та підвищення ефективності виробництва кожної країни. Це обумовлюється тим, що вона є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і таким чином збільшувати загальний обсяг виробництва.

Значна кількість багатих країн досягли благополуччя саме завдяки активній участі в міжнародній торгівлі. Тому очевидно, що міжнародна торгівля має величезне значення, яке полягає в:

– подоланні обмеженості національної ресурсної бази;

– розширенні місткості внутрішньогоринкуіустановленнізв’язку національного ринку зі світовим;

– збільшенні масштабів виробництва й створенні нових робочих місць.

Теоретичне обґрунтування міжнародної торгівлі розпочалося у ХVІ-ХVІІ ст. у вченні меркантилістів, які намагалися знайти відповідь на питання: чому між країнами виникають торговельні зв’язки?

Меркантилізм обґрунтував теорію торговельного балансу, у якій стверджувалося, що лише міжнародна торгівля і видобування дорогоцінних металів є джерелом багатства, яке ототожнювалося виключно із золотими і срібними грошима [6, с.558].

Меркантилістична модель міжнародної торгівлі доводила, що за умов неповної зайнятості притік золота з-за кордону сприятиме розширенню виробництва і зменшенню безробіття, а за повної зайнятості – призведе до зростання цін і непродуктивного використання золота.

Теорія міжнародної торгівлі, яка зародилася у вченні класичноїполітичної економії, була покликана на противагу меркантилістів довести необхідність і доцільність вільної зовнішньої торгівлі, тобто міжнародного товарообміну без будь-яких обмежень.

Саме представниками класичної школи було обгрунотовано теорію зовнішньої торгівлі, яка базується на принципі абсолютних переваг(А.Сміт) і порівняльних переваг (Д.Рікардо).

На думку А.Сміта, міжнародна торгівля буде вигідною, коли дві країни торгуватимуть такими товарами, які кожна з них виробляє з меншими витратами (за якими країна має абсолютні переваги у витратах виробництва), ніж країна-партнер.

Теорія абсолютних переваг базується на таких припущеннях:

1) єдиним фактором виробництва є праця;

2) зайнятість повна, тобто усі наявні трудові ресурси використо­вуються у виробництві товарів;

3) всесвітнє господарство складається із двох країн, тому в міжна­родній торгівлі беруть участь тільки дві країни, які продукують та торгують одна з одною тільки двома товарами;

4) витрати виробництва –постійні, а їх зниження збільшує по­пит на товар;

5) ціна одного товарувираженау кількості праці, затраченої на виробництво іншого;

6) транспортні витрати на перевезення товару з однієї країни до іншої дорівнюють нулю;

7) зовнішня торгівля вільна від обмежень та регламентацій.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Бесплатная работа

Закрыть

Влияние международной торговли на развитие национальной экономики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.